Thứ tư 28/09/2022 19:44
vong-tay-cong-doan

Đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái đối với công tác cán bộ của Đảng

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại - ThS. PHAN THANH BẰNG - Đại học Thủ Dầu Một, ThS. NGUYỄN QUỐC THẮNG - Tạp chí Lao động & Công đoàn

Những luận điệu xuyên tạc, sai trái đối với vấn đề công tác cán bộ của Đảng thường được phát tán mỗi khi có cán bộ được bổ nhiệm hoặc cán bộ cấp cao của Đảng bị xử lý kỷ luật. Các phần tử phản động, thù địch luôn đưa ra những suy luận vô căn cứ nhằm chống phá, cố tình gây hiểu sai về công tác cán bộ của Đảng.
Cán bộ công đoàn tiếp tục đổi mới, chuyên nghiệp hơn trong các hoạt động 10 cán bộ công đoàn xuất sắc được trao Giải thưởng Nguyễn Văn Linh
Đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái đối với công tác cán bộ của Đảng
Hội thảo khoa học "Nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đại hội Đảng các cấp". Ảnh: cand.com.vn

Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng ta về công tác cán bộ

V. I. Lênin khẳng định rất rõ khi bàn về công tác cán bộ: “Nhiệm vụ tổ chức của chúng ta chính là ở chỗ tìm ra những nhà lãnh đạo và những nhà tổ chức trong quần chúng Nhân dân” [1]. Bằng việc chứng minh những thắng lợi của cách mạng Tháng Mười, của Liên bang Xô Viết là nhờ Đảng Bôn-sê-vích đã xây dựng, bồi dưỡng được “những lãnh tụ tinh hoa của giai cấp vô sản”, V.I.Lênin cho rằng, công tác cán bộ có yếu tố quyết định cho sự thắng lợi của cách mạng. Cho nên, cách mạng muốn thành công thì Đảng Cộng sản phải coi trọng việc tuyển chọn, đào luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ mạnh về bản lĩnh chính trị và chuyên môn để đáp ứng yêu cầu của cách mạng.

Vận dụng một cách sáng tạo những tư tưởng, quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, Đảng ta luôn nhìn nhận, đánh giá đúng vai trò, vị trí quan trọng của đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước và trong mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội. Khái quát ngắn gọn nhưng rất sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc” [2]. “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém” [3] đã nói lên tầm quan trọng của công tác cán bộ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chỉ rõ: “Tuyển chọn, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng để có thể sử dụng tốt đội ngũ cán bộ có chất lượng cao là điều kiện cơ bản cho bộ máy tổ chức Đảng và các cơ quan công quyền vận hành tốt, có hiệu quả và ít bệnh tật” [4]. Từ thực tiễn và lý luận, Đảng ta nhận thức một cách sâu sắc, toàn diện về vai trò của cán bộ. Theo đó, công tác cán bộ phải đảm bảo các tiêu chuẩn:

(1) Phải mang tính dân chủ; mọi quy trình liên quan đều phải dựa trên các phân tích khách quan.

(2) Công tác cán bộ luôn phải minh bạch; tính minh bạch phải đảm bảo xuyên suốt của toàn bộ quy trình.

(3) Khi xây dựng kế hoạch, quy hoạch hoặc thực hiện công tác cán bộ, luôn đặt lợi ích tập thể, lợi ích quốc gia, dân tộc lên hàng đầu.

Với những tiêu chuẩn trên, bằng nhiều nội dung, biện pháp thích ứng với từng tình hình nên trong mọi hoàn cảnh, Đảng ta đều xây dựng được đội ngũ cán bộ đủ số lượng, cơ cấu hợp lý và có chất lượng tốt.

Trong công tác đào tạo, tôi luyện cán bộ, Đảng ta xem việc đào tạo nên những con người vững vàng bản lĩnh, tuyệt đối trung thành, sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp cách mạng là nội dung nòng cốt. Chính yếu tố này đã giúp Đảng ta ²khơi dậy, quy tụ được sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, tạo ra được sự tin tưởng cho quần chúng nhân dân đối với cán bộ.

Trong công cuộc giải phóng dân tộc, chính yếu tố này đã giúp chúng ta đánh thắng kẻ thù xâm lược, thống nhất nước nhà. Trong sự nghiệp xây dựng đất nước, yếu tố này có vai trò chủ đạo trong việc phát triển kinh tế, xã hội và giữ vững chủ quyền, đảm bảo an ninh quốc phòng. Thực tế cho thấy, nếu không làm tốt công tác cán bộ và phát huy cao độ vai trò tiên phong gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ thì chúng ta khó tạo ra được khối đoàn kết toàn dân, toàn quân để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

Đảng ta cũng chú trọng đến yếu tố phát huy năng lực, đào tạo chuyên môn cho cán bộ trong bối cảnh hội nhập. Nhiều cán bộ năng động, sáng tạo, bắt nhịp tốt với xu thế mới, có trình độ ngoại ngữ và khả năng ứng dụng công nghệ cao là nhờ việc thực hiện của quan điểm hội nhập này. Nhưng năng lực phải đi liền với phẩm chất, uy tín. Đây là những điều kiện cơ bản cần phải có của đội ngũ cán bộ.

Nhìn vào thực tế, chúng ta sẽ nhận ra ngay bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của đội ngũ cán bộ. Để có được đội ngũ cán bộ hài hòa được các yếu tố: vừa kiên định với tư tưởng nhưng lại vừa có tư duy đổi mới; dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm; hoạch định được đường lối, chính sách và có năng lực lãnh đạo; vừa chỉ đạo tổ chức quần chúng Nhân dân nhưng lại gần gũi với quần chúng, Đảng ta đã phải đúc rút từ sự kết hợp giữa lý luận chính trị với thực tiễn, tính khoa học với tính thời sự, tinh thần dân tộc với yếu tố hội nhập, … Những hạn chế, yếu kém của đội ngũ cán bộ được Đảng ta kịp thời uốn nắn và chỉ rõ trong nhiều văn kiện.

Lòng trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với Nhân dân, sẵn sàng xả thân hy sinh để bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của Nhân dân đã thể hiện rõ những thành công trong công tác cán bộ của Đảng ta. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ: “Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, đội ngũ cán bộ ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được tăng cường, có nhiều đổi mới, đạt kết quả quan trọng; kỷ luật, kỷ cương trong Đảng được siết chặt, pháp luật Nhà nước được đề cao” [5].

Những thành quả mà chúng ta đạt được ngày nay, trước hết, phải kể đến vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ đúng đắn, khoa học của Đảng.

Đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái đối với công tác cán bộ của Đảng
Luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Ảnh: hvlq.vn

Nhận diện và đấu tranh các luận điệu xuyên tạc, sai trái đối với công tác cán bộ

Thời gian qua, trước việc Đảng ta kiên quyết, xử lý nghiêm minh các sai phạm của hàng loạt cán bộ từ Trung ương đến cơ sở, một số thế lực đã xuyên tạc rằng đó chỉ là các “phe cánh triệt tiêu nhau”. Từ đó, họ đi đến kết luận một cách thiếu cơ sở: bản chất công tác cán bộ của Đảng ta là không dân chủ, thiếu minh bạch. Các luận điệu xuyên tạc thường được phát tán mỗi khi có cán bộ được bổ nhiệm hoặc cán bộ cấp cao của Đảng bị xử lý kỷ luật.

Không khó để nhận diện cách thức của các luận điệu này. Bằng các trang web, mạng xã hội và một số “diễn đàn”, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị cố tình đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc, bóp méo sự thật, xuyên tạc tình hình, tạo ra sự rối loạn thông tin mỗi khi có những sự kiện quan trọng của Đảng ta. Mục đích của các luận điệu này là làm cho người đọc, người xem thiếu bản lĩnh và kinh nghiệm dễ lầm tưởng, khó phân biệt đúng sai.

Xuyên tạc các Dự thảo văn kiện của Đại hội, đặc biệt là các bước chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng các cấp ở các địa phương, cơ quan, đơn vị cũng là phương thức của các thế lực này. Họ bịa đặt đời tư cá nhân, nhằm bôi nhọ thanh danh, uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gây hoài nghi, hoang mang trong dư luận, làm giảm sút lòng tin của Nhân dân vào Đảng và chế độ.

Đối với trường hợp một số cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật, pháp luật và việc xử lý của Đảng ta trong công tác cán bộ thì họ suy diễn là “phe nhóm chống đối nhau” trong nội bộ các tổ chức Đảng, trong Ban Chấp hành Trung ương.

Xuyên tạc, bịa đặt về những hạn chế, yếu kém của các địa phương, bộ, ngành, của Đảng và Nhà nước, nhằm phủ nhận những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đổi mới là một thủ đoạn thường thấy.

Bằng các lời lẽ được thổi phồng và truyền tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, các thế lực này đang làm nhiễu loạn thông tin, hoang mang dư luận và bất ổn trong xã hội. Nếu không có tư duy phân tích, bản lĩnh chính trị vững vàng, chúng ta rất dễ cho rằng đó là các lập luận có lý. Chính vì thế, cần nâng cao tinh thần cảnh giác với các luận điệu này để tích cực đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc.

Nhận thức đúng đắn trước mọi thông tin cũng là một cách đấu tranh với các luận điệu sai trái. Vai trò tuyên truyền của báo chí chính thống trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Chính thông tin đúng đắn sẽ làm cho người dân thực sự bình tĩnh, tự mình có thể thẩm định, đánh giá tính xác thực của các thông tin khi tiếp nhận.

Đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái đối với công tác cán bộ của Đảng
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Quyết định Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đối với đồng chí Đào Hồng Lan. Ảnh: VGP

Vấn đề bổ nhiệm lãnh đạo đầu ngành không thuộc chuyên môn

Ngày 15/7/2022, Bộ Chính trị có quyết định điều động đồng chí Đào Hồng Lan, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, về làm Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế. Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ cũng có quyết định trao Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cho đồng chí Đào Hồng Lan.

Vấn đề này đã thu hút sự chú ý của các cây bút tiếng tăm trên mạng xã hội… Họ suy diễn trên Facebook và diễn đàn hải ngoại chống Việt Nam rằng: Việc Đảng Cộng sản Việt Nam bổ nhiệm bà Lan không cần chuyên môn ngành Y là “một nhận thức sai” và “sự trả giá sẽ vô cùng thảm khốc”. Họ còn dám cả quyết rằng công tác cán bộ của Đảng “không thích ứng với chuyển đổi thị trường, cản trở cải cách và ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của người dân”.

Lý lẽ của những “cây bút” đó thực chất không có gì xa lạ. Họ chỉ cố tình xuyên tạc, phủ nhận mọi vấn đề có liên quan đến sự nghiệp cách mạng của dân tộc, đặc biệt là chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mục đích của họ là phủ định sự lãnh đạo của Đảng đối với quá trình cách mạng Việt Nam. Âm mưu của họ là chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thủ đoạn của họ là làm suy giảm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Quyết định của Bộ Chính trị đối với đồng chí Đào Hồng Lan là việc rất cần thiết sau hơn 1 tháng Bộ Y tế “trống” ghế Bộ trưởng (kể từ khi cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long bị tạm giam để điều tra vào đầu tháng 6/2022). Việc này đáp ứng sự mong mỏi của nhiều tầng lớp Nhân dân trong cả nước đối với ngành Y tế với nhiều biến cố có liên quan đến công tác quản lý: Cấp phép nhập khẩu thuốc, đấu giá thuốc, vật tư y tế cho các bệnh viện, chế độ, chính sách cho cán bộ, nhân viên trong các cơ sở y tế công lập, sai phạm của một số cán bộ có liên quan đến Công ty Việt Á, …

Theo Báo điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam, đồng chí Đào Hồng Lan là thạc sĩ kinh tế, từng làm Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội, Phó Văn phòng, Chánh Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, rồi Thứ trưởng Bộ này trước khi được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2015 - 2020. Sau đó, đồng chí được bầu vào vị trí Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đó là sự trưởng thành từ thực tiễn công tác của đồng chí Đào Hồng Lan.

Quyền Bộ trưởng Đào Hồng Lan là trường hợp đặc biệt từ trước đến nay đảm nhận vị trí đứng đầu Bộ Y tế: Là tư lệnh Bộ Y tế duy nhất trong số 14 bộ trưởng của Bộ này kể từ năm 1945 cho đến nay không phải là bác sĩ hay dược sĩ.

Các chuyên gia cho rằng: Việc bà Đào Hồng Lan không phải cán bộ xuất thân từ ngành Y làm Quyền Bộ trưởng là điều bình thường. Người đứng đầu ngành thực chất là chính khách, họ lãnh đạo bằng việc hoạch định chiến lược, xây dựng chính sách để phát triển ngành chứ không phải là người thực hiện công việc chuyên môn.

Công tác liên quan đến chuyên môn đã có các thứ trưởng và lãnh đạo các cục, vụ thực hiện. Thực tế ở các ngành khác cũng đã có Bộ trưởng không phải là người trưởng thành từ trong ngành.

Lâu nay, người làm Bộ trưởng Bộ Y tế đều là người trưởng thành từ trong ngành nên dư luận mặc định là phải như thế. Nhưng nhiệm vụ chiến lược lớn nhất của Bộ trưởng và của cả ngành Y tế là “kiến tạo một quốc gia khỏe mạnh”. Chuyên môn cụ thể (phác đồ điều trị bệnh, giải pháp phòng, chống dịch, quy trình chăm sóc người bệnh, …) thì có bộ phận giúp việc, hội đồng tư vấn hỗ trợ.

Những sai phạm của ngành Y tế trong thời gian qua và gây nên bức xúc trong xã hội lại không có liên quan đến chuyên môn, mà chủ yếu tập trung ở khâu điều hành, năng lực quản lý của cán bộ. Nhiều “cây bút” trên mạng xã hội cố tình không đả động đến khía cạnh này để lèo lái dư luận đi theo mục đích của họ.

Kinh nghiệm nhiều nước trên thế giới cho thấy bộ trưởng chỉ là chính khách, không đòi hỏi chuyên môn. Ví dụ nước Mỹ hiện tại, chính quyền của Tổng thống Joe Biden có 4 Bộ trưởng không phải là nhà chuyên môn đó là Bộ trưởng Y tế, Bộ trưởng Giao thông, Bộ trưởng Năng lượng, Bộ trưởng Nông nghiệp. Còn tại Singapore, Malaysia, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng là nhà chính trị chuyên nghiệp không có bằng bác sĩ hay dược sĩ. Bộ trưởng Y tế của nước Pháp cũng vậy, cũng không có chuyên môn gì về Y tế. Còn ở Đức, từ năm 1955 đến năm 2017, đa số bộ trưởng Y tế không phải là bác sĩ, mà họ là chuyên gia từ các ngành khác như luật, sư phạm, kinh tế, xã hội học, tâm lý học, …

Lần này, Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ hết sức cân nhắc: Phân công đồng chí Đào Hồng Lan làm Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế. Điều mà Bộ Chính trị và Chính phủ cần nhất là ngành Y phải có một nhà quản lý tầm chiến lược để điều hành, tháo gỡ những khó khăn, tồn đọng mà lâu nay dư luận quan tâm. Nói như vậy, không phải là chúng ta đánh đồng việc người đứng đầu ngành Y không cần chuyên môn, mà ngược lại nếu giỏi cả chuyên môn lẫn quản lý thì còn gì bằng.

Đồng chí Đào Hồng Lan không xuất thân từ ngành Y nhưng không thể nói đồng chí không có kinh nghiệm và chưa va chạm lĩnh vực Y tế, mà ngược lại đồng chí là người từng có kinh nghiệm về quản lý, điều hành lĩnh vực này.

Đầu tháng 5 năm 2021, trong đợt bùng phát dịch Covid-19, Bắc Ninh (cùng với Bắc Giang) phải đối đầu với làn sóng dịch rất phức tạp và khốc liệt. Lúc đó, phương án chống dịch của các địa phương thường áp dụng là phong tỏa, nhưng đối với một địa phương như Bắc Ninh có đến 10 khu công nghiệp, 26 cụm công nghiệp với khoảng nửa triệu công nhân, lao động, nếu thực hiện phong tỏa, đóng cửa nhà máy, xí nghiệp thì thiệt hại sẽ lên tới 3.600 tỉ đồng/ngày.

Tỉnh Bắc Ninh quyết định phương án không phong tỏa hoàn toàn, mà chuyển sang thực hiện “3 tại chỗ”, cho phép công nhân ăn, nghỉ và làm việc luôn tại nhà máy để duy trì sản xuất, giúp cho hàng nghìn doanh nghiệp thoát được sự đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt từ các cấp chính quyền, mà đứng đầu không ai khác chính là Bí thư Tỉnh ủy, Bắc Ninh đã dập dịch thành công, duy trì được sản xuất. Điều đó giúp cho kinh tế tỉnh Bắc Ninh có tốc độ tăng trưởng đáng nể, thu ngân sách năm 2021 đạt trên 33,05 nghìn tỉ đồng. Bắc Ninh được coi là điển hình trong việc vừa chống dịch thành công, vừa phát triển kinh tế hiệu quả. Đây là quyết sách hợp lý của vị lãnh đạo cao nhất địa phương, là Bí thư Tỉnh ủy.

Trong khi đó, các “cây bút” cố tình né tránh những điều mà đồng chí Lan đã làm được, những thành công đã đóng góp cho Bắc Ninh, cho ngành Y tế địa phương này.

Các “cây bút” cố tình xuyên tạc vấn đề phân công Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế như vậy là để phủ định vai trò công tác cán bộ của Đảng. Cuối cùng là họ phủ định luôn sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay.

Chúng ta tin rằng với cương vị mới, đồng chí Đào Hồng Lan - một chính khách trui rèn từ thực tiễn công tác trên nhiều lĩnh vực và đã được khẳng định, được Bộ Chính trị tin tưởng và đánh giá cao, sẽ có những quyết định quản lý để ngành Y tế làm tốt nhất sứ mạng phục vụ Nhân dân.

Tiến hành đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp theo tinh thần chỉ đạo của Đảng, chúng ta tin tưởng rằng những hạn chế, yếu kém của đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ sẽ được khắc phục. Một đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh là sự phản bác mạnh mẽ, là bắng chứng sống động và thuyết phục trước mọi âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc vai trò cán bộ và công tác cán bộ hòng chống phá Đảng, Nhà nước ta.

[1] Lênin, Toàn tập, tập 35, Nxb Tiến bộ, Moskva , tr. 333.

[2], [3], [4] Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, H.2004, tập 5, tr.269; tr.240.

[5] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb CTQG-ST, H.2021, t.2, tr.219-220.

Đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái đối với Triết học Mác - Lênin Đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái đối với Triết học Mác - Lênin
Báo chí-truyền thông trong đấu tranh chống lại thuyết âm mưu về Đảng Cộng sản Việt Nam Báo chí-truyền thông trong đấu tranh chống lại thuyết âm mưu về Đảng Cộng sản Việt Nam
Chia sẻ
In bài viết

Đọc thêm

Ngôi sao sáng phương Nam

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Ngôi sao sáng phương Nam

Những ngày qua, du khách khắp nơi nô nức xuống phà qua sông Hậu để đến với cù lao Ông Hổ, đến với Bác Tôn - ngôi sao sáng phương Nam bằng tất cả tấm lòng mộc mạc, bình dị và sự thành kính vốn có của người dân sông nước miền Tây Nam Bộ.

Khuyến khích cán bộ bị kỷ luật, uy tín giảm sút tự nguyện từ chức

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Khuyến khích cán bộ bị kỷ luật, uy tín giảm sút tự nguyện từ chức

Ngày 8/9, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ký ban hành Thông báo số 20 Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật.

Tổ chức Công đoàn đã vận dụng nhiều giá trị lý luận của đồng chí Lê Hồng Phong

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Tổ chức Công đoàn đã vận dụng nhiều giá trị lý luận của đồng chí Lê Hồng Phong

Đó là nhấn mạnh của đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tại Hội thảo khoa học "Đồng chí Lê Hồng Phong - người chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam" được tổ chức tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An vào ngày 5/9.

Độc lập và hội nhập - Sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại

Emagazine -

Độc lập và hội nhập - Sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại

Sau hơn 35 năm đổi mới, trong bối cảnh mới, để hóa giải nguy cơ mới và chớp lấy thời vận mới, Đất nước càng mạnh bước và tự tin trên con đường đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, Dân tộc càng chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, vì nền độc lập, tự do và phát triển mạnh mẽ, nhân văn của Tổ quốc. Đây chính là thời khắc trong vị thế và sức mạnh Việt Nam độc lập, chúng ta càng phải hành động kiên định, độc lập và sáng tạo, vì đất nước hùng cường và nhân văn, dưới ngọn cờ Hồ Chí Minh.

Dựa vào dân và có cơ chế hữu hiệu trong đấu tranh chống tham nhũng

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Dựa vào dân và có cơ chế hữu hiệu trong đấu tranh chống tham nhũng

Tham nhũng là một trong những căn bệnh nảy sinh, tồn tại và phát triển mạnh trong các bộ máy nhà nước do giai cấp bóc lột nắm quyền thống trị, nhất là trong giai đoạn suy đồi, thiếu kỷ cương. Trong các bộ máy nhà nước ấy, quyền lực thuộc về cá nhân, những kẻ cầm quyền đã thao túng quyền lực để tham nhũng, phục vụ cho lợi ích riêng của mình.

Cô Ba Định - huyền thoại xứ dừa

Emagazine -

Cô Ba Định - huyền thoại xứ dừa

Tôi về Bến Tre trong những ngày cuối tháng 8. Những cơn mưa bất chợt ập đến rồi vội vã tan nhanh làm xua đi cái nóng cuối hè như đổ lửa của xứ dừa miền Tây.

Võ Chí Công - nhà cách mạng tận trung, tận hiến

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Võ Chí Công - nhà cách mạng tận trung, tận hiến

Đồng chí Võ Chí Công tên khai sinh là Võ Toàn, bí danh là Xuân, Năm Công, sinh ngày 7/8/1912, mất ngày 8/9/2011, quê quán: xã Tam Xuân, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

19 hành vi tham nhũng, tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

19 hành vi tham nhũng, tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vừa ban hành hướng dẫn một số điều về phòng, chống tiêu cực đối với cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị.

Biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Quyết định 71 của Bộ Chính trị về tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026.

Tiêu chí nhận diện “báo hoá” tạp chí, trang thông tin điện tử

Đảng CSVN: Dân tộc & Thời đại -

Tiêu chí nhận diện “báo hoá” tạp chí, trang thông tin điện tử

Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Quyết định 1418/QĐ-BTTTT ban hành Bộ Tiêu chí nhận diện “báo hóa” các loại hình ấn phẩm ngoài báo, như tạp chí, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội và biểu hiện “tư nhân hóa” báo chí.

Xem phiên bản di động