Thứ bảy 30/09/2023 23:17
dai-hoi-cong-doan-cac-cap-nhiem-ky-2023-2028

Tỉnh ủy Quảng Nam: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách bảo hiểm

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại - HOÀI NAM - NGUYỄN LUẬN

Ngày 30/5, đồng chí Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đã ký, ban hành Chỉ thị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ Quốc (MTTQ) Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025.
34 tập thể, cá nhân được tuyên dương học tập và làm theo đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh Quảng Nam: Sôi động Ngày hội "Thanh niên công nhân - Lan tỏa năng lượng tích cực" Quảng Nam: Điểm những ngành có chỉ số sử dụng lao động tăng trong 4 tháng năm 2023

Còn tồn tại hạn chế trên một số mặt

Chỉ thị do đồng chí Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam ký, ban hành nêu rõ: Trong thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHTN, BHYT và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần ổn định đời sống Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn tỉnh vẫn còn tồn tại, hạn chế trên một số mặt: Đối tượng tham gia BHXH còn dưới mức tiềm năng; số người tham gia BHXH tự nguyện còn thấp, số người tham gia BHYT hộ gia đình chưa bền vững; số học sinh, sinh viên tham gia BHYT chưa đạt 100%. Nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể chưa tham gia đầy đủ BHXH, BHTN, BHYT cho người lao động. Bên cạnh đó, tình trạng trốn đóng, nợ đóng BHXH, BHTN, BHYT còn xảy ra ở nhiều doanh nghiệp; việc sử dụng kinh phí khám, chữa bệnh BHYT ở một số cơ sở y tế chưa tiết kiệm, hiệu quả.

Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên là do một số cấp ủy, tổ chức Đảng và chính quyền các cấp chưa quan tâm đúng mức việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT; nhận thức của một bộ phận Nhân dân về BHXH, BHTN, BHYT còn hạn chế; công tác tuyên truyền, vận động đạt kết quả chưa cao; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát có nơi chưa được chú trọng, chế tài xử lý vi phạm trong lĩnh vực BHXH, BHTN, BHYT chưa nghiêm.

Tỉnh ủy Quảng Nam: Đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội còn dưới mức tiềm năng
Lực lượng thanh tra chuyên ngành BHXH Quảng Nam triển khai nhiệm vụ. Ảnh: HOÀI NAM.

Các nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện tốt chính sách BHXH, BHTN, BHYT

Để tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt chính sách BHXH, BHTN, BHYT trong thời gian đến, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, Đảng viên và Nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách, chế độ BHXH, BHTN, BHYT. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với công tác BHXH, BHTN, BHYT.

Thứ hai, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đưa chỉ tiêu phát triển số lượng người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHTN, BHYT, chỉ tiêu bao phủ BHYT vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

Tăng cường lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt chính sách BHXH, BHTN, BHYT trong tình hình mới, trọng tâm là công tác phát triển người tham gia, giảm tình trạng chậm đóng, trốn đóng nhằm đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHXH, BHTN, BHYT. Quản lý, sử dụng có hiệu quả dự toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT hằng năm được giao.

Bên cạnh đó, tăng cường đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp với người sử dụng lao động, người lao động, Nhân dân; thường xuyên theo dõi, giám sát tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn, đơn vị để chỉ đạo, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc.

Tỉnh ủy Quảng Nam: Đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội còn dưới mức tiềm năng
Cán bộ BHXH tỉnh Quảng Nam tuyên truyền cho người dân về chính sách BHXH, hưởng ứng tháng vận động triển khai BHXH toàn dân. Ảnh: HOÀI NAM.

Thứ ba, Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo HĐND tỉnh rà soát, nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh để hỗ trợ các nhóm đối tượng không còn thuộc diện được ngân sách Nhà nước đóng BHYT và nâng mức hỗ trợ đối với người tham gia BHXH tự nguyện. Thông qua các chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT; tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thứ tư, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo ngành Y tế, các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các quy định về khám, chữa bệnh và sử dụng quỹ BHYT; không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, bảo đảm quyền lợi, sự hài lòng của người bệnh khi khám, chữa bệnh BHYT; chỉ đạo ngành Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện tốt chính sách BHTN theo quy định của pháp luật; yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ dữ liệu để quản lý, khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT; hoàn thành việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT đến cấp xã.

Duy trì, phát triển bền vững số người tham gia BHXH, BHYT, phấn đấu đạt mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân. Thực hiện tốt công tác giải quyết các chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia, thụ hưởng chính sách, nâng cao tỷ lệ số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng chế độ hưu trí. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi tiền BHXH, BHTN, BHYT.

Thứ năm, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, người lao động và Nhân dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình. Tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các tổ chức Công đoàn chủ động, tích cực phối hợp với cơ quan BHXH và các cơ quan chức năng hỗ trợ người lao động bảo vệ quyền lợi hợp pháp đúng như thỏa thuận lao động đã ký kết, bảo đảm người lao động có hợp đồng được hưởng quyền lợi BHXH, BHTN, BHYT kịp thời, đầy đủ.

Thứ sáu, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng các cơ quan thông tin, báo chí của tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, Đảng viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh trong thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT.

Thứ bảy, Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ động tham mưu UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo triển khai chính sách, pháp luật BHXH, BHTN, BHYT trên địa bản tỉnh; tiếp tục nâng cao năng lực của tổ chức bộ máy; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ; nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia và thụ hưởng chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT.

Cuối cùng, Tỉnh ủy Quảng Nam giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị này; định kỳ, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết, tổng kết theo quy định.

Hơn 5 triệu hộ kinh doanh cá thể có khả năng vào diện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc Hơn 5 triệu hộ kinh doanh cá thể có khả năng vào diện đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Việc bổ sung hộ kinh doanh cá thể vào diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đang được cơ quan soạn thảo Luật ...

Luật Bảo hiểm xã hội và tương lai người lao động Luật Bảo hiểm xã hội và tương lai người lao động

Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi đang được lấy ý kiến cơ quan chức năng, doanh nghiệp và người lao động nhằm hoàn thiện ...

Hành vi mua bán sổ BHXH bị xử lý thế nào? Hành vi mua bán sổ BHXH bị xử lý thế nào?

Hành vi mua bán sổ BHXH là vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý hình sự.

Chia sẻ
In bài viết

Tin cùng chuyên mục

Về nơi sáng ngời tinh thần đấu tranh quật cường của CNLĐ dưới sự lãnh đạo của Đảng

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Về nơi sáng ngời tinh thần đấu tranh quật cường của CNLĐ dưới sự lãnh đạo của Đảng

Phường Bến Thuỷ những ngày tháng 9 rợp bóng cờ kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lê Mao, 93 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh, 235 năm Phượng Hoàng - Trung Đô và 60 năm thành lập thành phố Vinh. Trong không khí vui tươi, trọng đại đó, người dân phường Bến Thuỷ càng tự hào khi được hoà mình vào dòng chảy của lịch sử, của Thành phố Đỏ anh hùng, được sinh sống trên địa bàn phường có truyền thống cách mạng kiên cường, nơi khởi nguồn của phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh.

"Vun đắp quan hệ Việt Nam - Lào ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu"

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

"Vun đắp quan hệ Việt Nam - Lào ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu"

Ngày 20/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang đến chào nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.

"Phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư, không để xảy ra những việc tương tự"

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

"Phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư, không để xảy ra những việc tương tự"

Rồi đây sẽ có nhiều hơn nữa những hỗ trợ gửi đến gia đình các nạn nhân nhưng sẽ không có gì bù đắp được những nỗi đau tận cùng - khi họ đã mất đi người thân vĩnh viễn…

Học viện Quốc phòng phải đi đầu trong đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Học viện Quốc phòng phải đi đầu trong đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục

Ngày 12/9 vừa qua, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ khai giảng năm học 2023 - 2024 tại Học viện Quốc phòng - Trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học quân sự hàng đầu của Quân đội và cả nước...

Việt Nam - Hoa Kỳ: Đột phá trong nâng tầm quan hệ Đối tác Chiến lược

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Việt Nam - Hoa Kỳ: Đột phá trong nâng tầm quan hệ Đối tác Chiến lược

Ngày 13/9, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E.Knapper đã gặp gỡ báo chí, chia sẻ về kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cũng như triển vọng mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi thư nhân dịp khai giảng năm học mới

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi thư nhân dịp khai giảng năm học mới

Nhân dịp khai giảng năm học 2023-2024, ngày 4/9, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi tới ngành Giáo dục bức thư đầy xúc động. Tạp chí Lao động và Công đoàn trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.

Talk Công đoàn: "Mình còn nợ người lao động rất nhiều!" Talk Công đoàn

Talk Công đoàn: "Mình còn nợ người lao động rất nhiều!"

Đồng chí Mai Thành Phương, Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam chia sẻ những kinh nghiệm suốt 23 năm hoạt động công đoàn của mình trong chương trình Talk Công đoàn.
Khoản tiền nào sẽ tăng mạnh nếu đóng BHXH sát thu nhập thực tế? Tôi công nhân

Khoản tiền nào sẽ tăng mạnh nếu đóng BHXH sát thu nhập thực tế?

Nếu phương án 2 của đề xuất tính tiền lương làm căn cứ tính đóng BHXH tại dự thảo Luật BHXH sửa đổi được thông qua thì sắp tới, người lao động có cơ hội được đóng BHXH sát với thu nhập thực tế. Và khi đó, 7 khoản tiền bảo hiểm sẽ tăng theo.
Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình "01 triệu sáng kiến" Infographic

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình "01 triệu sáng kiến"

Thực hiện Chương trình số 3259/CTr-TLĐ ngày 15/12/2021 của Tổng Liên đoàn về việc tổ chức Chương trình “01 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid – 19”, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình với các nội dung như sau:
“Để các anh luôn mạnh khỏe, yên tâm khai thác than” TikTok vui

“Để các anh luôn mạnh khỏe, yên tâm khai thác than”

Nữ Quản đốc Nguyễn Thị Hồng Duyên (Công ty CP Than Vàng Danh) luôn coi niềm vui của công nhân mỏ là niềm vui của chính mình.
Muôn nẻo yêu thương số 10: Ổn định tâm lý sau những cú sốc bất ngờ Muôn nẻo yêu thương

Muôn nẻo yêu thương số 10: Ổn định tâm lý sau những cú sốc bất ngờ

Gia đình anh trai chị Phạm Thu Hường - Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội có người thân thiệt mạng trong vụ cháy chung cư mini Khương Hạ vừa qua. Cùng chuyên gia tâm lý Nguyễn Hà Thành chia sẻ những cách để vượt qua cú sốc bất ngờ để ổn định tâm lý, bước tiếp và hướng về tương lai.

Đọc thêm

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Kiên trì lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Kiên trì lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2023), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định: Việt Nam kiên trì phấn đấu thực hiện lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân đã lựa chọn; phấn đấu hiện thực hóa khát vọng trở thành một quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Phấn đấu xây dựng Lạng Sơn ngày càng phát triển”

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Phấn đấu xây dựng Lạng Sơn ngày càng phát triển”

Ngày 25/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Đoàn công tác đã thăm và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cán bộ chủ chốt tỉnh Lạng Sơn về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chủ tịch Tôn Đức Thắng- người chiến sĩ cách mạng kiên trung

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Chủ tịch Tôn Đức Thắng- người chiến sĩ cách mạng kiên trung

Tối 19/8 vừa qua, tại TP Long Xuyên, tỉnh An Giang đã long trọng diễn ra Lễ kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 20/8/2023).

Các tổ chức Đảng phải tập trung lãnh đạo tháo gỡ lực cản phát triển kinh tế

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Các tổ chức Đảng phải tập trung lãnh đạo tháo gỡ lực cản phát triển kinh tế

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Mỗi Ủy viên Trung ương Đảng phải nhận thức sâu sắc, nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, nâng cao bản lĩnh, năng lực, không chỉ hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao mà còn đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng…

Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng: Lấy quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh làm nòng cốt

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng: Lấy quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh làm nòng cốt

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn yêu cầu Đảng phải coi trọng công tác xây dựng Đảng về tư tưởng. Người luôn nhắc nhở cán bộ Đảng viên học tập chủ nghĩa Marx-Lenin để vận dụng sáng tạo vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Theo người, việc nắm vững chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử là tiền đề để xác định đúng quan điểm, đường lối, chính sách.

Giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031

Thực hiện Kế hoạch số 17-KH/TW ngày 7/7/2023 của Bộ Chính trị, Công văn số 69-CV/BCĐ ngày 17/7/2023 của Ban Chỉ đạo xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, sáng ngày 10/8, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đảng bộ Dược Hậu Giang: Vươn tầm từ những định hướng thiết thực

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Đảng bộ Dược Hậu Giang: Vươn tầm từ những định hướng thiết thực

Những năm qua, Đảng bộ luôn đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang. Tiêu biểu như thông qua Đoàn Thanh niên đã phát động nhiều phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, chuyển đổi số trong kinh doanh,… từ đó, tạo ra không khí thi đua và làm việc sôi nổi, hiệu quả…

Thủ tướng ra quyết định giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Thủ tướng ra quyết định giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Ngày 2/8, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định về việc giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021-2026. Người được giao Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai là đồng chí Võ Tấn Đức - Phó Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Quảng Trị với nghĩa tình tháng 7

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Quảng Trị với nghĩa tình tháng 7

Dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 năm nay, nhiều hoạt động tri ân, trong đó có hoa dâng mộ liệt sĩ đã ngày càng hình thành một nét đẹp trong đời sống văn hóa tâm linh đương đại khi phát huy đạo lý cổ truyền: Uống nước nhớ nguồn. Và có những điều được nhen nhóm và thôi thúc con người từ bên trong như một nhu cầu cháy bỏng từ một mảnh đất chịu nhiều thương khó, một linh địa ghi dấu một thời: Máu và hoa!

Nhiều hoạt động tri ân hướng đến kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Nhiều hoạt động tri ân hướng đến kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Hướng đến kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023), Thành Đoàn Đà Nẵng đã tổ chức Chương trình “Hoa dâng mộ liệt sĩ” tại 8 nghĩa trang; thăm nhà các Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn các quận, huyện.