Thứ bảy 09/12/2023 16:47

Tư tưởng của Hồ Chí Minh về công đoàn và cán bộ công đoàn

Công đoàn - Đại tá, PGS.TS. BÙI ĐÌNH BÔN

Những năm tháng hoạt động trong phong trào công nhân và Công đoàn Quốc tế, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã nghiên cứu lý luận chủ nghĩa Mác - Lê nin về công nhân và phong trào công nhân, nghiên cứu hình thức tổ chức Công đoàn ở các nước tư bản, thuộc địa và nửa thuộc địa, từ đó rút ra kinh nghiệm, đặt cơ sở lý luận cho việc tổ chức Công đoàn cách mạng Việt Nam.

Tư tưởng của Hồ Chí Minh về công đoàn

Trong tác phẩm “Đường cách mệnh”, Người đã xác định nhiệm vụ của tổ chức Công hội “trước là để cho công nhân đi lại với nhau cho có cảm tình, hai là để nghiên cứu với nhau; ba là để sửa sang cách sinh hoạt của công nhân cho khá hơn bây giờ; bốn là để giữ gìn quyền lợi cho công nhân, năm là giúp cho quốc dân, giúp cho thế giới”. Theo Hồ Chí Minh, công đoàn phải là tổ chức rộng rãi của công nhân, lao động nhưng phải có hệ thống chặt chẽ. Chức năng của công đoàn là tập hợp, giáo dục công nhân, lao động tạo thành lực lượng nòng cốt trong đấu tranh giành chính quyền và xây dựng đất nước. Công đoàn có vai trò to lớn trong việc vận động công nhân lao động thi đua sản xuất, tiết kiệm làm ra nhiều của cải cho đất nước. Công đoàn có nhiệm vụ chăm lo đời sống vật chất, văn hóa của công nhân, lao động. Những quan điểm đó của Người được truyền bá trong phong trào công nhân, thông qua hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên và đặt nền móng cho việc thành lập một tổ chức Công đoàn cách mạng.

Tư tưởng của Hồ Chí Minh về công đoàn và cán bộ công đoàn

Bác Hồ với cán bộ, công nhân Xưởng Cơ khí, Nhà máy Gang thép Thái Nguyên, tháng 1-1964. Ảnh tư liệu.

Trong bối cảnh tập trung chống “giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm”, vừa “kháng chiến, vừa kiến quốc”, nhưng Người rất quan tâm chăm lo cho tổ chức Công đoàn và đề ra nhiệm vụ và quyền lợi cho tổ chức Công đoàn là: “Công đoàn Việt Nam phải là một tổ chức vững vàng, có nhiệm vụ giữ gìn quyền lợi cho công nhân và giúp cho chính phủ trong việc xây dựng đất nước”.

Trong thời kỳ 1945 -1975, hoạt động Công đoàn Việt Nam gắn liền với hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất nước nhà. Chủ tịch Hồ Chí Minh không ngừng quan tâm chỉ đạo hoạt động của tổ chức Công đoàn. Người chỉ rõ:

“1. Công đoàn phải tuyên truyền đường lối, chính sách chung của Đảng, vì Đảng mình là Đảng của giai cấp vô sản, Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, công nhân không có sự lãnh đạo của Đảng thì không làm cách mạng thành công được, không thắng lợi được. Vậy phải tuyên truyền sâu rộng chính sách chung của Đảng trong hàng ngũ giai cấp công nhân; 2. Công đoàn phải giáo dục cho công nhân về đạo đức vô sản, đạo đức cách mạng; 3. Công đoàn và cán bộ công đoàn phải học trước để hiểu biết khoa học; 4. Nội bộ công nhân phải đoàn kết, nhà máy này đoàn kết nhà máy khác, cán bộ công nhân miền Nam và miền Bắc phải đoàn kết. Người ta thường nói đoàn kết là sức mạnh vô địch, ta kháng chiến thắng lợi cũng nhờ đoàn kết. Ta đoàn kết nội bộ công nhân, đồng thời cũng cố sự liên minh của công nhân và nông dân là hai giai cấp lớn nhất, mạnh nhất; 5. Công đoàn và cán bộ công đoàn phải tìm cách này hay cách khác giải thích cho công nhân rõ tình hình trong nước và nước ngoài; 6. Công đoàn phải lãnh đạo, hướng dẫn công nhân, lãnh đạo phải cụ thể, không quan liêu, phải dân chủ bàn bạc anh em công nhân, phải kiểm tra, làm mà không kiểm tra không biết kết quả ra sao, không hiểu sai lệch thế nào để kịp thời sữa chữa”.

Tư tưởng của Hồ Chí Minh về công đoàn và cán bộ công đoàn
Tọa đàm “Cán bộ công đoàn học và làm theo phong cách Hồ Chí Minh” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020). Ảnh: N.T.

Tại Hội nghị cán bộ công đoàn, ngày 14/3/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự và phát biểu chỉ rõ nhiệm vụ của Công đoàn: “Nhiệm vụ của công nhân và Công đoàn hiện nay là xây dựng chủ nghĩa xã hội. Muốn thế Công đoàn phải tổ chức, giáo dục, lãnh đạo công nhân tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm để hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch của Đảng và Chính phủ đề ra”. Trong hội nghị cán bộ Công đoàn cơ sở toàn miền Bắc ngày 13/8/1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh nhiệm vụ của Công đoàn về công tác tham gia quản lý xí nghiệp, về tổ chức tốt các phong trào thi đua đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham ô, làm tốt công tác bảo hộ lao động, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho công nhân lao động, Người chỉ rõ: “Công đoàn phải làm tốt công tác bảo hộ lao động, phải thật sự chăm nom nơi ăn, nhà ở của công nhân viên chức. Công đoàn các cấp cần cải tiến lề lối làm việc, cần đi sát quần chúng, tăng cường đôn đốc công tác kiểm tra, cần bớt giấy tờ từng đống và hội họp lu bù. Cán bộ công đoàn cấp trên thường xuyên đi đến cơ sở để giúp họ một cách thiết thực hơn”.

Tư tưởng của Hồ Chí Minh về cán bộ công đoàn

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có con người xã hội chủ nghĩa, phải có tư tưởng xã hội chủ nghĩa, phải chống chủ nghĩa cá nhân, phải có tinh thần làm chủ đất nước. Chống tư tưởng làm thuê, làm mướn ngày trước, vì bây giờ mình làm cho giai cấp mình, cho con cháu mình. Phải đặt lợi ích của giai cấp và dân tộc lên trên lợi ích cá nhân. Chống thói kèn cựa, suy bì, luôn luôn cố gắng tiến bộ làm tròn nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao cho”. Theo Người, cán bộ công đoàn phải là người hiểu biết sản xuất, đời sống, nguyện vọng của công nhân. Cán bộ công đoàn “phải giỏi cả về chính trị, thạo về kinh tế”, lại có trình độ cả về tư tưởng văn hóa, kỹ thuật thì mới lãnh đạo được đội ngũ công nhân. “Cán bộ công đoàn phải tham gia lao động gần gũi công nhân, viên chức”, phải biết dựa vào quần chúng, phát huy sức sáng tạo của quần chúng, học tập kinh nghiệm của quần chúng thì mới làm tròn được nhiệm vụ của mình. Hồ Chí Minh cho rằng: “Muốn giáo dục tốt công nhân, trước hết đội ngũ cán bộ công đoàn phải đoàn kết, nhất trí”. Cán bộ công đoàn phải là nòng cốt trong hệ thống công đoàn, phải làm gương cho công nhân noi theo.

Tư tưởng của Hồ Chí Minh về công đoàn và cán bộ công đoàn
Cán bộ công đoàn phải là người hiểu biết sản xuất, đời sống, nguyện vọng của công nhân. Trong ảnh: Cán bộ Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa thăm, tặng quà công nhân lao động tại khu trọ. Ảnh: Phương Linh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Muốn tổ chức và phát triển lực lượng to lớn của giai cấp công nhân thì cần có Công đoàn mạnh và cán bộ công đoàn đoàn tốt”.

Nói về tồn tại thiếu sót khuyết điểm của cán bộ công đoàn, Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn chứng cụ thể, tỉ mỉ những việc cán bộ công đoàn thiếu quan tâm chỉ đạo. Người nói: “Công đoàn không khai hội công nhân viên chức, thế là trái chế độ dân chủ, vì vậy mà anh em có nhiều thắc mắc, ảnh hưởng không tốt đến năng suất lao động; Công đoàn chỉ chạy theo năng suất mà không chú ý đến chất lượng, để công nhân làm ẩu làm bừa”.

Hồ Chí Minh cũng chỉ rõ “Ngay trong công đoàn cũng có cán bộ mắc thiếu sót, làm cho đời sống quần chúng thêm khó khăn. Một số cán bộ còn thiếu tinh thần trách nhiệm, chưa thực sự quan tâm đến đời sống của quần chúng”. Vì vậy, mỗi cán bộ cần phấn đấu trở thành đầy tớ trung thành của nhân dân. Người cũng chỉ ra cho cán bộ công đoàn thấy rằng: “Sở dĩ có những khuyết điểm ấy là do cán bộ công đoàn kém, quan liêu không đi sát quần chúng, không làm tròn trách nhiệm của Đảng và Chính phủ giao”.
Để khắc phục những tồn tại thiếu sót trên Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở cán bộ công đoàn: “Cán bộ công đoàn phải cố gắng học tập văn hóa, chính trị, nghiệp vụ, kinh tế của ta ngày nay càng phát triển hàng ngũ công nhân ngày càng thêm đông, muốn làm tròn nhiệm vụ của mình thì cán bộ phải luôn cố gắng học tập, cố gắng vươn lên để không ngừng tiến bộ”.

Tư tưởng của Hồ Chí Minh về công đoàn và cán bộ công đoàn
Công đoàn phải giáo dục cho công nhân về đạo đức vô sản, đạo đức cách mạng. Trong ảnh: Công nhân Xí nghiệp giày da Phù Yên, Công ty cổ phần giày Ngọc Hà (Sơn La) trong ca sản xuất. Nguồn: baosonla.org.vn

Những quan điểm của Hồ Chí Minh về công đoàn và cán bộ công đoàn đến nay vẫn còn nguyên giá trị thời sự nóng hổi và là những tài sản vô giá cả về lý luận và thực tiễn cho Công đoàn Việt Nam trong việc xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, xứng đáng với vị trí, vai trò của tổ chức trong sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tài liệu tham khảo:

  1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 2, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr.407.
  2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 8, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.295-296.
  3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 9, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.371.
Học tập quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam Học tập quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 93 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023), Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức lễ viếng Tượng ...

Triển khai công tác tổ chức, cán bộ năm 2023 về đại hội công đoàn các cấp Triển khai công tác tổ chức, cán bộ năm 2023 về đại hội công đoàn các cấp

Ngày 7/2, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai công tác tổ chức, cán bộ năm 2023 về đại hội công đoàn ...

Người cán bộ công đoàn thấu hiểu cảnh ngộ của những công nhân nghèo Người cán bộ công đoàn thấu hiểu cảnh ngộ của những công nhân nghèo

Từ sự gần gũi, thấu hiểu cảnh ngộ của những công nhân có số phận kém may mắn, đồng chí Phùng Thị Hằng - Chủ ...

Chia sẻ
In bài viết

Tin cùng chuyên mục

Thái Bình: Trên 17 nghìn lượt đoàn viên được ưu đãi giảm giá

Phúc lợi đoàn viên -

Thái Bình: Trên 17 nghìn lượt đoàn viên được ưu đãi giảm giá

Công đoàn Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh Thái Bình đã không ngừng chăm lo phúc lợi cho công nhân, người lao động (NLĐ) với các hoạt động thiết thực.

Công đoàn Prime Group báo cáo nhanh kết quả Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Hoạt động Công đoàn -

Công đoàn Prime Group báo cáo nhanh kết quả Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Công đoàn Prime Group vừa tổ chức Hội nghị báo cáo nhanh kết quả Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Kết quả thực hiện chương trình 1734 của LĐLĐ TP Cần Thơ

Công đoàn số -

Kết quả thực hiện chương trình 1734 của LĐLĐ TP Cần Thơ

LĐLĐ TP Cần thơ đã thực hiện Chương trình 1734/CTr-TLĐ ngày 14/11/2019 về “Nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên, người lao động giai đoạn 2019- 2023”

“Gửi niềm tin, trao kì vọng”: lời hiệu triệu từ trái tim

Hoạt động Công đoàn -

“Gửi niềm tin, trao kì vọng”: lời hiệu triệu từ trái tim

Lý do gì giúp "Gửi niềm tin, trao kỳ vọng" - cuộc thi được tổ chức trong thời gian ngắn nhất nhưng lại có số lượng người tham gia dự thi đông nhất và số lượt thi nhiều nhất từ trước đến nay?

Thừa Thiên Huế: Tiếp tục đẩy mạnh các chương trình phúc lợi đoàn viên

Công đoàn -

Thừa Thiên Huế: Tiếp tục đẩy mạnh các chương trình phúc lợi đoàn viên

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục phối hợp với các đối tác triển khai có hiệu quả chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên và người lao động” giai đoạn 2023 - 2028.

Nhiều chương trình phúc lợi cho nhà giáo ở Bắc Kạn

Phúc lợi đoàn viên -

Nhiều chương trình phúc lợi cho nhà giáo ở Bắc Kạn

Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Bắc Kạn chú trọng việc nâng cao chất lượng đời sống cho cán bộ, nhà giáo, người lao động bằng việc ký kết hợp tác nhiều chương trình phúc lợi.

Talk Công đoàn: “Viết lịch sử công đoàn không chỉ là ghi chép quá khứ” Talk Công đoàn

Talk Công đoàn: “Viết lịch sử công đoàn không chỉ là ghi chép quá khứ”

Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Ngọc Anh - nguyên Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh trong Chương trình Talk Công đoàn.
Tết Giáp Thìn 2024, người lao động sẽ được nhận 4 khoản hỗ trợ từ Công đoàn Tôi công nhân

Tết Giáp Thìn 2024, người lao động sẽ được nhận 4 khoản hỗ trợ từ Công đoàn

Tết Giáp Thìn 2024, đoàn viên và người lao động sẽ được nhận 04 khoản hỗ trợ từ tổ chức Công đoàn.
Kết quả thực hiện chương trình 1734 của LĐLĐ TP Cần Thơ Công đoàn số

Kết quả thực hiện chương trình 1734 của LĐLĐ TP Cần Thơ

LĐLĐ TP Cần thơ đã thực hiện Chương trình 1734/CTr-TLĐ ngày 14/11/2019 về “Nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên, người lao động giai đoạn 2019- 2023”
Bản tin công nhân: Công nhân ở TP Hồ Chí Minh thấp thỏm sợ mất thưởng Tết Bản tin công nhân

Bản tin công nhân: Công nhân ở TP Hồ Chí Minh thấp thỏm sợ mất thưởng Tết

Bản tin ngày 8/12 gồm các nội dung chính sau: Công nhân ở TP Hồ Chí Minh thấp thỏm sợ mất thưởng Tết; Công nhân mong được về quê đón Tết; Hà Nội ưu tiên đẩy nhanh dự án nhà ở cho công nhân...
Talk Bàn Phúc lợi số 6: Chế độ phúc lợi hấp dẫn: Lợi cả đôi đường Bàn Phúc lợi

Talk Bàn Phúc lợi số 6: Chế độ phúc lợi hấp dẫn: Lợi cả đôi đường

Trong chương trình Talk Bàn Phúc lợi số 6 với chủ đề Chế độ phúc lợi hấp dẫn: Lợi cả đôi đường, các khách mời sẽ chia sẻ về những phúc lợi, chế độ lương thưởng hấp dẫn để giữ chân đoàn viên, người lao động cùng doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn.

Đọc thêm

Thực trạng công tác ATVSLĐ và những vấn đề cần nghiên cứu giai đoạn 2025-2030

Nghiên cứu -

Thực trạng công tác ATVSLĐ và những vấn đề cần nghiên cứu giai đoạn 2025-2030

Tổ chức Công đoàn là một chủ thể quan trọng trong việc tham gia bảo đảm an toàn và sức khỏe cho người lao động.

Tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập cho người lao động

Phúc lợi đoàn viên -

Tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập cho người lao động

Không chỉ chú trọng xây dựng, phát triển thương hiệu cà phê thơm ngon, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cà Phê 715A (Đắk Lắk) còn quan tâm thực hiện các hoạt động chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, người lao động.

LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế báo cáo kết quả Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Hoạt động Công đoàn -

LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế báo cáo kết quả Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Ngày 6/12, Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị báo cáo nhanh kết quả Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Công đoàn Công ty CP Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng: Điểm tựa của người lao động

Hoạt động Công đoàn -

Công đoàn Công ty CP Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng: Điểm tựa của người lao động

Nhận 40 triệu đồng của cán bộ, công nhân viên Công ty CP Đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng góp tặng, chị N. xúc động không nói nên lời.

Cụm Công đoàn ngành phải là cụm tiên phong, đổi mới

Hoạt động Công đoàn -

Cụm Công đoàn ngành phải là cụm tiên phong, đổi mới

Chiều 5/12, Cụm thi đua Công đoàn ngành thuộc LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 và sinh hoạt chuyên đề "Giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng Cụm thi đua trong nhiệm kỳ mới".

Tiếp thêm động lực cho nhân vật trong tác phẩm đạt giải cuộc thi “Vòng tay Công đoàn”

Hoạt động Công đoàn -

Tiếp thêm động lực cho nhân vật trong tác phẩm đạt giải cuộc thi “Vòng tay Công đoàn”

Thông qua bài viết “Công đoàn ôm trọn vòng tay” của tác giả Bội Nhiên đã đạt giải Ba cuộc thi viết “Vòng tay Công đoàn” lần thứ III năm 2023, đại diện của Tạp chí Lao động và Công đoàn cùng Công đoàn ngành Y tế tỉnh Quảng Trị đã đến thăm hỏi, trao quà cho nhân vật trong bài viết là y sĩ Đặng Thị Nhạn, đoàn viên Công đoàn Trung tâm Y tế huyện Cam Lộ.

Kết quả chăm lo phúc lợi của Công đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn 2019 - 2023

Infographic -

Kết quả chăm lo phúc lợi của Công đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn 2019 - 2023

Trong giai đoạn 2019 - 2023, Công đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã đẩy mạnh thực hiện chương trình phúc lợi gắn kết các hoạt động xã hội nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) với nhu cầu thiết yếu.

Cán bộ công đoàn tăng đi cơ sở, giảm hội họp

Công đoàn -

Cán bộ công đoàn tăng đi cơ sở, giảm hội họp

Các cấp công đoàn Thủ đô xác định tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về người lao động.

LĐLĐ tỉnh Long An: Nhiều hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam

Hoạt động Công đoàn -

LĐLĐ tỉnh Long An: Nhiều hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ Long An tổ chức nhiều hoạt động chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.

“Viết lịch sử Công đoàn Việt Nam không chỉ là ghi chép quá khứ”

Kỹ năng cán bộ công đoàn -

“Viết lịch sử Công đoàn Việt Nam không chỉ là ghi chép quá khứ”

Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Ngọc Anh - nguyên Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bình Định, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh tại Chương trình Talk Công đoàn.