Thứ bảy 09/12/2023 15:20
ĐẢNG TA VÀ DI SẢN “CÁN BỘ LÀ GỐC CỦA MỌI CÔNG VIỆC”

Kỳ cuối: Không ngừng đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng xứng đáng kỳ vọng của toàn dân

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại - PHẠM XUÂN DŨNG

Đảng ta là một Đảng cầm quyền có vai trò quyết định trong lãnh đạo đất nước dù bất cứ trong hoàn cảnh nào. Việc chỉnh đốn tổ chức kiện toàn đội ngũ, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng để xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh luôn là nhu cầu bức thiết.
Kỳ 4: Tính thời sự trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xử lý cán bộ đảng viên
Kỳ cuối: Không ngừng đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng xứng đáng kỳ vọng của toàn dân
Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh tư liệu

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh “Đảng ta là một Đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân” [1]. Người cũng khẳng định Đảng vừa là người lãnh đạo vừa là người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân, tạo điều kiện để thực hành dân chủ tốt nhất trong khuôn khổ của pháp luật.

Theo Hồ Chí Minh thì: “Dân chủ là thế nào? Là dân làm chủ. Dân làm chủ thì chủ tịch, bộ trưởng, thứ trưởng, ủy viên này khác làm gì? Làm đầy tớ. Làm đầy tớ cho Nhân dân chứ không phải làm quan cách mạng” [2].

Sau khi thống nhất nước nhà, đặc biệt, công cuộc Đổi Mới đã mở ra một trang mới cho dân tộc Việt Nam, đạt được nhiều thành tựu hết sức quan trọng và có ý nghĩa.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Trung ương Đảng đã có nhiều chủ trương và biện pháp thực hiện như Hội nghị Trung ương lần thứ sáu (lần 2) năm 1999. Hội nghị này đã nhận định về những tồn tại, yếu kém như: Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, tình trạng tham nhũng quan liêu, lãng phí của một bộ phận cán bộ, đảng viên có chiều hướng gia tăng nghiêm trọng; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ chưa nghiêm, bộ máy tổ chức của Đảng và Nhà nước chậm củng cố và đổi mới.

Kỳ cuối: Không ngừng đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng xứng đáng kỳ vọng của toàn dân
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh tư liệu

Chỉ tính trong gần 10 năm qua, Đảng ta đã tổ chức nhiều cuộc họp quan trọng, nhiều hội nghị, ban hành nhiều nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ngày 01/11/2011, Hội nghị Trung ương 3 khoá XI đã ban hành Quy định số 47 về 19 điều đảng viên không được làm. Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị khoá XII đã ban hành Chỉ thị số 05 "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Sau 5 năm thực hiện, mới đây, ngày 18/5/2021, Bộ Chính trị khoá XIII này đã chỉ đạo sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 05 và tổ chức Hội nghị toàn quốc để phổ biến kết quả, và quyết định ban hành Kết luận số 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05.

Ngày 16/1/2012, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW - Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI): Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Tiếp đó, ngày 27/02/2012, Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết. Ngày 13/8/2012, tổ chức họp Hội nghị toàn quốc để hướng dẫn việc tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4.

Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/5/2012 của Hội nghị Trung ương 5 khoá XI, tháng 02/2013, Bộ Chính trị quyết định thành lập "Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng" trực thuộc Bộ Chính trị, do Tổng Bí thư làm Trưởng ban; đồng thời lập lại Ban Nội chính Trung ương, làm cơ quan Thường trực; và mới đây, ngày 16/9/2021, Bộ Chính trị quyết định bổ sung chức năng, nhiệm vụ phòng, chống tiêu cực cho Ban Chỉ đạo. Ngày 30/10/2016, Ban Chấp hành Trung ương khoá XII tiếp tục ra Nghị quyết Trung ương 4 "Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ".

Nhìn lại trong những năm qua, Đảng ta không ngừng tiếp tục tiến hành xây dựng, chỉnh đốn Đảng và mặc dù đã đạt nhiều kết quả quan trọng nhưng thực tế vẫn chưa được như kỳ vọng, vẫn còn những trăn trở cần được nhận biết và đáp ứng nhu cầu của công cuộc đổi mới và mong mỏi của Nhân dân.

Kỳ cuối: Không ngừng đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng xứng đáng kỳ vọng của toàn dân
Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ảnh tư liệu

Tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng vào ngày 9/12/2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: "Công tác xây dựng Đảng luôn là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng nước ta"… Và đồng chí Tổng Bí thư cũng đã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm cần phải khắc phục:

"Một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý nhận thức chưa đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, thiếu gương mẫu, phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí chiến đấu, đặc biệt là sa vào chủ nghĩa cá nhân, nói không đi đôi với làm, vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật của Nhà nước. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tự phê bình và phê bình; công tác kiểm tra, giám sát của nhiều tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên còn hạn chế. Hệ thống chính trị ở nước ta chưa thực sự trong sạch, vững mạnh như mong muốn".

Người lãnh đạo cao nhất của Đảng cũng nêu nguyên nhân chủ yếu là do công tác tổ chức thực hiện chưa tốt và vì thế cần được tiếp tục điều chỉnh để thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Vừa rồi tại thủ đô Hà Nội, ngày 4/10/2022, trong khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, bên cạnh việc bàn bạc quốc kế dân sinh thì đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã lần nữa yêu cầu toàn Đảng cần tiếp tục nghiêm túc tiến hành công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng chí đã nhận định và đánh giá: "Thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khoá XII và các quyết định, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong thời gian qua, chúng ta đã đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng, tạo ra sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, được toàn Đảng, toàn dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao. Tuy nhiên, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" vẫn chưa được ngăn chặn, đẩy lùi một cách căn bản, thậm chí có mặt còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn, có thể gây ra những hậu quả khôn lường".

Kỳ cuối: Không ngừng đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng xứng đáng với kỳ vọng của toàn dân
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị vào ngày 11/3/2022 thống nhất ban hành quy định mới về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Ảnh: TTXVN.

Đồng chí Tổng Bí thư cũng đã có ý kiến gợi mở để Hội nghị cùng nhau bàn bạc, thảo luận, đi đến thống nhất cao trong tư tưởng và hành động. Theo đó: "... nên chăng phải gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng hệ thống chính trị theo đúng tinh thần Đại hội XIII của Đảng; cùng với ngăn chặn, đẩy lùi thì phải tích cực phòng ngừa và chủ động, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những hành vi tham nhũng, tiêu cực...".

Xin dẫn ra đây một vài số liệu quan trọng để minh chứng cho quyết tâm sắt đá của Đảng trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng những cán bộ, đảng viên cao cấp bị xử lý hình sự trong khoảng 10 năm qua (theo báo Tuổi Trẻ): Có 37 bị can, bị cáo nguyên là cán bộ thuộc diện trung ương quản lý. Trong đó, nhiệm kỳ XII có 18 cán bộ, từ đầu nhiệm kỳ XIII đến nay là 21 cán bộ (có 2 trường hợp đã xử lý hình sự trong nhiệm kỳ XII, bị khởi tố thêm tội danh mới trong nhiệm kỳ XIII). Trong đó, có 1 cựu ủy viên Bộ Chính trị, 10 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng.

Về chức vụ trong Đảng, chính quyền có 6 bộ trưởng, nguyên bộ trưởng; 2 bí thư tỉnh ủy, thành ủy; 8 chủ tịch, nguyên chủ tịch tỉnh, thành phố; 11 thứ trưởng, nguyên thứ trưởng; 2 phó bí thư, nguyên phó bí thư tỉnh ủy; 13 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang (có 3 sĩ quan cấp tướng nguyên là thứ trưởng)...

Từ sau Hội nghị Trung ương 6 công cuộc xử lý, chấn chỉnh Đảng vẫn đang được tiếp tục đấy mạnh ở tất cả các tổ chức, cấp ủy Đảng trên cả nước. Đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân vui mừng, phấn khởi trước khí thế mạnh mẽ, quyết tâm cao độ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng trong cuộc chiến chống tiêu cực, tham nhũng, tha hóa và tự diễn biến, tự chuyển hóa của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.

Trong suốt chiều dài lịch sử, đặc biệt trong mấy chục năm qua, Đảng ta không ngừng quan tâm đặc biệt đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Những kết quả trong thời gian gần đây về chống tham nhũng, tiêu cực, suy thoái đạo đức đã thể hiện quyết tâm sắt đá. Những vụ đại án được mổ xẻ và xử lý không khoan nhượng, những cán bộ, đảng viên giữ chức vụ cao trong bộ máy lãnh đạo một khi sai phạm thì cũng sẽ bị xử lý theo quy định của Đảng và theo pháp luật của Nhà nước, dù người đó là ai, giữ chức vụ lớn đến đâu đi chăng nữa.

Nói theo cách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là: Không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa đã được dư luận dõi theo và đồng tình ủng hộ cao. Ai làm sai, người ấy phải chịu trách nhiệm tương xứng, dù đương chức hay về hưu, thỏa mãn nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, khiến cho đạo lý: Nhân nào, quả ấy của dân gian được trông thấy nhãn tiền nên mọi người càng đồng thuận. Mặt khác, Đảng cũng ra sức kêu gọi và thực hiện phong trào "Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh" trong cán bộ, đảng viên để góp phần nâng cao đạo đức, phẩm chất cán bộ, đảng viên.

Nhân dân đã và đang kỳ vọng nhiều vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là mong mỏi có những biện pháp phòng ngừa hữu hiệu, phòng bệnh hơn chữa bệnh để có đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự trong sạch, vững mạnh, đủ phẩm chất và năng lực để lãnh đạo đất nước sớm đưa quốc gia đi lên trên con đường dân chủ, văn minh và cường thịnh.

CHÚ THÍCH

[1] Bản Di chúc viết năm 1965 của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

[2] Hồ Chí Minh toàn tập, NXB Chính trị Quốc gia, tập 9, tr. 518.

Kỳ cuối: Đưa Đảng đến với công nhân và doanh nghiệp - Vai trò của cả hệ thống chính trị Kỳ cuối: Đưa Đảng đến với công nhân và doanh nghiệp - Vai trò của cả hệ thống chính trị

Với quan điểm phải xuất phát từ lợi ích của người lao động và chủ doanh nghiệp để vận động thành lập các tổ chức ...

Tổng kết, trao giải Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tổng kết, trao giải Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương vừa tổng kết, trao giải Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng ...

Kỳ 3: Đảng luôn nhất quán quan điểm lấy hiệu quả thực tiễn làm cơ sở đánh giá cán bộ Kỳ 3: Đảng luôn nhất quán quan điểm lấy hiệu quả thực tiễn làm cơ sở đánh giá cán bộ

Lợi dụng những hạn chế, bất cập của đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ thời gian qua, các thế lực thù địch ...

Chia sẻ
In bài viết

Tin cùng chuyên mục

Cuốn sách của Tổng Bí thư về phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Cuốn sách của Tổng Bí thư về phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc

Cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” thể hiện tư duy nhất quán của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng cống hiến.

Công đoàn góp phần phát huy lợi thế mỗi vùng trong phát triển đất nước

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Công đoàn góp phần phát huy lợi thế mỗi vùng trong phát triển đất nước

Năm 2022, Bộ Chính trị ban hành 6 Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 6 vùng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây cũng là cơ hội, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn tham gia phát triển kinh tế, xã hội các vùng và đất nước.

Bộ Chính trị ra quy định kiểm soát quyền lực trong kiểm tra, thanh tra, kiểm toán

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Bộ Chính trị ra quy định kiểm soát quyền lực trong kiểm tra, thanh tra, kiểm toán

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Quy định 131 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo quân sự xuất sắc

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo quân sự xuất sắc

Đại tướng Đoàn Khuê, bí danh là Võ Tiến Trình, sinh ngày 29/10/1923 ở làng Gia Đẳng, xã Triệu Tân (nay là xã Triệu Lăng), huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, xuất thân trong một gia đình giàu lòng yêu nước, thương nòi, có truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường, bất khuất. Ðại tướng Ðoàn Khuê là nhà chính trị, quân sự xuất sắc của Ðảng, Quân đội với nhiều cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đảng lãnh đạo luôn gắn liền với công tác kiểm tra

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Đảng lãnh đạo luôn gắn liền với công tác kiểm tra

Ngay từ đầu thế kỷ XX, các nhà kinh điển của Chủ nghĩa Mác, đặc biệt là Lênin đã đặc biệt chú trọng đến công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng Cộng sản. Lãnh đạo phải đi liền với kiểm tra, không kiểm tra xem như không lãnh đạo.

Việt Nam là điểm sáng trong bức tranh không mấy sáng sủa của kinh tế toàn cầu

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Việt Nam là điểm sáng trong bức tranh không mấy sáng sủa của kinh tế toàn cầu

Sáng 8/10, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bế mạc sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm. Chúng tôi xin giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị.

Talk Công đoàn: “Viết lịch sử công đoàn không chỉ là ghi chép quá khứ” Talk Công đoàn

Talk Công đoàn: “Viết lịch sử công đoàn không chỉ là ghi chép quá khứ”

Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Ngọc Anh - nguyên Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh trong Chương trình Talk Công đoàn.
Tết Giáp Thìn 2024, người lao động sẽ được nhận 4 khoản hỗ trợ từ Công đoàn Tôi công nhân

Tết Giáp Thìn 2024, người lao động sẽ được nhận 4 khoản hỗ trợ từ Công đoàn

Tết Giáp Thìn 2024, đoàn viên và người lao động sẽ được nhận 04 khoản hỗ trợ từ tổ chức Công đoàn.
Kết quả thực hiện chương trình 1734 của LĐLĐ TP Cần Thơ Công đoàn số

Kết quả thực hiện chương trình 1734 của LĐLĐ TP Cần Thơ

LĐLĐ TP Cần thơ đã thực hiện Chương trình 1734/CTr-TLĐ ngày 14/11/2019 về “Nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên, người lao động giai đoạn 2019- 2023”
Bản tin công nhân: Công nhân ở TP Hồ Chí Minh thấp thỏm sợ mất thưởng Tết Bản tin công nhân

Bản tin công nhân: Công nhân ở TP Hồ Chí Minh thấp thỏm sợ mất thưởng Tết

Bản tin ngày 8/12 gồm các nội dung chính sau: Công nhân ở TP Hồ Chí Minh thấp thỏm sợ mất thưởng Tết; Công nhân mong được về quê đón Tết; Hà Nội ưu tiên đẩy nhanh dự án nhà ở cho công nhân...
Talk Bàn Phúc lợi số 6: Chế độ phúc lợi hấp dẫn: Lợi cả đôi đường Bàn Phúc lợi

Talk Bàn Phúc lợi số 6: Chế độ phúc lợi hấp dẫn: Lợi cả đôi đường

Trong chương trình Talk Bàn Phúc lợi số 6 với chủ đề Chế độ phúc lợi hấp dẫn: Lợi cả đôi đường, các khách mời sẽ chia sẻ về những phúc lợi, chế độ lương thưởng hấp dẫn để giữ chân đoàn viên, người lao động cùng doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn.

Đọc thêm

"Phát huy vai trò xung kích, đi đầu của giai cấp công nhân hiện đại”

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

"Phát huy vai trò xung kích, đi đầu của giai cấp công nhân hiện đại”

Sau 7 ngày làm việc, hôm nay 8/10 bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 8 khóa XIII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại Thủ đô Hà Nội.

Hội nghị Trung ương 8, khoá XIII và cải cách tiền lương

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Hội nghị Trung ương 8, khoá XIII và cải cách tiền lương

Trong nhiều vấn đề quốc gia đại sự mà Hội nghị Trung ương lần thứ 8, khóa XIII đang diễn ra thì có một nội dung được dư luận hết sức chú ý là cải cách tiền lương vào tháng 1/ 7/2024 sắp tới.

Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII và một số vấn đề quốc gia đại sự

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII và một số vấn đề quốc gia đại sự

Sáng 2/10 tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị Ban chấp hànhTrung ương Đảng lần thứ 8 khóa XIII đã long trọng khai mạc dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, điều hành phiên khai mạc là Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Về nơi sáng ngời tinh thần đấu tranh quật cường của CNLĐ dưới sự lãnh đạo của Đảng

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Về nơi sáng ngời tinh thần đấu tranh quật cường của CNLĐ dưới sự lãnh đạo của Đảng

Phường Bến Thuỷ những ngày tháng 9 rợp bóng cờ kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lê Mao, 93 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh, 235 năm Phượng Hoàng - Trung Đô và 60 năm thành lập thành phố Vinh. Trong không khí vui tươi, trọng đại đó, người dân phường Bến Thuỷ càng tự hào khi được hoà mình vào dòng chảy của lịch sử, của Thành phố Đỏ anh hùng, được sinh sống trên địa bàn phường có truyền thống cách mạng kiên cường, nơi khởi nguồn của phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh.

"Vun đắp quan hệ Việt Nam - Lào ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu"

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

"Vun đắp quan hệ Việt Nam - Lào ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu"

Ngày 20/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang đến chào nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.

"Phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư, không để xảy ra những việc tương tự"

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

"Phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư, không để xảy ra những việc tương tự"

Rồi đây sẽ có nhiều hơn nữa những hỗ trợ gửi đến gia đình các nạn nhân nhưng sẽ không có gì bù đắp được những nỗi đau tận cùng - khi họ đã mất đi người thân vĩnh viễn…

Học viện Quốc phòng phải đi đầu trong đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Học viện Quốc phòng phải đi đầu trong đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục

Ngày 12/9 vừa qua, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ khai giảng năm học 2023 - 2024 tại Học viện Quốc phòng - Trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học quân sự hàng đầu của Quân đội và cả nước...

Việt Nam - Hoa Kỳ: Đột phá trong nâng tầm quan hệ Đối tác Chiến lược

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Việt Nam - Hoa Kỳ: Đột phá trong nâng tầm quan hệ Đối tác Chiến lược

Ngày 13/9, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E.Knapper đã gặp gỡ báo chí, chia sẻ về kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cũng như triển vọng mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi thư nhân dịp khai giảng năm học mới

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi thư nhân dịp khai giảng năm học mới

Nhân dịp khai giảng năm học 2023-2024, ngày 4/9, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi tới ngành Giáo dục bức thư đầy xúc động. Tạp chí Lao động và Công đoàn trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Kiên trì lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Kiên trì lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2023), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định: Việt Nam kiên trì phấn đấu thực hiện lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân đã lựa chọn; phấn đấu hiện thực hóa khát vọng trở thành một quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.