Cần hiểu đúng về bản chất giai cấp công nhân của Đảng cộng sản Việt Nam

Đảng với công nhân - TS. Phạm Văn Giang - Học viện Chính trị khu vực III

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Vì vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam mang bản chất của giai cấp công nhân, đại biểu cho lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam.
Cần hiểu đúng về bản chất giai cấp công nhân của Đảng cộng sản Việt Nam

Giai cấp công nhân ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Ảnh minh họa (Nguồn: baokontum.com.vn).

Mang lại lợi ích cho nhân dân lao động

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) khẳng định: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, lấy tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức cơ bản”.

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, cách diễn đạt này là hạ thấp bản chất giai cấp công nhân của Đảng, trượt sang quan điểm “đảng toàn dân”. Những người đưa ra ý kiến này lập luận rằng: về nguyên tắc, bất kỳ đảng chính trị nào cũng là sản phẩm của đấu tranh giai cấp và mang bản chất của một giai cấp, bảo vệ lợi ích của một giai cấp nhất định, không có đảng chung chung, phi giai cấp, mang bản chất của nhiều giai cấp. Một giai cấp có thể có nhiều đảng, nhưng một đảng bao giờ cũng chỉ mang bản chất một giai cấp.

Vậy, thực chất có đúng như vậy không? Về bản chất giai cấp công nhân của Đảng cần phải hiểu rằng, Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân - giai cấp mà bản chất và lợi ích của nó gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Bản chất giai cấp công nhân của Đảng được thể hiện ở chỗ: mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng là tập trung dân chủ, liên hệ mật thiết với nhân dân, đoàn kết thống nhất trong Đảng, hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật, lấy tự phê bình và phê bình làm quy luật phát triển.

Với sự khẳng định, “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân”, đã nhấn mạnh vai trò tiên phong và bản giai cấp công nhân của Đảng; giai cấp mà bản chất và lợi ích gắn liền với lợi ích của dân tộc. Còn “đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam”, vừa thể hiện mục tiêu chính trị gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân, tiên phong trong việc đưa ra những chủ trương, quyết sách đúng để mang lại lợi ích cho nhân dân lao động và dân tộc, vừa thể hiện trách nhiệm chính trị của Đảng đối với nhân dân và cả dân tộc.

Khác với sự ra đời của Đảng Cộng sản ở các nước tư bản là sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời từ một nước thuộc địa nửa phong kiến, giai cấp công nhân nhỏ bé, cho nên, sự ra đời của Đảng là sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước, phản ánh nguyện vọng và lợi ích của cả dân tộc. Đây được xem là nét đặc thù của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cần hiểu đúng về bản chất giai cấp công nhân của Đảng cộng sản Việt Nam

Tặng quà cho công nhân lao động nhân Tháng Công nhân năm 2022 tại tỉnh Bắc Kạn. Nguồn: backan.gov,vn.

Trong tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, C.Mác và Ph.Ăngghen cũng đã chỉ rõ: “Giai cấp vô sản mỗi nước trước hết phải giành lấy chính quyền, phải tự vươn lên thành giai cấp dân tộc, phải tự mình trở thành dân tộc”. Chính vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, “Chính vì Đảng lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, cho nên phải là Đảng của dân tộc Việt Nam”. Hay như trong bài nói chuyện ở trường cán bộ Công đoàn (tháng 1 năm 1957) Người cũng khẳng định, “Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời cũng là đội tiên phong của dân tộc”.

Tạo được sự đồng thuận xã hội

Thực tiễn cách mạng Việt Nam cho thấy rằng, kể từ khi ra đời đến nay đã hơn 90 năm, tất cả mọi hoạt động của Đảng “ngoài lợi ích của nhân dân, Đảng không có lợi ích nào khác”. Lợi ích thống nhất cho nên tạo được sự đồng thuận xã hội giữa các giai tầng xã hội. Cội nguồn thắng lợi của cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ bắt nguồn từ việc Đảng ta đã giải quyết đúng đắn mối quan hệ lợi ích giai cấp và dân tộc. Cho nên việc khẳng định ở nước ta Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất “lãnh đạo Nhà nước và xã hội” là tất yếu, phù hợp với điều kiện cụ thể của nước ta.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, “Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình”. Đảng muốn lãnh đạo được nhân dân thì Đảng phải gắn bó mật thiết với nhân dân. Quan hệ mật thiết, gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân là cái bảo đảm cho sự tồn tại vững chắc của Đảng cũng như của chế độ xã hội chủ nghĩa. Do đó, quan liêu, tham nhũng, xa rời nhân dân sẽ dẫn đến những tổn thất khôn lường đối với vận mệnh của đất nước, của chế độ xã hội chủ nghĩa và của Đảng.

Để gắn bó mật thiết với nhân dân, Đảng phải thật sự vì dân, lấy việc phục vụ nhân dân làm mục đích cao nhất của mình. Nhân dân là đối tượng lãnh đạo của Đảng, đồng thời là chỗ dựa của Đảng, là nguồn sức mạnh của Đảng, phục vụ nhân dân là lý do tồn tại của Đảng. Mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phải hợp lòng dân, xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân, ý Đảng phải gắn với lòng dân.

Cần hiểu đúng về bản chất giai cấp công nhân của Đảng cộng sản Việt Nam

Phát tài liệu tuyên truyền về pháp luật lao động cho công nhân Công ty TNHH May mặc Lực Thiêm (Đắk Lắk). Ảnh: Trần Diễn.

Đồng thời, để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, Đảng phải chịu sự giám sát của nhân dân, nhất là trong điều kiện một đảng duy nhất cầm quyền. Phải tạo ra những cơ chế dân chủ, công khai, minh bạch để nhân dân giám sát cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những quy định của Điều lệ Đảng và quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Đảng là “con đẻ” của nhân dân, nên nhân dân có trách nhiệm xây dựng Đảng của mình trong sạch, vững mạnh; do đó, cần có những hình thức, tạo điều kiện để nhân dân góp ý xây dựng Đảng. Và, hơn ai hết chính nhân dân là những người hiểu Đảng mình nhất, những sai lầm, khuyết điểm của Đảng cũng được chính nhân dân nhìn nhận đúng đắn và góp phần sửa chữa kịp thời. Vì vậy, cần phải dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, để dân giám sát Đảng và Đảng phải chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình phải trở thành một nguyên tắc xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong điều kiện Đảng cầm quyền hiện nay.

Do đó, với khẳng định: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc”, chẳng những không hạ thấp bản chất giai cấp công nhân của Đảng, không trượt sang quan điểm “đảng toàn dân”, mà còn giúp hiểu bản chất giai cấp công nhân đầy đủ hơn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết: “Đảng ra đời, tồn tại và phát triển là vì lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Khi Đảng cầm quyền, lãnh đạo cả dân tộc, được toàn dân thừa nhận là đội tiên phong lãnh đạo của mình và do đó Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam. Nói như vậy không có nghĩa là hạ thấp bản chất giai cấp của Đảng, mà là thể hiện sự nhận thức bản chất giai cấp của Đảng một cách sâu sắc hơn, đầy đủ hơn, vì giai cấp công nhân là giai cấp có lợi ích thống nhất với lợi ích của nhân dân lao động và toàn dân tộc”.

Cần hiểu đúng về bản chất giai cấp công nhân của Đảng cộng sản Việt Nam

Trao Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Nến Kim Dung (Châu Thành - Tây Ninh). Ảnh: Q.T.

Tóm lại, cách diễn đạt trên đây vừa biểu đạt bản chất giai cấp công nhân theo chủ nghĩa Mác - Lênin, vừa nói lên nét đặc thù của Đảng theo sự phát triển sáng tạo của tư tưởng Hồ Chí Minh, vừa phù hợp với thực tế Việt Nam, đáp ứng nguyện vọng, tình cảm của nhân dân với tên gọi trìu mến Đảng ta.

Tài liệu tham khảo:

  1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.88.
  2. C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr. 623 - 624.
  3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 6, 8, 10, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, tr.175.
  4. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2013, tr.9.
  5. Nguyễn Phú Trọng, Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Báo Nhân dân, ngày 17/5/2021, tr.2.
Giải pháp đổi mới mô hình tổ chức Công đoàn Việt Nam Giải pháp đổi mới mô hình tổ chức Công đoàn Việt Nam

Nghiên cứu đổi mới, sắp xếp mô hình tổ chức bộ máy công đoàn các cấp theo hướng tinh gọn, linh hoạt, rõ chức năng, ...

Vai trò đại diện cho NLĐ của Công đoàn Việt Nam ở doanh nghiệp chưa có công đoàn Vai trò đại diện cho NLĐ của Công đoàn Việt Nam ở doanh nghiệp chưa có công đoàn

Việc đại diện của NLĐ tại doanh nghiệp bao gồm rất nhiều nội dung như đại diện tham gia đảm bảo việc làm, tiền lương, ...

Nâng cao nhận thức của các cấp công đoàn về đổi mới công tác pháp luật Nâng cao nhận thức của các cấp công đoàn về đổi mới công tác pháp luật

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong ...

Chia sẻ
In bài viết

Tin cùng chuyên mục

Phát hiện, xây dựng những điển hình, nhân tố phát triển Đảng

Đảng với công nhân -

Phát hiện, xây dựng những điển hình, nhân tố phát triển Đảng

Làm thế nào để công đoàn vận động, tuyên truyền, lựa chọn được đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng; công nhân vào Đảng sẽ có những quyền lợi gì?

Đồng chí Hoàng Đình Giong với việc xây dựng, củng cố phong trào công nhân

Đảng với công nhân -

Đồng chí Hoàng Đình Giong với việc xây dựng, củng cố phong trào công nhân

Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (1/6/1904 - 1/6/2024), nguyên Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng, trực tiếp phụ trách Xứ ủy Bắc Kỳ những năm 30 của thế kỷ trước, chiều 31/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Đồng chí Hoàng Đình Giong - Nhà lãnh đạo kiên trung, tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam”. Tạp chí Lao động và Công đoàn xin trân trọng giới thiệu bài viết “Đồng chí Hoàng Đình Giong với việc xây dựng, củng cố phong trào công nhân ở khu mỏ Quảng Ninh” của PGS.TS Nguyễn Thị Kim Dung, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Bài 1: Tình hình việc làm của người lao động trong bối cảnh hiện nay

Đảng với công nhân -

Bài 1: Tình hình việc làm của người lao động trong bối cảnh hiện nay

Mặc dù đạt được những tiến bộ đáng kể, nhưng vấn đề việc làm, bảo đảm việc làm, cải thiện điều kiện lao động ở Việt Nam vẫn cần được chú trọng.

Vận dụng tư tưởng của Mác và Ăng Ghen vào xây dựng giai cấp công nhân (Bài cuối)

Đảng với công nhân -

Vận dụng tư tưởng của Mác và Ăng Ghen vào xây dựng giai cấp công nhân (Bài cuối)

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0) diễn ra từ năm 2000, nó là cuộc cách mạng kỹ thuật số, đến năm 2013 thì “công nghiệp 4.0” (Industrie 4.0) bắt đầu được biết đến ở Đức. Hiện tại, nó đã lan rộng sang các nước phát triển và đang trở thành xu hướng của toàn cầu.

Vận dụng tư tưởng của Mác và Ăng Ghen vào xây dựng giai cấp công nhân (Bài 2)

Đảng với công nhân -

Vận dụng tư tưởng của Mác và Ăng Ghen vào xây dựng giai cấp công nhân (Bài 2)

Sứ mệnh cao cả và nhân đạo nhất của Đảng của giai cấp vô sản không chỉ là giải phóng cho giai cấp công nhân mà là giải phóng cho cả loài người. Luận về sự giải phóng con người, C.Mác đã chỉ rõ bất kỳ sự giải phóng nào cũng bao hàm ở chỗ nó trả thế giới con người về với bản thân con người. Cuộc đấu tranh giải phóng con người do Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo là sự giải phóng chính trị, là “quy con người, một mặt thành thành viên của xã hội công dân, thành cá nhân… độc lập, và mặt khác thành công dân của một nhà nước, thành pháp nhân” (1).

Vận dụng tư tưởng của Mác và Ăng Ghen vào xây dựng giai cấp công nhân (Bài 1)

Đảng với công nhân -

Vận dụng tư tưởng của Mác và Ăng Ghen vào xây dựng giai cấp công nhân (Bài 1)

Đại hội XIII, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định: “Xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kĩ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”. Việc xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiên nay cần quán triệt tư tưởng của chủ nghĩa Mác về giai cấp công nhân.

Talk Công đoàn: Phúc lợi tốt là "chìa khóa" phát triển đoàn viên Talk Công đoàn

Talk Công đoàn: Phúc lợi tốt là "chìa khóa" phát triển đoàn viên

Đồng chí Phan Xuân Trí, Chủ tịch LĐLĐ TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang chia sẻ những kinh nghiệm và giải pháp phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp.

Chế độ nâng bậc, nâng lương của người lao động được quy định thế nào? Tôi công nhân

Chế độ nâng bậc, nâng lương của người lao động được quy định thế nào?

Chế độ nâng lương, nâng bậc, phụ cấp, trợ cấp và các chế độ khuyến khích đối với người lao động sẽ được thỏa thuận trong hợp đồng lao động, Thỏa ước lao động tập thể hoặc quy định của người sử dụng lao động.

Đón xem Talk Công đoàn: Phúc lợi tốt là "chìa khoá" phát triển đoàn viên Talk Công đoàn

Đón xem Talk Công đoàn: Phúc lợi tốt là "chìa khoá" phát triển đoàn viên

Talk Công đoàn 20 giờ, ngày 22/6/2024 là cuộc trò chuyện với đồng chí Phan Xuân Trí, Chủ tịch LĐLĐ TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Tổ chức tuyên truyền tập huấn về phòng, chống ma túy cho công nhân lao động Công đoàn số

Tổ chức tuyên truyền tập huấn về phòng, chống ma túy cho công nhân lao động

Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành kế hoạch số 91/KH-TLĐ về tổ chức tuyên truyền, tập huấn giáo dục về phòng, chống ma túy cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.
Bản tin công nhân: Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận Bản tin công nhân

Bản tin công nhân: Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận

Bản tin công nhân ngày 29/5 gồm những tin chính: Trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng 200.000 đồng – 280.000 đồng / tháng từ 1/7/2024; Điều chỉnh mức đóng BHXH sau cải cách tiền lương; Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận; 14 phường ở TP Thủ Dầu Một có bếp ăn "0 đồng" cho lao động nghèo...

Sẵn sàng cho ngày hội lớn của người lao động Đắk Lắk Video

Sẵn sàng cho ngày hội lớn của người lao động Đắk Lắk

Ngày hội Việc làm tỉnh Đắk Lắk năm 2024 đã hoàn tất, sẵn sàng tiếp đón trên 1.000 người lao động, đại biểu, quan khách tham dự. Chương trình do Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk, Tạp chí Lao động Công đoàn phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk tổ chức, chính thức diễn ra lúc 8 giờ ngày 14/6 tại số 9, đường 10 tháng 3 (đường Vành Đai).

Đọc thêm

“Đảng cho tôi ý chí phấn đấu để trở thành thủ lĩnh công đoàn”

Đảng với công nhân -

“Đảng cho tôi ý chí phấn đấu để trở thành thủ lĩnh công đoàn”

Không chỉ là một Đảng viên gương mẫu, chàng trai ấy giờ đã là Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty TNHH An Giang Samho, là “người anh”, là chỗ dựa của anh chị em công nhân lao động…

"Tôi vào Đảng để làm gương cho con"

Đảng với công nhân -

"Tôi vào Đảng để làm gương cho con"

Từ chỗ băn khoăn, lưỡng lự, đến nay sau 2 năm vào Đảng, chị Lò Thị Thắm - công nhân Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La đã là “nhân tố” tích cực tại chi bộ.

Từ người lầm lỡ thành đảng viên đi đầu trong phát triển kinh tế

Đảng với công nhân -

Từ người lầm lỡ thành đảng viên đi đầu trong phát triển kinh tế

Nhiều người khi nhắc về đồng chí Lò Văn Dũng (sinh năm 1969, dân tộc Thái) - Chi ủy viên Chi bộ bản Bó, xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu đều dành sự kính trọng, yêu mến về nỗ lực vươn lên từ vũng bùn ma túy, về sự dám nghĩ, dám làm để phát triển kinh tế.

Vận dụng chỉ dẫn của Tổng Bí thư Trần Phú trong công tác xây dựng Đảng

Đảng với công nhân -

Vận dụng chỉ dẫn của Tổng Bí thư Trần Phú trong công tác xây dựng Đảng

Trên cương vị Tổng Bí thư đầu tiên, đồng chí Trần Phú luôn nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Đảng và những vấn đề đặt ra trong công tác xây dựng Đảng. Mặc dù hy sinh khi tuổi đời còn trẻ, đồng chí đã cống hiến trọn đời vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, trong đó có những đóng góp quan trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng vẫn còn vẹn nguyên giá trị cho các thế hệ cán bộ, đảng viên.

Chỉnh Đảng, tăng bản chất giai cấp công nhân, xây dựng đội ngũ công nhân chất lượng cao

Đảng với công nhân -

Chỉnh Đảng, tăng bản chất giai cấp công nhân, xây dựng đội ngũ công nhân chất lượng cao

Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhiều vấn đề xã hội phát sinh, đặc biệt là chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm và các biểu hiện tiêu cực là một trong những nguyên nhân khiến bản chất giai cấp công nhân trong một số cán bộ, đảng viên bị mai một, gây ra nhiều hệ lụy. Chỉnh Đảng, tăng cường bản chất giai cấp công nhân, xây dựng đội ngũ công nhân chất lượng cao làm nguồn bổ sung cho Đảng và tăng cường cho xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa là đòi hỏi khách quan vừa là vấn đề nổi cộm, bức thiết.

Người đảng viên công nhân làm lợi cho công ty hàng tỷ đồng

Đảng với công nhân -

Người đảng viên công nhân làm lợi cho công ty hàng tỷ đồng

Sẽ không quá lời khi gọi anh Nguyễn Văn Biên - Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam là “vua sáng chế” khi mới hơn 10 năm công tác, anh đã có đến gần 20 sáng chế, có giá trị làm lợi cho công ty hàng tỷ đồng.

Nữ đảng viên từ chối làm tổ trưởng để là… công nhân may

Đảng với công nhân -

Nữ đảng viên từ chối làm tổ trưởng để là… công nhân may

Có năng lực, chuyên môn cùng với sự gương mẫu, trách nhiệm, chị Đồng Thị Mộng Thơ – Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại TNG chi nhánh Phú Bình 2 (Thái Nguyên) nhiều lần được cất nhắc làm tổ trưởng một chuyền may nhưng chị từ chối để được là… công nhân may.

Cha con công nhân nối gương nhau vào Đảng

Đảng với công nhân -

Cha con công nhân nối gương nhau vào Đảng

Mặc dù làm công việc chân tay nặng nhọc nhưng anh Vũ Xuân Hoàn vẫn động viên con gái vào làm tại công ty và tiếp nối anh đứng trong hàng ngũ của Đảng.

“Tôi vào Đảng để làm tổ trưởng tốt hơn”

Đảng với công nhân -

“Tôi vào Đảng để làm tổ trưởng tốt hơn”

Được bổ nhiệm vào vị trí Tổ trưởng Tổ thao tác lưu động Quy Nhơn (Truyền tải điện Bình Định, Công ty Truyền tải điện 3) khi chưa là đảng viên, anh Nguyễn Duy Cường mong muốn được đứng vào hàng ngũ của Đảng với ý nghĩa đơn giản là để hoàn thành tốt hơn công việc của mình.

“Không có công đoàn, tôi chưa được đứng vào hàng ngũ của Đảng”

Đảng với công nhân -

“Không có công đoàn, tôi chưa được đứng vào hàng ngũ của Đảng”

Anh Trần Duy Đàn, công nhân Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH (huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) nói rằng “Trở thành đảng viên không phải là điều xa vời như tôi từng nghĩ!”.