Những đặc điểm chủ yếu của giai cấp công nhân Việt Nam

Người lao động - ĐẠI TÁ, PGS.TS. BÙI ĐÌNH BÔN

Do đặc điểm sự hình thành của mình, giai cấp công nhân Việt Nam có những đặc điểm riêng. Những đặc điểm ấy quy định những mặt mạnh và những hạn chế của giai cấp công nhân Việt Nam. Đồng thời, cũng cắt nghĩa vì sao giai cấp công nhân nước ta tuy còn tương đối non trẻ, chưa phát triển về số lượng, trình độ nghề nghiệp và một số mặt về chất lượng còn hạn chế nhưng vẫn giữ vị trí lãnh đạo trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và tiếp tục giữ vai trò lãnh đạo trong giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Tuy sinh trưởng ở một nước thuộc địa, nửa phong kiến với một nền sản xuất nông nghiệp lạc hậu, công nghiệp chưa phát triển, đa số dân cư là nông dân, song giai cấp công nhân Việt Nam ra đời vào lúc phong trào cộng sản và công nhân quốc tế phát triển mạnh mẽ và được ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga, Cách mạng Trung Quốc; không bị ảnh hưởng của chủ nghĩa cơ hội hữu khuynh trong Quốc tế II, và được tác động tích cực của Quốc tế Cộng sản nên giai cấp công nhân Việt Nam dễ tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin, sớm biết gắn vấn đề dân tộc với chủ nghĩa quốc tế vô sản. Giai cấp công nhân Việt Nam từ khi có chính Đảng của mình cho đến nay vẫn giữ được truyền thống cách mạng, thống nhất về tư tưởng và tổ chức trong phạm vi cả nước.

Những đặc điểm chủ yếu của giai cấp công nhân Việt Nam

Công nhân làm việc trong một xưởng may mặc tại TP.HCM. Ảnh: N. Lam.

Giai cấp công nhân Việt Nam sinh trưởng trong lòng một dân tộc có truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm. Cũng như giai cấp nông dân, giai cấp công nhân có hai mối thù sâu sắc đối với đế quốc, thực dân; mối thù dân tộc do bị áp bức và mối thù giai cấp do bị bóc lột nặng nề. Vì vậy, giai cấp công nhân có tinh thần triệt để cách mạng.

Nét điển hình nhất và cũng là yếu tố rất cơ bản tạo nên sức mạnh của giai cấp công nhân Việt Nam, từ khi ra đời đến nay, giai cấp công nhân có mối liên hệ gắn bó mật thiết với dân tộc, số phận, lợi ích của giai cấp này ngay từ đầu đã gắn bó với số phận và lợi ích dân tộc, ý thức giai cấp và ý thức dân tộc hòa quyện vào nhau, lòng yêu nước quyện chặt với yêu chủ nghĩa xã hội. Sự nghiệp giải phóng giai cấp công nhân gắn bó hữu cơ với sự nghiệp giải phóng dân tộc. Lợi ích cơ bản của giai cấp công nhân thống nhất với lợi ích cơ bản của dân tộc. Vì thế, ngay từ đầu, giai cấp công nhân Việt Nam đã đại biểu cho lợi ích dân tộc. Và do vậy, vai trò lãnh đạo của nó đã được cả dân tộc thừa nhận.

Giai cấp công nhân Việt Nam, do nguồn gốc xuất thân và có mối liên hệ tự nhiên, máu thịt với giai cấp nông dân, tầng lớp trí thức và nhân dân lao động, đó là cơ sở tình cảm, là yếu tố thuận lợi để xây dựng khối liên minh công - nông - trí thức và nhân dân lao động. Đó là điều kiện thuận lợi, là cơ sở xã hội vững chắc bảo đảm vị trí lãnh đạo trong sự nghiệp cách mạng giành, giữ chính quyền và xây dựng xã hội mới của giai cấp công nhân Việt Nam.

Những đặc điểm chủ yếu của giai cấp công nhân Việt Nam

Cán bộ Liên đoàn Lao động TP. Tam Kỳ (Quảng Nam) thăm hỏi công nhân tại doanh nghiệp. Ảnh: L.L

Tuy ra đời có muộn so với giai cấp công nhân ở các nước công nghiệp phát triển, số lượng lúc đầu còn nhỏ bé, nhưng giai cấp công nhân Việt Nam đã sớm tỏ ra là một đội ngũ kiên cường trong quá trình đấu tranh cách mạng vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Do đó, chẳng những tập hợp lôi cuốn được cả dân tộc theo mình, mà giai cấp công nhân còn tạo ra được sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ to lớn của nhân loại tiến bộ, của các lực lượng chống đế quốc, thực dân, kết hợp được sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại tạo nên sức mạnh tổng hợp nhân lên sức mạnh của giai cấp và dân tộc trong quá trình đấu tranh cách mạng. Do vậy, vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân được hình thành thực tế trong lịch sử, được quần chúng nhân dân thừa nhận, chứ không phải là sự gán ghép chủ quan của giai cấp công nhân.

Giai cấp công nhân Việt Nam là một bộ phận của giai cấp công nhân quốc tế, do vậy, mang những đặc trưng cơ bản của giai cấp công nhân quốc tế và có sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân quốc tế. Giai cấp công nhân Việt Nam có lãnh tụ sáng suốt, vĩ đại vừa là lãnh tụ của giai cấp, vừa là lãnh tụ của dân tộc - Hồ Chí Minh - vạch đường, chỉ lối, giáo dục, rèn luyện. Người là hiện thân và đại biểu tập trung được ý chí, tình cảm, trí tuệ của dân tộc. Người đã sớm tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin và đưa vào nước ta. Người đã sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thông qua chính đảng của mình, giai cấp công nhân bước lên vũ đài chính trị giành quyền lãnh đạo sự nghiệp giải phóng dân tộc, trong khi nhiều cương lĩnh của các giai cấp và tầng lớp yêu nước khác bị phá sản. Ngay từ đầu, chính đảng của giai cấp công nhân đã biết vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam, đề ra cương lĩnh cứu nước đúng đắn cho dân tộc, chỉ rõ con đường duy nhất đúng đắn để giải phóng dân tộc - con đường kết hợp độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội. Do vậy, giai cấp công nhân Việt Nam đã đóng được vai trò tiên phong, giành được quyền là lực lượng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam trong giai đoạn cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và trong sự nghiệp xây dựng xã hội mới.

Những đặc điểm chủ yếu của giai cấp công nhân Việt Nam

Công nhân lao động mua sắm tại "Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình" ở TP.HCM. Ảnh: H.Triều.

Tuy nhiên, do được sinh ra và lớn lên ở một nước nông nghiệp lạc hậu, nền đại công nghiệp chưa phát triển, trình độ phát triển của lực lượng sản xuất còn ở mức độ thấp, ... nên giai cấp công nhân Việt Nam cũng còn những mặt hạn chế nhất định như: tính tổ chức, kỷ luật chưa cao; tư tưởng, tâm lý, tác phong và thói quen của người sản xuất nhỏ còn khá nặng nề; biểu hiện rõ nhất là tính tự do, tùy tiện, sự manh mún, tản mạn, tư tưởng cục bộ, phường hội, tác phong gia trưởng… Điều đó thể hiện với những mức độ khác nhau trong mỗi người công nhân. Và, trong chừng mực nhất định, thể hiện cả trong hoạt động của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân. Những hạn chế, yếu kém ấy của giai cấp công nhân Việt Nam một phần là do điều kiện kinh tế, xã hội - mà giai cấp công nhân Việt Nam ra đời, cũng như trong quá trình tồn tại và phát triển của nó quy định.

Học tập quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam Học tập quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 93 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023), Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức lễ viếng Tượng ...

Phát huy vai trò nòng cốt của giai cấp công nhân trong tình hình mới Phát huy vai trò nòng cốt của giai cấp công nhân trong tình hình mới

Ngày 9/2, tại Hà Nội, Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, ...

Những vấn đề đặt ra đối với lực lượng lao động Việt Nam trong giai đoạn mới Những vấn đề đặt ra đối với lực lượng lao động Việt Nam trong giai đoạn mới

Với cấu sản xuất và xuất khẩu như hiện nay, nếu Việt Nam nâng cao được chất lượng lao động và trình độ công nghệ ...

Chia sẻ
In bài viết

Tin cùng chuyên mục

Người khởi nghiệp Từ Phong

Đời sống -

Người khởi nghiệp Từ Phong

Khi chưa biết anh, tôi đã nghe Giám đốc Công ty MTV Từ Phong (huyện Cam lộ, tỉnh Quảng Trị) với tên Từ Linh Nhân còn có biệt danh nhiều người gọi nửa đùa nửa thật là “Vua dầu lạc”, thậm chí là “Vua dầu lạc miền Trung”.

Những người “vượt nắng, thắng mưa” hoàn thành dự án đường dây 500 kV mạch 3

Người lao động -

Những người “vượt nắng, thắng mưa” hoàn thành dự án đường dây 500 kV mạch 3

Dự án đường dây 500kV Quảng Trạch (Quảng Bình) - Phố Nối (Hưng Yên) là một trong những dự án trọng điểm của ngành Điện, sau khi hoàn thành giúp cải thiện khả năng truyền tải điện từ miền Trung ra miền Bắc. Thời điểm này, công nhân tại các đơn vị đang “3 ca, 4 kíp”, “xuyên lễ, xuyên tết, xuyên ngày nghỉ”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, “vượt nắng, thắng mưa”, “chỉ bàn làm, không bàn lùi” hoàn thành tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

“Cây sáng kiến” không mệt mỏi ở Điện lực Quảng Trị

Đời sống -

“Cây sáng kiến” không mệt mỏi ở Điện lực Quảng Trị

Đến Công ty Điện lực Quảng Trị, hỏi về anh Lê Công Hiếu (42 tuổi, Phó Trưởng phòng Công nghệ thông tin) ai ai cũng biết. Gần 20 năm công tác, hàng chục sáng kiến, sáng tạo của anh được công nhận, áp dụng trong rộng rãi tại Điện lực Quảng Trị, đến Tổng Công ty Điện lực Miền Trung và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, làm lợi hàng tỷ đồng/năm, giúp đồng nghiệp làm việc an toàn và hơn thế nữa…

Cải cách tiền lương thì phải tăng lương

Đời sống -

Cải cách tiền lương thì phải tăng lương

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh khi nói cải cách tiền lương thì phải đạt được mục tiêu tăng lương. Đây là mục tiêu của Đảng và mong muốn của tất cả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...

Xe ôm truyền thống và công nghệ: Những vụ ẩu đả đang trôi dần vào quá khứ

Người lao động -

Xe ôm truyền thống và công nghệ: Những vụ ẩu đả đang trôi dần vào quá khứ

Với họ, nghiệp đoàn đã trở thành ngôi nhà thứ hai, từ nghề truyền thống đến hiện đại, đã tạo được sự gắn kết, sẻ chia, động viên cùng nhau vượt khó…

Chất men say của nghề làm báo

Đời sống -

Chất men say của nghề làm báo

Nghề làm báo cũng giống như bất cứ nghề nghiệp chân chính nào, đều tạo ra giá trị đáp ứng nhu cầu đời sống xã hội. Không có công thức chung nào cho một công việc của nhà báo, vì mỗi người mỗi tính cách khác nhau nên thực hiện việc làm cũng khác nhau. Nói gì thì nói nhưng nhà báo trước hết phải tuân thủ tôn chỉ, mục đích và các quy định của cơ quan báo chí.

Talk Công đoàn: Phúc lợi tốt là "chìa khóa" phát triển đoàn viên Talk Công đoàn

Talk Công đoàn: Phúc lợi tốt là "chìa khóa" phát triển đoàn viên

Đồng chí Phan Xuân Trí, Chủ tịch LĐLĐ TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang chia sẻ những kinh nghiệm và giải pháp phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp.

Chế độ nâng bậc, nâng lương của người lao động được quy định thế nào? Tôi công nhân

Chế độ nâng bậc, nâng lương của người lao động được quy định thế nào?

Chế độ nâng lương, nâng bậc, phụ cấp, trợ cấp và các chế độ khuyến khích đối với người lao động sẽ được thỏa thuận trong hợp đồng lao động, Thỏa ước lao động tập thể hoặc quy định của người sử dụng lao động.

Đón xem Talk Công đoàn: Phúc lợi tốt là "chìa khoá" phát triển đoàn viên Talk Công đoàn

Đón xem Talk Công đoàn: Phúc lợi tốt là "chìa khoá" phát triển đoàn viên

Talk Công đoàn 20 giờ, ngày 22/6/2024 là cuộc trò chuyện với đồng chí Phan Xuân Trí, Chủ tịch LĐLĐ TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Tổ chức tuyên truyền tập huấn về phòng, chống ma túy cho công nhân lao động Công đoàn số

Tổ chức tuyên truyền tập huấn về phòng, chống ma túy cho công nhân lao động

Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành kế hoạch số 91/KH-TLĐ về tổ chức tuyên truyền, tập huấn giáo dục về phòng, chống ma túy cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.
Bản tin công nhân: Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận Bản tin công nhân

Bản tin công nhân: Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận

Bản tin công nhân ngày 29/5 gồm những tin chính: Trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng 200.000 đồng – 280.000 đồng / tháng từ 1/7/2024; Điều chỉnh mức đóng BHXH sau cải cách tiền lương; Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận; 14 phường ở TP Thủ Dầu Một có bếp ăn "0 đồng" cho lao động nghèo...

Sẵn sàng cho ngày hội lớn của người lao động Đắk Lắk Video

Sẵn sàng cho ngày hội lớn của người lao động Đắk Lắk

Ngày hội Việc làm tỉnh Đắk Lắk năm 2024 đã hoàn tất, sẵn sàng tiếp đón trên 1.000 người lao động, đại biểu, quan khách tham dự. Chương trình do Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk, Tạp chí Lao động Công đoàn phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk tổ chức, chính thức diễn ra lúc 8 giờ ngày 14/6 tại số 9, đường 10 tháng 3 (đường Vành Đai).

Đọc thêm

Chuyện ghi ở Tổng công ty Thương mại Quảng Trị (Bài 1)

Đời sống -

Chuyện ghi ở Tổng công ty Thương mại Quảng Trị (Bài 1)

Khi hay tin vui Tổng công ty Thương mại Quảng Trị đang được Ban Thi đua khen thưởng Trung ương tiếp nhận hồ sơ cũng như vào làm việc trực tiếp với doanh nghiệp để xem xét việc trao tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới”, tôi không hề ngạc nhiên vì nghĩ đơn vị xứng đáng được như thế. Và thấy mình cần quay lại công ty để viết sâu hơn về người lao động và công đoàn của doanh nghiệp.

Cô giáo Lê Thị Hoa - chủ tịch công đoàn cơ sở gương mẫu, gần gũi

Đời sống -

Cô giáo Lê Thị Hoa - chủ tịch công đoàn cơ sở gương mẫu, gần gũi

Trong muôn vàn nghề, cô giáo Lê Thị Hoa lại chọn nghề giáo viên mầm non. Hơn 20 năm trực tiếp đứng lớp, với cái nghề “sớm con muộn chồng” đã khiến cô không ít lần phải rơi nước mắt, nhưng cũng có bao niềm vui hạnh phúc khi thấy các con trưởng thành qua sự chăm sóc dạy dỗ của các cô. Phải chăng tình yêu nghề, yêu trẻ đã giúp cô cùng với các cô giáo Trường Mầm non Sao Mai (TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) vượt qua khó khăn của nghề cao quý mà mình đã lựa chọn.

Làn gió lành đối với những người “săn thần chết”

Đời sống -

Làn gió lành đối với những người “săn thần chết”

Gắn bó với công việc nguy hiểm, nặng nhọc, dù nhận được nhiều sự quan tâm nhưng thời gian qua, người lao động làm việc tại các dự án rà phá, xử lý bom mìn, vật nổ tại Quảng Trị không tránh khỏi trăn trở, lo lắng. Trong bối cảnh ấy, sự ra đời của tổ chức Công đoàn trong các dự án như một làn gió mới an lành, tưới mát tâm hồn những người làm nghề được ví là “săn thần chết”.

Giấc mơ nào để dành cho “người bán giấc mơ”?!

Đời thợ -

Giấc mơ nào để dành cho “người bán giấc mơ”?!

Với họ, cuộc mưu sinh không chỉ vất vả mà có khi còn phải chịu bao cay đắng, tủi nhục. Họ đi “bán giấc mơ” nhưng chưa bao giờ có được cho mình một giấc mơ đẹp!?...

Đắk Lắk giải bài toán khó bằng “việc làm ngắn hạn” cho đồng bào thiểu số

Nhịp cầu lao động -

Đắk Lắk giải bài toán khó bằng “việc làm ngắn hạn” cho đồng bào thiểu số

Trong những nỗ lực giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh nói chung, chương trình giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động ngắn hạn đang là hướng đi mới tích cực, mang lại nhiều kết quả tốt tại tỉnh Đắk Lắk, nhất là đối với lực lượng lao động không muốn xa quê đi làm quá lâu.

Lao động sáng tạo 'để bà con mình bớt khổ'

Đời sống -

Lao động sáng tạo 'để bà con mình bớt khổ'

Nền y tế ngày càng hiện đại đã giúp ích con người rất nhiều. Song với những địa phương còn khó khăn thì việc người dân đi xa, tìm đến các trung tâm y tế lớn để điều trị là điều không tránh khỏi. Với mong muốn giúp bà con mình bớt khổ, nhiều bác sĩ giỏi đã từ chối những lời mời hấp dẫn để trở về quê hương làm việc. Và để hiện thực hóa ước nguyện "cứu dân", các bác sĩ cũng phải… sáng tạo ngay chính trên mảnh đất quê nhà còn gian khó.

Cô nuôi “thầm lặng” của những đứa trẻ vùng cao

Đời sống -

Cô nuôi “thầm lặng” của những đứa trẻ vùng cao

Không thành tích nổi trội, không vị trí thi đua, không cầu tiến quá nhiều… chỉ có trách nhiệm và sự cống hiến thầm lặng, tất cả những điều đó đều hội tụ ở cô nuôi nhỏ nhắn, đó là chị Hồ Thị Đoàn - đoàn viên Công đoàn Trường Mầm non Húc ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Không đơn độc trong “bão giông”

Đời sống -

Không đơn độc trong “bão giông”

Bạo bệnh ập đến ở tuổi 32 khiến chàng trai tuấn tú, say mê với nghề giáo gần như sụp đổ về sức khỏe và cả tinh thần. Giữa tận cùng khốn khó và bi đát, thầy giáo nghèo đã không bỏ cuộc bởi được tiếp sức trên hành trình gian nan chiến đấu với bệnh tật, tiếp tục hy vọng và cống hiến trong sự nghiệp “gieo chữ, trồng người”. Phía sau hành trình ấy là lấp lánh suối nguồn thương yêu, thấu hiểu từ nhà trường và toàn thể đồng nghiệp trong Công đoàn Trường Tiểu học Vĩnh Thủy (xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) thời gian dài qua.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: "Không để tăng lương dẫn đến tăng giá bất hợp lý"

Đời sống -

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: "Không để tăng lương dẫn đến tăng giá bất hợp lý"

Ngày 12/6, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo, đánh giá kết quả công tác quản lý, điều hành 6 tháng đầu năm, định hướng công tác điều hành giá những tháng còn lại của năm 2024.

Giầy Aleron Việt Nam: Sáng kiến “chiếc bàn là” cứu doanh nghiệp bàn thua trông thấy

Người lao động -

Giầy Aleron Việt Nam: Sáng kiến “chiếc bàn là” cứu doanh nghiệp bàn thua trông thấy

Sáng kiến “chiếc bàn là” của công nhân Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam đã cứu doanh nghiệp một bàn thua trông thấy khi mang lại giá trị tiết kiệm gần 7 tỉ đồng, giữ gìn uy tín cho đơn vị.