Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất phương án giao biên chế 5.899 cán bộ công đoàn chuyên trách

Hoạt động Công đoàn - Hà Vy

Tại phiên thảo luận tổ về Dự án Luật Công đoàn (sửa đổi) chiều ngày 8/6 (Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV), một trong những vấn đề được các đại biểu quan tâm là Tổng LĐLĐ Việt Nam được tự quyết định số lượng biên chế cán bộ công đoàn chuyên trách.
Khảo sát tình hình giao, quản lý, sử dụng biên chế công đoàn tại tỉnh Bình Phước

Biên chế đội ngũ cán bộ chuyên trách thiếu, ngày càng giảm

Những năm qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy đảng địa phương, ngành đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận liên quan đến giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, đồng thời chỉ đạo công tác thể chế hóa, cụ thể hóa thành pháp luật và các kế hoạch, chương trình hành động.

Đặc biệt là Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất phương án giao biên chế 5.899 cán bộ công đoàn chuyên trách
Các cán bộ công đoàn dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn.

Các văn bản đều xác định trách nhiệm lãnh đạo của các cấp ủy đảng và phối hợp của chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị đối với tổ chức Công đoàn; định hướng đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động của Công đoàn Việt Nam ở các mức độ khác nhau

Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, số lượng đoàn viên công đoàn không ngừng tăng. Đơn cử, Bắc Ninh: tính đến ngày 31/3/2023, toàn tỉnh có 243.628 đoàn viên công đoàn (tăng 116.913 đoàn viên, 94,5% so với năm 2015); Bắc Giang: đến năm 2022, toàn tỉnh có 1.832 công đoàn cơ sở với 300.000 đoàn viên (tăng 187 công đoàn cơ sở và 139.000 đoàn viên).

Nhưng biên chế đội ngũ cán bộ chuyên trách lại ngày càng giảm.

Hiện nay, tính theo tỷ lệ bình quân cả nước, 01 cán bộ công đoàn chuyên trách quản lý hơn 1.000 đoàn viên. Nhiều địa phương tỷ lệ này cao hơn nhiều mức trung bình, tiêu biểu như TP Hồ Chí Minh.

Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất phương án giao biên chế 5.899 cán bộ công đoàn chuyên trách
Cán bộ công đoàn chuyên trách tỉnh Bắc Giang động viên người lao động. Ảnh: Quyết Chiến

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra nhanh chóng tác động sâu sắc đến đời sống, sản xuất, việc làm và phương thức tập hợp người lao động; thị trường lao động và quan hệ lao động xuất hiện nhiều vấn đề mới.

Nền kinh tế phát triển đa dạng với khối doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước ngày càng tăng sẽ làm thay đổi phương thức tập hợp, vận động người lao động và hoạt động công đoàn. Việc thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; thực hiện các công ước quốc tế là vấn đề rất mới, tác động sâu sắc tới tổ chức và hoạt động công đoàn, đòi hỏi cần phải đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam. Trước hết là đổi mới tổ chức bộ máy, biên chế công đoàn các cấp nhằm bảo đảm thực hiện tốt hơn vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

Đề xuất phương án giao biên chế 5.899 cán bộ công đoàn chuyên trách

Phát biểu về Dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi) tại phiên thảo luận tổ, Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XV, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, hiện nay, vấn đề biên chế công đoàn được thực hiện theo các quy định hiện hành của Đảng về công tác biên chế.

Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất phương án giao biên chế 5.899 cán bộ công đoàn chuyên trách

Tại Dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi), Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất phương án giao biên chế 5.899 cán bộ công đoàn chuyên trách trong toàn hệ thống.

Trước năm 2004, cán bộ công đoàn được Tổng LĐLĐ Việt Nam xác định và phân bổ cho các địa phương. Từ năm 2004 đến nay, theo các quy định của Đảng, biên chế công đoàn ở các địa phương do Ban Thường vụ cấp ủy địa phương quản lý.

Năm 2005 là năm cuối cùng Ban Tổ chức Trung ương thông báo chỉ tiêu biên chế. Do việc bàn giao giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Ban Thường vụ các tỉnh, thành phố lúc đó có nhiều bất cập nên hiện nay, biên chế của tổ chức Công đoàn ở các địa phương xuất hiện bất cập.

Theo thống kê của Tổng LĐLĐ Việt Nam, có 12 tỉnh, thành phố công đoàn không được cấp ủy các tỉnh giao biên chế; 40 tỉnh, thành phố lại giao biên chế cán bộ công đoàn không tương xứng, không đủ khối lượng để làm việc. Sau khi báo cáo với Ban Tổ chức Trung ương và Ban Chỉ đạo biên chế Trung ương, Bộ Chính trị đã ra Kết luận 40 giao Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp Ban Tổ chức Trung ương báo cáo, đề xuất.

Sau khi tính toán, rà soát lại, đề xuất giao biên chế theo phương án của Tổng LĐLĐ Việt Nam là 5.899 cán bộ công đoàn chuyên trách trong toàn hệ thống. Hiện số người được cấp ủy các địa phương tạm giao là khoảng 5.200 cán bộ.

Tổng LĐLĐ Việt Nam đề xuất phương án giao biên chế 5.899 cán bộ công đoàn chuyên trách

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, mức đề xuất 5.899 cán bộ công đoàn chuyên trách trên không bằng 1/3 biên chế của các tổ chức chính trị - xã hội khác. Quy định “Cơ quan có thẩm quyền quyết định số lượng cán bộ công đoàn chuyên trách là cán bộ, công chức, viên chức sau khi thống nhất với LĐLĐ Việt Nam” trong dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi) cũng không trái với quy định về quản lý biên chế hiện nay.

Với số lượng biên chế cán bộ công đoàn chuyên trách hiện tại, ở các địa phương có quan hệ lao động không phức tạp, ít doanh nghiệp thì số lượng cán bộ công đoàn chỉ cần có mức độ. Tuy nhiên, ở những huyện, địa phương, ngành tập trung khu công nghiệp, có đông công nhân lao động thì đòi hỏi phải tăng số lượng cán bộ công đoàn thì mới đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Dự án Luật Công đoàn (sửa đổi) đã được trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 7, với nhiều đề xuất sửa đổi, bổ sung quan trọng.

Dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi) gồm 6 chương, 36 điều (sửa đổi, bổ sung 32 điều; thêm mới 4 điều), bỏ 1 điều so với Luật Công đoàn 2012.

So với Luật Công đoàn 2012, Dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi) đã bổ sung thêm nguyên tắc tổ chức và hoạt động công đoàn là “hợp tác, phối hợp và độc lập với người sử dụng lao động”.

Đồng thời quy định cụ thể hơn hệ thống tổ chức của Công đoàn Việt Nam theo đúng tinh thần Nghị quyết số 02 NQ/TW của Bộ Chính trị, theo đó “Công đoàn Việt Nam là tổ chức thống nhất theo mô hình công đoàn 4 cấp” và “mô hình tổ chức Công đoàn các cấp được xây dựng theo hướng mở, linh hoạt phù hợp với yêu cầu thực tiễn”.

Dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi) theo hướng trao quyền chủ động hơn cho tổ chức Công đoàn trong công tác cán bộ: Cơ quan có thẩm quyền quyết định số lượng cán bộ công đoàn chuyên trách là cán bộ, công chức, viên chức sau khi thống nhất với Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Khảo sát tình hình giao, quản lý, sử dụng biên chế công đoàn tại khu vực miền Trung Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung các trường hợp tinh giản biên chế Vì sao phải xây dựng Nghị định mới về vị trí việc làm, biên chế công chức?
Chia sẻ
In bài viết

Tin cùng chuyên mục

Công đoàn nỗ lực trong mọi công tác để không phụ lòng của các anh hùng liệt sĩ

Hoạt động Công đoàn -

Công đoàn nỗ lực trong mọi công tác để không phụ lòng của các anh hùng liệt sĩ

Đó là chia sẻ của đồng chí Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam với phóng viên Tạp chí Lao động và Công đoàn sau buổi Lễ dâng hương, dâng hoa tại Ngã ba Đồng Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) vào chiều nay, 20/7/2024.

Mỗi cán bộ công đoàn giáo dục được tôn vinh đều là một câu chuyện đẹp

Hoạt động Công đoàn -

Mỗi cán bộ công đoàn giáo dục được tôn vinh đều là một câu chuyện đẹp

Đó là khẳng định của đồng chí Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tại Chương trình kỷ niệm 95 ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 73 năm ngày thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam và trao tặng Giải thưởng 22/7 – Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ hai, năm 2024.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam viếng thăm Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82 và các di tích lịch sử cách mạng

Công đoàn -

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam viếng thăm Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82 và các di tích lịch sử cách mạng

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024), ngày 19/7/2024, Đoàn công tác của của Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng LĐLĐ Tây Ninh, LĐLĐ TP. HCM đã đến dâng hương, dâng hoa ở Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 và Khu di tích căn cứ Trung ương Cục Miền Nam.

Công đoàn tỉnh Quảng Bình: Chú trọng chăm lo đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Hoạt động Công đoàn -

Công đoàn tỉnh Quảng Bình: Chú trọng chăm lo đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Công đoàn tỉnh Quảng Bình đã Chú trọng chăm lo đoàn viên, người lao động dịp tết Nguyên đán, Tháng Công nhân. Trong những đợt cao điển này, cùng với nguồn kinh phí công đoàn, các cấp công đoàn đã huy động các nguồn lực xã hội để thăm hỏi, hỗ trợ cho hơn 12.200 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền hơn 8 tỷ đồng.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị

Hoạt động Công đoàn -

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024) và kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), đoàn công tác Tổng LĐLĐ Việt Nam do đồng chí Huỳnh Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa, tri ân các anh hùng liệt sĩ ở tỉnh Quảng Trị vào ngày 18/7.

Long An: Tuyên dương 300 công nhân lao động giỏi trong mọi lĩnh vực

Hoạt động Công đoàn -

Long An: Tuyên dương 300 công nhân lao động giỏi trong mọi lĩnh vực

UBND tỉnh Long An phối hợp với LĐLĐ tỉnh Long An tổ chức tuyên dương, khen thưởng 300 công nhân lao động giỏi năm 2024 vào ngày 16/7. Đây là hoạt động tri ân mang ý nghĩa sâu sắc, khích lệ động viên người lao động hăng say lao động sáng tạo.

Talk Công đoàn: Cán bộ công đoàn làm phóng viên – dễ hay khó? Talk Công đoàn

Talk Công đoàn: Cán bộ công đoàn làm phóng viên – dễ hay khó?

Talk Công đoàn tuần này là cuộc trò chuyện với đồng chí Nguyễn Bá Mạnh - cán bộ Ban Tuyên giáo - Nữ công, LĐLĐ tỉnh Thái Bình.

Hướng dẫn giải quyết hỗ trợ học nghề cho người lao động thất nghiệp Tôi công nhân

Hướng dẫn giải quyết hỗ trợ học nghề cho người lao động thất nghiệp

Trường hợp người lao động không được hỗ trợ học nghề thì trung tâm dịch vụ việc làm phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đón xem Talk Công đoàn: Cán bộ công đoàn làm phóng viên – dễ hay khó? Talk Công đoàn

Đón xem Talk Công đoàn: Cán bộ công đoàn làm phóng viên – dễ hay khó?

Talk Công đoàn tuần này là cuộc trò chuyện với đồng chí Nguyễn Bá Mạnh - cán bộ Ban Tuyên giáo - Nữ công, LĐLĐ tỉnh Thái Bình.

10 nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Việt Nam trong 6 tháng cuối năm 2024 Công đoàn số

10 nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Việt Nam trong 6 tháng cuối năm 2024

Trong báo cáo số 67/BC - TLĐ, Tổng LĐLĐ Việt Nam xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Việt Nam trong 6 tháng cuối năm 2024. Nội dung cụ thể như sau:
Bản tin công nhân: Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận Bản tin công nhân

Bản tin công nhân: Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận

Bản tin công nhân ngày 29/5 gồm những tin chính: Trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng 200.000 đồng – 280.000 đồng / tháng từ 1/7/2024; Điều chỉnh mức đóng BHXH sau cải cách tiền lương; Đề xuất miễn đóng bảo hiểm thất nghiệp sau 12 năm tham gia, chưa từng nhận; 14 phường ở TP Thủ Dầu Một có bếp ăn "0 đồng" cho lao động nghèo...

Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dâng hương viếng đồng chí Nguyễn Đức Cảnh Video

Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dâng hương viếng đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

Ngày 19/7, Đoàn công tác do đồng chí Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương viếng đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại Nhà tưởng niệm đồng chí tại xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng.

Đọc thêm

Công đoàn Thừa Thiên Huế: Hỗ trợ hơn 16 tỷ đồng cho đoàn viên, người lao động khó khăn

Hoạt động Công đoàn -

Công đoàn Thừa Thiên Huế: Hỗ trợ hơn 16 tỷ đồng cho đoàn viên, người lao động khó khăn

6 tháng đầu năm 2024, các cấp công đoàn Thừa Thiên Huế đã huy động các nguồn lực để cùng chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) khó khăn với tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng; cùng với đó, đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thực hiện các khâu đột phá, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và cả năm 2024.

Những điều dưỡng tham gia phòng chống dịch đều xứng đáng được vinh danh và ghi nhận

Hoạt động Công đoàn -

Những điều dưỡng tham gia phòng chống dịch đều xứng đáng được vinh danh và ghi nhận

"Trong suy nghĩ và tâm tưởng của mỗi người dân Việt Nam, thì điều dưỡng và tất cả những người tham gia phòng chống đại dịch giai đoạn 2020-2023 đều xứng đáng được vinh danh và ghi nhận" - Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nói như vậy tại lễ vinh danh 135 điều dưỡng viên tiêu biểu trong công tác, phòng chống dịch giai đoạn 2020-2023.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang lưu ý công tác kiểm tra giám sát với LĐLĐ 5 thành phố lớn

Hoạt động Công đoàn -

Đồng chí Nguyễn Đình Khang lưu ý công tác kiểm tra giám sát với LĐLĐ 5 thành phố lớn

Chiều 16/7, đã diễn ra Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Cụm thi đua Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) 5 thành phố trực thuộc Trung ương là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP. HCM và Cần Thơ. Tại đây, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có những phát biểu chỉ đạo quan trọng, tập trung thực hiện trong nửa cuối năm 2024.

Liên hoan “Giọng hát hay - Đôi nhảy đẹp" tại Đà Nẵng:  Niềm vui gắn kết

Hoạt động Công đoàn -

Liên hoan “Giọng hát hay - Đôi nhảy đẹp" tại Đà Nẵng: Niềm vui gắn kết

Đồng chí Lê Trọng Nguyên - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng chia sẻ như vậy khi nói về hoạt động tổ chức Liên hoan “Giọng hát hay - Đôi nhảy đẹp” (viết tắt là Liên hoan) do chính đơn vị tổ chức năm nay, mang lại những tiếng cười vui giòn tan, xua tan mệt nhọc sau giờ làm việc...

Lan tỏa những câu chuyện đẹp về người chiến sỹ Công an trong lòng Nhân dân

Hoạt động Công đoàn -

Lan tỏa những câu chuyện đẹp về người chiến sỹ Công an trong lòng Nhân dân

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh yêu cầu trên tại chương trình Gặp mặt kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, tuyên dương đoàn viên Công đoàn Công an Nhân dân (CAND) tiêu biểu năm 2023.

Mùa tri ân tháng 7 ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên

Hoạt động Công đoàn -

Mùa tri ân tháng 7 ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên

Mùa tri ân tháng 7, không hẹn mà gặp. Hàng nghìn người dân cùng các cựu chiến binh trên khắp mọi miền Tổ quốc lại về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, dâng những vòng hoa tươi thắm; thắp nén tâm hương tri ân những anh hùng đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

Cùng phát huy giá trị lịch sử di tích diễn ra Đại hội lần thứ I Công đoàn Việt Nam

Công đoàn -

Cùng phát huy giá trị lịch sử di tích diễn ra Đại hội lần thứ I Công đoàn Việt Nam

Ngày 14/7, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cùng đoàn công tác đã tới thăm Di tích lịch sử Quốc gia, nơi tổ chức Đại hội lần thứ I Công đoàn Việt Nam tại xã Phú Xuyên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Cụm thi đua khu vực Tây Nguyên đạt 47% chỉ tiêu phát triển đoàn viên năm 2024

Hoạt động Công đoàn -

Cụm thi đua khu vực Tây Nguyên đạt 47% chỉ tiêu phát triển đoàn viên năm 2024

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Liên đoàn Lao động các tỉnh thuộc Cụm thi đua khu vực Tây Nguyên đã thành lập mới 208 Công đoàn cơ sở, 118 nghiệp đoàn cơ sở; phát triển mới 6.798 đoàn viên, đạt 47% chỉ tiêu năm 2024.

Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN dâng hương tưởng niệm nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Hoạt động Công đoàn -

Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN dâng hương tưởng niệm nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Ngày 13/7, đoàn đại biểu của Tổng LĐLĐVN do đồng chí Nguyễn Xuân Hùng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm trưởng đoàn đã kính cẩn dâng hương lên nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (làng Yên Phú, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên).

Nghiệp đoàn khu vực phi chính thức đầu tiên được thành lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Hoạt động Công đoàn -

Nghiệp đoàn khu vực phi chính thức đầu tiên được thành lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Nghiệp đoàn nghề cá phường Quảng Tiến (thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) là nghiệp đoàn cơ sở có đoàn viên khu vực phi chính thức đầu tiên được thành lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.