Lâm Đồng: Phấn đấu thành lập CĐCS ở 100% doanh nghiệp có từ 15 lao động trở lên

Phát triển đoàn viên - ĐỖ LÂM

Đây là chỉ tiêu đề ra trong kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) giai đoạn 2024 – 2028 của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng.
Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn ở 100% doanh nghiệp có từ 15 lao động trở lên
Đồng chí Hoàng Liên - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS giai đoạn 2024 - 2028. Ảnh: ĐL

Từ kết quả giai đoạn 2021 - 2023

LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS giai đoạn 2021 – 2023; đề ra chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS giai đoạn 2024 – 2028 vào ngày 27/5.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng – Lê Ngọc Phúc cho biết, những giải pháp các cấp công đoàn tỉnh Lâm Đồng đã cụ thể hóa các văn bản của Tổng LĐLĐ Việt Nam và của Tỉnh ủy phù hợp với thực tiễn. Tập trung chỉ đạo quyết liệt có trọng tâm, trọng điểm, tăng cường công tác phối hợp với các sở ngành, địa phương. Chú trọng tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước chưa có tổ chức công đoàn, những doanh nghiệp thường xuyên tuyển dụng lao động mới với các giải pháp hiệu quả, đồng bộ.

Đặc biệt, để đảm bảo chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS do Tổng LĐLĐ Việt Nam giao, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng đã sớm thành lập ban chỉ đạo và tổ giúp việc, mời đại diện lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế, Bảo hiểm xã hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tham gia.

Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn ở 100% doanh nghiệp có từ 15 lao động trở lên
LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS giai đoạn 2021 - 2023. Ảnh: ĐL

“Chúng tôi phân công rõ trách nhiệm từng thành viên ban chỉ đạo, tổ giúp việc; xác định rõ đối tượng doanh nghiệp, địa bàn trọng điểm để tuyên truyền, vận động. Tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp về thành lập công đoàn theo quy định tại Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp.

Đồng thời chỉ đạo các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chủ động, tích cực, kiên trì, vượt khó, quyết tâm triển khai thực hiện; hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS được Tổng LĐLĐ Việt Nam giao, cũng như chỉ tiêu Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề ra trong các năm 2022 và 2023”, đồng chí Lê Ngọc Phúc khẳng định.

Theo đó, năm 2022 toàn tỉnh Lâm Đồng đã kết nạp mới 4.904 đoàn viên. Nâng tổng số đoàn viên công đoàn từ 62.650 đoàn viên lên 65.441 đoàn viên. Thành lập mới được 36 CĐCS so với chỉ tiêu đề ra là 30 CĐCS, đạt 120% kế hoạch năm.

Năm 2023 kết nạp mới 2.282 đoàn viên. Nâng tổng số đoàn viên công đoàn từ 65.441 đoàn viên lên 66.649 đoàn viên. Thành lập được 32 CĐCS, đạt 94% kế hoạch năm.

Và số đoàn viên phát triển mới giai đoạn 2021 - 2023 là 11.438 đoàn viên, đạt tỷ lệ 118% so với chỉ tiêu được Tổng LĐLĐ Việt Nam giao…

Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn ở 100% doanh nghiệp có từ 15 lao động trở lên
Lễ kết nạp đoàn viên tại CĐCS Công ty TNHH may mặc First Team Việt Nam,
LĐLĐ thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: ĐVCC

Đến giải pháp cho giai đoạn 2024 – 2028

Phát biểu định hướng, chỉ đạo về công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS giai đoạn 2024 – 2028 trên địa bàn tỉnh, đồng chí Hoàng Liên – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh rằng, mục tiêu đề ra là thực hiện triệt để phương châm “ở đâu có công nhân ở đó có tổ chức công đoàn”, không để khoảng trống, khoảng trắng ở những địa bàn trọng điểm, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

“Các cấp công đoàn trong tỉnh, nhất là cán bộ công đoàn chuyên trách phải chủ động, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp người lao động. Chú trọng thành lập công đoàn cơ sở; thành lập thí điểm, nhân rộng và phát huy vai trò của nghiệp đoàn cơ sở theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Việc phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS phải đi đôi với củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS. Trong đó tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của CĐCS, nâng cao chất lượng thương lượng tập thể, đối thoại tại nơi làm việc và thực hiện tốt công tác đoàn viên công đoàn”, đồng chí Hoàng Liên khẳng định.

Theo đó Công đoàn tỉnh Lâm Đồng đề ra chỉ tiêu phấn đấu đến hết năm 2028 thành lập được tổ chức công đoàn, đi vào hoạt động ổn định tại 100% các doanh nghiệp có từ 15 lao động trở lên; kết nạp mới 22.000 đoàn viên, nâng tổng số đoàn viên công đoàn toàn tỉnh đạt 86.000 đoàn viên. Đồng thời phấn đấu mỗi năm thành lập từ 01 nghiệp đoàn cơ sở trở lên; đến hết năm 2028 toàn tỉnh có trên 08 nghiệp đoàn cơ sở.

Để đạt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, đã có nhiều giải pháp thiết thực được thảo luận và kiến nghị, đề xuất từ cán bộ công đoàn các cấp và cả đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh Lâm Đồng.

Đơn cử, đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn – Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Lạt cho rằng, cần tăng cường những nhiệm vụ, giải pháp phát huy hiệu quả trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS giai đoạn 2021 – 2023 vừa qua để tiếp tục triển khai trong giai đoạn mới.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, cần chú trọng kiện toàn ban chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS của LĐLĐ tỉnh và công đoàn cấp trên cơ sở. Trong đó đồng chí chủ tịch công đoàn mỗi cấp là trưởng ban chỉ đạo; mời một số thành viên đại diện ban, ngành, đoàn thể cùng cấp tham gia; xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm cụ thể đối với các thành viên và thường xuyên đánh giá, sơ tổng kết trong triển khai thực hiện.

“Công đoàn cần xây dựng và phát huy mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền cấp xã, phường trong việc khảo sát, nắm tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn. Đây là cơ sở vững chắc, có sức ảnh hưởng lớn đến hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các doanh nghiệp ở mỗi địa bàn xã, phường, cơ sở”, đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn bày tỏ.

Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn ở 100% doanh nghiệp có từ 15 lao động trở lên
Đồng chí K'Dung - Chủ tịch LĐLĐ huyện Lâm Hà đề xuất, kiến nghị các giải pháp phát triển đoàn viên thành lập CĐCS giai đoạn 2024 - 2028. Ảnh: ĐL

Hay Chủ tịch LĐLĐ thành phố Bảo Lộc – Nguyễn Văn Mạnh chia sẻ, phát triển đoàn viên công đoàn trước hết phải thu hút sự tham gia của đông đảo người lao động. Muốn vậy Công đoàn cần quan tâm đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, trong đó tập trung làm tốt hơn nữa hoạt động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

“Một giải pháp quan trọng trong tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS đó là có sự quan tâm, hỗ trợ của hệ thống chính trị, nhất là các cấp ủy đảng. Bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho tổ chức đảng xem xét, kết nạp vào đảng và thành lập tổ chức cơ sở đảng tại doanh nghiệp là nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong xây dựng địa phương. Song đây cũng là giải pháp căn cơ, có tính bền vững để phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn trong thời gian tới”, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh nói.

Còn đồng chí Trần Văn Sơn – Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh thì cam kết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ công đoàn trong công tác phát triển đoàn viên tại các doanh nghiệp. Nhất là việc cung cấp, chia sẻ kịp thời thông tin về danh sách lao động tham gia bảo hiểm xã hội tại mỗi doanh nghiệp để công đoàn có cơ sở, chủ động trong tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS”…

Video đồng chí Hoàng Liên - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng

Lâm Đồng: 4 ngành phối hợp xây dựng quan hệ lao động ổn định Lâm Đồng: 4 ngành phối hợp xây dựng quan hệ lao động ổn định

4 ngành thuộc tỉnh Lâm Đồng vừa thống nhất chương trình phối hợp, nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến ...

Lâm Đồng: gần 1.300 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa Lâm Đồng: gần 1.300 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa

Các cấp Công đoàn tỉnh Lâm Đồng quan tâm, chú trọng triển khai Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn ...

Lâm Đồng đánh giá phong trào công nhân làm theo lời Bác Lâm Đồng đánh giá phong trào công nhân làm theo lời Bác

Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2024 và đánh giá Phong trào thi đua ...

Lâm Đồng: Giáo viên mong được giữ lại ngạch lương đã tuyển dụng Lâm Đồng: Giáo viên mong được giữ lại ngạch lương đã tuyển dụng

Đây là một trong những nội dung mà đoàn viên, người lao động ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng gửi đến đại biểu Quốc hội ...

Lâm Đồng: 10 đoàn viên, người lao động được nhận học bổng “Học không bao giờ cùng” Lâm Đồng: 10 đoàn viên, người lao động được nhận học bổng “Học không bao giờ cùng”

10 đoàn viên, người lao động tỉnh Lâm Đồng vừa vinh dự được trao tặng học bổng “Học không bao giờ cùng” do Hội Khuyến ...

Lâm Đồng chú trọng tập huấn, bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở doanh nghiệp Lâm Đồng chú trọng tập huấn, bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở doanh nghiệp

Tại lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp năm 2024, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh ...

Chia sẻ
In bài viết

Tin cùng chuyên mục

Phóng sự: Tập hợp sức mạnh đoàn viên lao động khu vực ngoài nhà nước

Phát triển đoàn viên -

Phóng sự: Tập hợp sức mạnh đoàn viên lao động khu vực ngoài nhà nước

Phóng sự đề cập đến phương thức, cách làm của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Đà Nẵng trong việc phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, tập hợp sức mạnh đoàn viên lao động khu vực ngoài nhà nước, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2023-2028.

Phát triển công đoàn ngoài khu vực nhà nước: Phải "đi từng ngõ, rõ từng doanh nghiệp"

Phát triển đoàn viên -

Phát triển công đoàn ngoài khu vực nhà nước: Phải "đi từng ngõ, rõ từng doanh nghiệp"

Trong 5 tháng đầu năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Đà Lạt đã thành lập 9 công đoàn cơ sở, vượt 112,5% chỉ tiêu do LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng giao năm 2024. Tạp chí Lao động và Công đoàn có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn – Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Lạt về hoạt động này.

LĐLĐ tỉnh Nghệ An: “Mùa bội thu” phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở

Công đoàn -

LĐLĐ tỉnh Nghệ An: “Mùa bội thu” phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở

28 công đoàn cơ sở được thành lập, 4.350 đoàn viên công đoàn gia nhập “ngôi nhà lớn” Công đoàn Nghệ An, 547 đoàn viên được giới thiệu cho Đảng để xem xét, bồi dưỡng kết nạp Đảng trong dịp Tháng Công nhân năm 2024.

Talk Công đoàn: Cán bộ công đoàn làm phóng viên – dễ hay khó? Talk Công đoàn

Talk Công đoàn: Cán bộ công đoàn làm phóng viên – dễ hay khó?

Talk Công đoàn tuần này là cuộc trò chuyện với đồng chí Nguyễn Bá Mạnh - cán bộ Ban Tuyên giáo - Nữ công, LĐLĐ tỉnh Thái Bình.

Hướng dẫn giải quyết hỗ trợ học nghề cho người lao động thất nghiệp Tôi công nhân

Hướng dẫn giải quyết hỗ trợ học nghề cho người lao động thất nghiệp

Trường hợp người lao động không được hỗ trợ học nghề thì trung tâm dịch vụ việc làm phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đón xem Talk Công đoàn: Cán bộ công đoàn làm phóng viên – dễ hay khó? Talk Công đoàn

Đón xem Talk Công đoàn: Cán bộ công đoàn làm phóng viên – dễ hay khó?

Talk Công đoàn tuần này là cuộc trò chuyện với đồng chí Nguyễn Bá Mạnh - cán bộ Ban Tuyên giáo - Nữ công, LĐLĐ tỉnh Thái Bình.

10 nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Việt Nam trong 6 tháng cuối năm 2024 Công đoàn số

10 nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Việt Nam trong 6 tháng cuối năm 2024

Trong báo cáo số 67/BC - TLĐ, Tổng LĐLĐ Việt Nam xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Việt Nam trong 6 tháng cuối năm 2024. Nội dung cụ thể như sau:
Bản tin công nhân: Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận Bản tin công nhân

Bản tin công nhân: Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận

Bản tin công nhân ngày 29/5 gồm những tin chính: Trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng 200.000 đồng – 280.000 đồng / tháng từ 1/7/2024; Điều chỉnh mức đóng BHXH sau cải cách tiền lương; Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận; 14 phường ở TP Thủ Dầu Một có bếp ăn "0 đồng" cho lao động nghèo...

Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dâng hương viếng đồng chí Nguyễn Đức Cảnh Video

Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dâng hương viếng đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

Ngày 19/7, Đoàn công tác do đồng chí Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương viếng đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại Nhà tưởng niệm đồng chí tại xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng.

Đọc thêm

Tài xế xe công nghệ mong vào nghiệp đoàn để được bảo vệ quyền lợi

Phát triển đoàn viên -

Tài xế xe công nghệ mong vào nghiệp đoàn để được bảo vệ quyền lợi

Ngày 14/5, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng tổ chức công bố quyết định thành lập, ra mắt Nghiệp đoàn cơ sở Tài xế xe công nghệ Đà Lạt. Đây là nghiệp đoàn cơ sở đầu tiên được thành lập trên địa bàn thành phố Đà Lạt.

Đà Nẵng ra mắt nghiệp đoàn các lớp mầm non độc lập

Phát triển đoàn viên -

Đà Nẵng ra mắt nghiệp đoàn các lớp mầm non độc lập

Nghiệp đoàn các lớp mầm non độc lập đầu tiên tại Đà Nẵng vừa được ra mắt vào tối 15/4, với 117 đoàn viên.

Phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS: Yếu tố sống còn của tổ chức Công đoàn

Công đoàn -

Phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS: Yếu tố sống còn của tổ chức Công đoàn

Đồng chí Kha Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An khẳng định tại Hội thảo “Phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở giai đoạn 2024 - 2028”, ngày 5/4/2024.

Gắn kết quan hệ các bên để phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS hiệu quả

Phát triển đoàn viên -

Gắn kết quan hệ các bên để phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS hiệu quả

Đó là nhận định của đồng chí Hồ Thị Đoan Trang - Chủ tịch LĐLĐ TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) khi chia sẻ về công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) trong bối cảnh hiện nay.

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đổi mới phương thức tuyên truyền để tập hợp đoàn viên

Phát triển đoàn viên -

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đổi mới phương thức tuyên truyền để tập hợp đoàn viên

Đồng chí Bùi Thị Bích Thủy - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh về sự đổi mới trong tuyên truyền, truyền thông đối với đoàn viên, người lao động.

Đồng chí Rơ Chăm Long: "Thành lập CĐCS khu vực ngoài nhà nước là nhiệm vụ sống còn"

Công đoàn -

Đồng chí Rơ Chăm Long: "Thành lập CĐCS khu vực ngoài nhà nước là nhiệm vụ sống còn"

Đồng chí Rơ Chăm Long - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kon Tum nhấn mạnh trong cuộc trao đổi với PV Tạp chí Lao động và Công đoàn, khi được hỏi về vấn đề phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

Kiên Giang: “Điểm sáng” trong phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở

Phát triển đoàn viên -

Kiên Giang: “Điểm sáng” trong phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở

Bằng nhiều cách làm hay và quyết liệt, đến nay, công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ở Kiên Giang đã thu được những kết quả quan trọng. Ở đó, người lao động dành trọn niềm tin để gia nhập tổ chức Công đoàn…

Công đoàn Đà Nẵng: Giải pháp nào kết nạp trên 15 nghìn đoàn viên?

Công đoàn -

Công đoàn Đà Nẵng: Giải pháp nào kết nạp trên 15 nghìn đoàn viên?

Việc nắm chắc nguồn và trước mắt tập trung thành lập nghiệp đoàn xe công nghệ, giáo viên mẫu giáo tư thục là các giải pháp hứa hẹn mang lại hiệu quả trong công tác phát triển đoàn viên của LĐLĐ TP Đà Nẵng

LĐLĐ tỉnh Tây Ninh Phấn đấu phát triển trên 254 nghìn đoàn viên

Phát triển đoàn viên -

LĐLĐ tỉnh Tây Ninh Phấn đấu phát triển trên 254 nghìn đoàn viên

Đây là mục tiêu chiến lược mà LĐLĐ tỉnh Tây Ninh đề ra trong nhiệm kỳ 2023-2028.

Cán bộ công đoàn "hiến kế" đẩy mạnh phát triển đoàn viên

Phát triển đoàn viên -

Cán bộ công đoàn "hiến kế" đẩy mạnh phát triển đoàn viên

Cán bộ công đoàn "hiến kế" nhiều giải pháp phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS tại Hội thảo diễn ra 2 ngày tại Tây Ninh.