Thứ ba 06/06/2023 18:55
dai-hoi-cong-doan-cac-cap-nhiem-ky-2023-2028
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ: DIỄN ĐÀN - CHIA SẺ - PHÁT TRIỂN

Bài 1: Chuẩn bị chu đáo là cơ sở quan trọng để tổ chức đại hội

Đại hội Công đoàn XIII - ĐỖ THIỆM

“Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết – Phát triển” là phương châm của đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phương châm này được Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam xác định và triển khai tại Kế hoạch số 179/KH-TLĐ ngày 05/3/2022.
Kỳ 1: Chuẩn bị chu đáo là cơ sở quan trọng để tổ chức đại hội

Đại hội CĐCS khối Đảng TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: ĐVCC

Trao đổi về công tác chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đại hội công đoàn cơ sở (CĐCS) nhiệm kỳ 2023 – 2028, đồng chí Ngô Văn Sơn, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng (đơn vị đã chỉ đạo 100% CĐCS hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028) khẳng định:

“Để tổ chức thành công đại hội công đoàn và thực hiện hiệu quả phương châm mà Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đề ra, CĐCS cần triển khai tốt từ công tác chuẩn bị đến tuyên truyền, phục vụ và điều hành đại hội. Trong đó công tác chuẩn bị chu đáo sẽ là cơ sở quan trọng để tổ chức đại hội thành công. Nếu chuẩn bị không chu đáo, khi vào đại hội sẽ lúng túng hoặc thời gian đại hội phải kéo dài”.

Theo đó, công tác chuẩn bị phải tiến hành kỹ lưỡng, đồng bộ cả nội dung, nhân sự và các điều kiện phục vụ tổ chức đại hội. Muốn vậy, trước hết Ban Chấp hành CĐCS cần xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội; phân công các ủy viên Ban Chấp hành, đoàn viên có kinh nghiệm, tâm huyết chủ trì và tham gia thực hiện với những nhiệm vụ, tiến độ thời gian, yêu cầu cụ thể.

Theo đồng chí Ngô Văn Sơn, việc chuẩn bị nội dung đại hội, Ban Chấp hành CĐCS cần bám sát Khoản 1 Điều 8 Điều Lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII (Điều lệ Công đoàn Việt Nam), Mục 6.7 Hướng dẫn số 03/DH-TLĐ ngày 20/02/2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLLĐ Việt Nam hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Mục 1 phần II Kế hoạch 179/KH-TLĐ ngày 03/3/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLLĐ Việt Nam về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Kỳ 1: Chuẩn bị chu đáo là cơ sở quan trọng để tổ chức đại hội
100% CĐCS thuộc Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ảnh: ĐVCC

Cụ thể, văn kiện trình đại hội CĐCS gồm: Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ qua và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028; Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ qua.

Đồng thời, Ban Chấp hành CĐCS cũng phải tổng hợp, hoàn thiện một số văn bản để báo cáo trước đại hội như: Ý kiến của đoàn viên tham gia góp ý vào văn kiện đại hội cấp mình, văn kiện đại hội cấp trên; Ý kiến tham gia góp ý sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Tổng kết công tác chỉ đạo đại hội CĐCS thành viên, CĐCS bộ phận (nếu có), những kiến nghị của đoàn viên, người lao động về những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và hoạt động công đoàn…

Để phát huy quyền dân chủ, tập hợp được nhiều ý kiến tham gia của đoàn viên và rút ngắn được thời gian thảo luận trong đại hội, Ban Chấp hành CĐCS cần sớm xây dựng văn kiện và văn bản hướng dẫn, gợi ý nội dung cần tập trung góp ý, nội dung cần xin ý kiến biểu quyết; tổ chức để đoàn viên tham gia góp ý tại hội nghị Tổ công đoàn hay đại hội CĐCS bộ phận, CĐCS thành viên (nếu có). Với những CĐCS có đông đoàn viên hay những nội dung, quyết sách quan trọng có thể tổ chức những hội thảo, hội nghị chuyên đề để thảo luận sâu và lấy ý kiến góp ý của đại biểu đoàn viên, cán bộ công đoàn.

Kỳ 1: Chuẩn bị chu đáo là cơ sở quan trọng để tổ chức đại hội

Đại hội CĐCS Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: ĐVCC

Cùng với chuẩn bị nội dung, việc chuẩn bị nhân sự cũng là công tác được xem là quan trọng trước khi tổ chức đại hội, phải được CĐCS tiến hành đúng quy trình và đảm bảo dân chủ.

Về công tác chuẩn bị nhân sự, Ban Chấp hành CĐCS cần bám sát Điều 11 Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Mục 9.1 Hướng dẫn số 03/DH-TLĐ, Mục 2 Phần III Kế hoạch 179/KH-TLĐ và Phần II hướng dẫn số 56/HD-TLĐ ngày 28/4/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLLĐ Việt Nam hướng dẫn một số nội dung công tác nhân sự đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Trước hết, Ban Chấp hành CĐCS nghiên cứu kỹ các văn bản trên và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của công đoàn cấp trên trực tiếp. Đồng thời căn cứ vào tình hình thực tiễn của đơn vị như: số đoàn viên, số Tổ công đoàn, CĐCS bộ phận, CĐCS thành viên; phạm vi, địa bàn hoạt động của đơn vị…để xây dựng đề án nhân sự nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Những đề án nhân sự mà Ban Chấp hành CĐCS phải xây dựng gồm: Nhân sự Ban Chấp hành, nhân sự Ủy ban kiểm tra CĐCS nhiệm kỳ 2023 – 2028; Nhân sự các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch (nếu có), Ủy ban kiểm tra CĐCS nhiệm kỳ 2023 – 2028; Nhân sự đại biểu dự đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp (chính thức và dự khuyết).

Một số nội dung quan trọng trong đề án nhân sự, đó là tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, cơ cấu và độ tuổi nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra CĐCS như: số lượng cần hợp lý, cơ cấu đảm bảo tính đại diện theo các lĩnh vực công tác, địa bàn hoạt động, yêu cầu lãnh đạo, triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của CĐCS; đảm bảo tỷ lệ nữ từ 30% trở lên; có 3 độ tuổi để đảm bảo kế thừa, phát triển; độ tuổi giới thiệu lần đầu, độ tuổi tái cử nhiệm kỳ mới; số dôi trong danh sách bầu cử…

Tiếp đó là việc tổ chức cho đoàn viên ở các Tổ công đoàn, CĐCS bộ phận, CĐCS thành viên (nếu có) thảo luận, góp ý kiến và giới thiệu danh sách tham gia nhân sự Ban Chấp hành, nhân sự Ủy ban kiểm tra, các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2023 – 2028 và đại biểu dự đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp.

Kỳ 1: Chuẩn bị chu đáo là cơ sở quan trọng để tổ chức đại hội
Đại hội CĐCS Công ty TNHH Merkava Việt Nam, Khu công nghiệp Lộc Sơn, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: ĐVCC

Nội dung quan trọng nữa trong công tác chuẩn bị nhân sự, đó là Ban Chấp hành CĐCS tổng hợp kết quả thảo luận, giới thiệu của đoàn viên để hoàn thiện các phương án nhân sự. Thống nhất lựa chọn những phương án tối ưu để báo cáo, xin ý kiến cấp ủy Đảng ở đơn vị (nếu có); trao đổi, thống nhất với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chủ doanh nghiệp và báo cáo, xin ý kiến công đoàn cấp trên trước khi tiến hành các bước trong quy trình chuẩn bị nhân sự đại hội.

Đồng thời, để tổ chức thành công đại hội, Ban Chấp hành CĐCS cũng cần chú trọng chuẩn bị các điều kiện phục vụ tổ chức đại hội như: Lập dự trù kinh phí đại hội; Chuẩn bị địa điểm tổ chức đại hội, trang trí, ma két, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền; in ấn tài liệu, phù hiệu đại biểu…và công tác tổ chức, điều hành đại hội.

Bài 2: Điều hành khoa học - yếu tố quyết định thành công của đại hội

Một số điểm mới về đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 Một số điểm mới về đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 03/3/2022, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 179/KH-TLĐ về tổ chức đại hội công đoàn (ĐHCĐ) các ...

Công đoàn Viên chức tỉnh Lâm Đồng tập huấn công tác đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 Công đoàn Viên chức tỉnh Lâm Đồng tập huấn công tác đại hội nhiệm kỳ 2023-2028

Sáng 12/10, Công đoàn Viên chức tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2023 ...

Đại hội điểm trên “quê hương người gái đảm” Đại hội điểm trên “quê hương người gái đảm”

Đại hội Công đoàn Trường Mầm non Đan Phượng lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028 vừa được tổ chức sáng nay, 7/12/2022. Đây là một ...

Chia sẻ
In bài viết

Tin cùng chuyên mục

Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục Thái Bình lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội Công đoàn XIII -

Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục Thái Bình lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày 2/6, Công đoàn ngành Giáo dục Thái Bình tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn ngành Giáo dục Thái Bình lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn ngành nhiệm kỳ 2023 - 2028 với 15 đồng chí và bầu các đại biểu đi dự Đại hội công đoàn cấp trên.

Đại hội Công đoàn thành phố Bảo Lộc lần thứ VII, diễn đàn của cán bộ, đoàn viên

Đại hội Công đoàn XIII -

Đại hội Công đoàn thành phố Bảo Lộc lần thứ VII, diễn đàn của cán bộ, đoàn viên

Đại hội Công đoàn TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 diễn ra từ chiều 1/6 đến ngày 2/6; đây là diễn đàn sinh hoạt chính trị của cán bộ, đoàn viên công đoàn.

Đại hội điểm công đoàn cấp huyện đầu tiên ở Vĩnh Long

Đại hội Công đoàn XIII -

Đại hội điểm công đoàn cấp huyện đầu tiên ở Vĩnh Long

Ngày 29/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Bình Minh tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ IX nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đây là đại hội công đoàn cấp huyện đầu tiên (đại hội điểm) của tỉnh Vĩnh Long trong nhiệm kỳ này.

Hoạt động Công đoàn không tách rời các hoạt động chuyên môn

Đại hội Công đoàn XIII -

Hoạt động Công đoàn không tách rời các hoạt động chuyên môn

“Hoạt động Công đoàn không tách rời các hoạt động chuyên môn, thực hiện mục tiêu chung là duy trì sự ổn định và phát triển bền vững của nhà trường” - Đó là gợi mở của TS. Đặng Hoàng Anh – Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam khi phát biểu tại Đại hội đại biểu Công đoàn Trường Đại học (ĐH) Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội khóa V, nhiệm kỳ 2023 – 2028 (ngày 26/5/2023).

Công đoàn thành phố Đông Hà tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Đại hội Công đoàn XIII -

Công đoàn thành phố Đông Hà tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Ngày 26/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thành phố Đông Hà lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là đơn vị được LĐLĐ tỉnh Quảng Trị chỉ đạo tổ chức đại hội điểm công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Công đoàn Viên chức tỉnh Khánh Hòa phấn đấu 100% CĐCS xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ

Đại hội Công đoàn XIII -

Công đoàn Viên chức tỉnh Khánh Hòa phấn đấu 100% CĐCS xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ

Từ ngày 25 - 26/5, Công đoàn Viên chức tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Khánh Hòa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Talk Công đoàn: Người lao động là “tai mắt” tốt nhất giám sát bản thoả ước Talk Công đoàn

Talk Công đoàn: Người lao động là “tai mắt” tốt nhất giám sát bản thoả ước

Dệt may là ngành đầu tiên và duy nhất trên cả nước xây dựng, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) ngành. Vậy, người lao động, doanh nghiệp được lợi gì từ TƯLĐTT ngành? Cùng lắng nghe chia sẻ của đồng chí Phạm Thị Thanh Tâm – Chủ tịch Công đoàn Dệt may Việt Nam trong Chương trình Talk Công đoàn.
Gói tín dụng 120 000 tỷ đồng: cách nào để “tiêu” được? Kinh tế tuần

Gói tín dụng 120 000 tỷ đồng: cách nào để “tiêu” được?

Ngày 24/05, chính lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đã cho biết, sau hơn 1 tháng triển khai, gói tín dụng 120.000 tỷ đồng dành cho nhà ở xã hội (NOXH) vẫn chưa phát sinh dư nợ, nghĩa là chưa có đồng vốn nào được cho vay ra. Vậy điều gì khiến cho gói tín dụng có lãi suất ưu đãi hơn từ 1,5-2% lại không giải ngân được? Điểm tắc nghẽn nằm ở đâu? Và làm thế nào để thúc đẩy giải ngân gói tín dụng này trong thời gian tới góp phần thực hiện thành công Đề án 1 triệu căn NOXH từ nay đến năm 2030?
3 gợi ý công việc cho NLĐ mất việc ngoài 40 tuổi Tôi công nhân

3 gợi ý công việc cho NLĐ mất việc ngoài 40 tuổi

Chương trình Tôi công nhân ngày hôm nay sẽ gợi ý 3 công việc phù hợp với người lao động (NLĐ) ở tuổi ngoài 40.
30 năm phát triển Công đoàn Ngân hàng Việt Nam Công đoàn số

30 năm phát triển Công đoàn Ngân hàng Việt Nam

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam được thành lập đánh dấu sự đổi mới về nội dung hoạt động trong hệ thống Ngân hàng, đồng thời khẳng định vị trí và vai trò mới của tổ chức Công đoàn - đại diện cho người lao động trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam.

Đọc thêm

Những thành tựu nổi bật của Công đoàn Duy Xuyên trong việc chăm lo cho NLĐ

Đại hội Công đoàn XIII -

Những thành tựu nổi bật của Công đoàn Duy Xuyên trong việc chăm lo cho NLĐ

Trong nhiệm kỳ vừa qua, bằng cách làm đầy năng động và sáng tạo, những cán bộ công đoàn với “chiếc áo xanh” thầm lặng của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Duy Xuyên đã đồng hành cùng đoàn viên, người lao động (NLĐ) từ những chương trình thiết thực, ý nghĩa, đầy tính nhân văn. Năm 2020, LĐLĐ huyện Duy Xuyên đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba, trước đó được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và 8 năm liên tục nhận Cờ thi đua xuất sắc do LĐLĐ tỉnh Quảng Nam trao tặng.

Đại hội Công đoàn ngành Công thương Thái Bình lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội Công đoàn XIII -

Đại hội Công đoàn ngành Công thương Thái Bình lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày 25/5 đã diễn ra Đại hội Công đoàn ngành Công thương Thái Bình lần thứ IV nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tham dự Đại hội có đồng chí Bùi Xuân Vinh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thái Bình, đồng chí Lê Thị Đức - Phó Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam, lãnh đạo Sở Công thương Thái Bình và 150 đại biểu được bầu từ các công đoàn cơ sở (CĐCS).

Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Giang

Đại hội Công đoàn XIII -

Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Giang

Sáng ngày 24/5, Đoàn công tác của Tổng LLĐLĐ Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Bắc Giang về công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Cùng dự có đại diện lãnh đạo LĐLĐ 16 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Công đoàn Nha Trang tích cực phối hợp với chính quyền và chủ doanh nghiệp chăm lo NLĐ

Đại hội Công đoàn XIII -

Công đoàn Nha Trang tích cực phối hợp với chính quyền và chủ doanh nghiệp chăm lo NLĐ

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn TP. Nha Trang đã phát huy tính tích cực, sáng tạo, chủ động phối hợp với chính quyền, chủ doanh nghiệp chăm lo người lao động (NLĐ) bằng những việc làm nổi bật như: tham gia xây dựng quy chế dân chủ tại nơi làm việc; thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT); ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp về chương trình phúc lợi; ký kết quy chế phối hợp giữa tổ chức Công đoàn với UBND và một số cơ quan, ban ngành, đoàn thể với những nội dung có lợi hơn cho đoàn viên, NLĐ.

Tổ chức thành công đại hội điểm Công đoàn Khu Kinh tế, Công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

Đại hội Công đoàn XIII -

Tổ chức thành công đại hội điểm Công đoàn Khu Kinh tế, Công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

Trong 2 ngày 20 - 21/5, Công đoàn Khu Kinh tế, Công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Khu Kinh tế, Công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là đơn vị được LĐLĐ Tỉnh Thừa Thiên Huế chọn làm đại hội điểm công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở khối công đoàn ngành trực thuộc.

Quảng Trị: Đại hội điểm công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thành công tốt đẹp

Đại hội Công đoàn XIII -

Quảng Trị: Đại hội điểm công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thành công tốt đẹp

Ngày 19/5, Công đoàn ngành Công thương tỉnh Quảng Trị đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn ngành Công thương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được LĐLĐ tỉnh Quảng Trị chọn tổ chức đại hội điểm để làm cơ sở rút kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức đại hội.

Quảng Bình: Tổ chức thành công đại hội điểm cấp trên trực tiếp cơ sở

Đại hội Công đoàn XIII -

Quảng Bình: Tổ chức thành công đại hội điểm cấp trên trực tiếp cơ sở

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Quảng Trạch lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là công đoàn cấp trên trực tiếp cơ cở được LĐLĐ tỉnh Quảng Bình chọn để tổ chức đại hội điểm.

Công đoàn huyện Bảo Lâm đổi mới hoạt động trong tình hình mới

Đại hội Công đoàn XIII -

Công đoàn huyện Bảo Lâm đổi mới hoạt động trong tình hình mới

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lâm Đồng vừa chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Bảo Lâm nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đây là đại hội điểm đối với các công đoàn cấp huyện.

Đại hội Công đoàn Khu Kinh tế Phú Yên: Kỳ vọng vào sự đổi mới

Đại hội Công đoàn XIII -

Đại hội Công đoàn Khu Kinh tế Phú Yên: Kỳ vọng vào sự đổi mới

Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, đoàn viên, người lao động (NLĐ) Công đoàn Khu Kinh tế (KKT) Phú Yên (tỉnh Phú Yên) kỳ vọng Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 tạo ra bước đột phá mạnh mẽ về nội dung, phương thức hoạt động và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Những thành tựu nổi bật đáng ghi nhận của Công đoàn ngành Giáo dục TP Đà Nẵng

Đại hội Công đoàn XIII -

Những thành tựu nổi bật đáng ghi nhận của Công đoàn ngành Giáo dục TP Đà Nẵng

Trong nhiệm kì vừa qua, Công đoàn ngành Giáo dục TP. Đà Nẵng đã giải ngân hơn 4,8 tỉ đồng với 167 hồ sơ vay vốn cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận nguồn vốn từ Quỹ Trợ vốn công nhân, viên chức, lao động. Nhờ đó, đã giúp cho những giáo viên trẻ, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn yên tâm công tác và gắn bó với nghề.