Thứ hai 26/02/2024 10:25
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ: DIỄN ĐÀN - CHIA SẺ - PHÁT TRIỂN

Bài 1: Chuẩn bị chu đáo là cơ sở quan trọng để tổ chức đại hội

Hoạt động Công đoàn - ĐỖ THIỆM

“Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết – Phát triển” là phương châm của đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phương châm này được Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam xác định và triển khai tại Kế hoạch số 179/KH-TLĐ ngày 05/3/2022.
Kỳ 1: Chuẩn bị chu đáo là cơ sở quan trọng để tổ chức đại hội

Đại hội CĐCS khối Đảng TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: ĐVCC

Trao đổi về công tác chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đại hội công đoàn cơ sở (CĐCS) nhiệm kỳ 2023 – 2028, đồng chí Ngô Văn Sơn, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng (đơn vị đã chỉ đạo 100% CĐCS hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028) khẳng định:

“Để tổ chức thành công đại hội công đoàn và thực hiện hiệu quả phương châm mà Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đề ra, CĐCS cần triển khai tốt từ công tác chuẩn bị đến tuyên truyền, phục vụ và điều hành đại hội. Trong đó công tác chuẩn bị chu đáo sẽ là cơ sở quan trọng để tổ chức đại hội thành công. Nếu chuẩn bị không chu đáo, khi vào đại hội sẽ lúng túng hoặc thời gian đại hội phải kéo dài”.

Theo đó, công tác chuẩn bị phải tiến hành kỹ lưỡng, đồng bộ cả nội dung, nhân sự và các điều kiện phục vụ tổ chức đại hội. Muốn vậy, trước hết Ban Chấp hành CĐCS cần xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội; phân công các ủy viên Ban Chấp hành, đoàn viên có kinh nghiệm, tâm huyết chủ trì và tham gia thực hiện với những nhiệm vụ, tiến độ thời gian, yêu cầu cụ thể.

Theo đồng chí Ngô Văn Sơn, việc chuẩn bị nội dung đại hội, Ban Chấp hành CĐCS cần bám sát Khoản 1 Điều 8 Điều Lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII (Điều lệ Công đoàn Việt Nam), Mục 6.7 Hướng dẫn số 03/DH-TLĐ ngày 20/02/2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLLĐ Việt Nam hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Mục 1 phần II Kế hoạch 179/KH-TLĐ ngày 03/3/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLLĐ Việt Nam về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Kỳ 1: Chuẩn bị chu đáo là cơ sở quan trọng để tổ chức đại hội
100% CĐCS thuộc Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ảnh: ĐVCC

Cụ thể, văn kiện trình đại hội CĐCS gồm: Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ qua và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028; Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ qua.

Đồng thời, Ban Chấp hành CĐCS cũng phải tổng hợp, hoàn thiện một số văn bản để báo cáo trước đại hội như: Ý kiến của đoàn viên tham gia góp ý vào văn kiện đại hội cấp mình, văn kiện đại hội cấp trên; Ý kiến tham gia góp ý sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Tổng kết công tác chỉ đạo đại hội CĐCS thành viên, CĐCS bộ phận (nếu có), những kiến nghị của đoàn viên, người lao động về những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và hoạt động công đoàn…

Để phát huy quyền dân chủ, tập hợp được nhiều ý kiến tham gia của đoàn viên và rút ngắn được thời gian thảo luận trong đại hội, Ban Chấp hành CĐCS cần sớm xây dựng văn kiện và văn bản hướng dẫn, gợi ý nội dung cần tập trung góp ý, nội dung cần xin ý kiến biểu quyết; tổ chức để đoàn viên tham gia góp ý tại hội nghị Tổ công đoàn hay đại hội CĐCS bộ phận, CĐCS thành viên (nếu có). Với những CĐCS có đông đoàn viên hay những nội dung, quyết sách quan trọng có thể tổ chức những hội thảo, hội nghị chuyên đề để thảo luận sâu và lấy ý kiến góp ý của đại biểu đoàn viên, cán bộ công đoàn.

Kỳ 1: Chuẩn bị chu đáo là cơ sở quan trọng để tổ chức đại hội

Đại hội CĐCS Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: ĐVCC

Cùng với chuẩn bị nội dung, việc chuẩn bị nhân sự cũng là công tác được xem là quan trọng trước khi tổ chức đại hội, phải được CĐCS tiến hành đúng quy trình và đảm bảo dân chủ.

Về công tác chuẩn bị nhân sự, Ban Chấp hành CĐCS cần bám sát Điều 11 Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Mục 9.1 Hướng dẫn số 03/DH-TLĐ, Mục 2 Phần III Kế hoạch 179/KH-TLĐ và Phần II hướng dẫn số 56/HD-TLĐ ngày 28/4/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLLĐ Việt Nam hướng dẫn một số nội dung công tác nhân sự đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Trước hết, Ban Chấp hành CĐCS nghiên cứu kỹ các văn bản trên và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của công đoàn cấp trên trực tiếp. Đồng thời căn cứ vào tình hình thực tiễn của đơn vị như: số đoàn viên, số Tổ công đoàn, CĐCS bộ phận, CĐCS thành viên; phạm vi, địa bàn hoạt động của đơn vị…để xây dựng đề án nhân sự nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Những đề án nhân sự mà Ban Chấp hành CĐCS phải xây dựng gồm: Nhân sự Ban Chấp hành, nhân sự Ủy ban kiểm tra CĐCS nhiệm kỳ 2023 – 2028; Nhân sự các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch (nếu có), Ủy ban kiểm tra CĐCS nhiệm kỳ 2023 – 2028; Nhân sự đại biểu dự đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp (chính thức và dự khuyết).

Một số nội dung quan trọng trong đề án nhân sự, đó là tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, cơ cấu và độ tuổi nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra CĐCS như: số lượng cần hợp lý, cơ cấu đảm bảo tính đại diện theo các lĩnh vực công tác, địa bàn hoạt động, yêu cầu lãnh đạo, triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của CĐCS; đảm bảo tỷ lệ nữ từ 30% trở lên; có 3 độ tuổi để đảm bảo kế thừa, phát triển; độ tuổi giới thiệu lần đầu, độ tuổi tái cử nhiệm kỳ mới; số dôi trong danh sách bầu cử…

Tiếp đó là việc tổ chức cho đoàn viên ở các Tổ công đoàn, CĐCS bộ phận, CĐCS thành viên (nếu có) thảo luận, góp ý kiến và giới thiệu danh sách tham gia nhân sự Ban Chấp hành, nhân sự Ủy ban kiểm tra, các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2023 – 2028 và đại biểu dự đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp.

Kỳ 1: Chuẩn bị chu đáo là cơ sở quan trọng để tổ chức đại hội
Đại hội CĐCS Công ty TNHH Merkava Việt Nam, Khu công nghiệp Lộc Sơn, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: ĐVCC

Nội dung quan trọng nữa trong công tác chuẩn bị nhân sự, đó là Ban Chấp hành CĐCS tổng hợp kết quả thảo luận, giới thiệu của đoàn viên để hoàn thiện các phương án nhân sự. Thống nhất lựa chọn những phương án tối ưu để báo cáo, xin ý kiến cấp ủy Đảng ở đơn vị (nếu có); trao đổi, thống nhất với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chủ doanh nghiệp và báo cáo, xin ý kiến công đoàn cấp trên trước khi tiến hành các bước trong quy trình chuẩn bị nhân sự đại hội.

Đồng thời, để tổ chức thành công đại hội, Ban Chấp hành CĐCS cũng cần chú trọng chuẩn bị các điều kiện phục vụ tổ chức đại hội như: Lập dự trù kinh phí đại hội; Chuẩn bị địa điểm tổ chức đại hội, trang trí, ma két, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền; in ấn tài liệu, phù hiệu đại biểu…và công tác tổ chức, điều hành đại hội.

Bài 2: Điều hành khoa học - yếu tố quyết định thành công của đại hội

Một số điểm mới về đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 Một số điểm mới về đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 03/3/2022, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 179/KH-TLĐ về tổ chức đại hội công đoàn (ĐHCĐ) các ...

Công đoàn Viên chức tỉnh Lâm Đồng tập huấn công tác đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 Công đoàn Viên chức tỉnh Lâm Đồng tập huấn công tác đại hội nhiệm kỳ 2023-2028

Sáng 12/10, Công đoàn Viên chức tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2023 ...

Đại hội điểm trên “quê hương người gái đảm” Đại hội điểm trên “quê hương người gái đảm”

Đại hội Công đoàn Trường Mầm non Đan Phượng lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028 vừa được tổ chức sáng nay, 7/12/2022. Đây là một ...

Chia sẻ
In bài viết

Tin cùng chuyên mục

LĐLĐ Điện Biên lắng nghe ý kiến từ cơ sở

Hoạt động Công đoàn -

LĐLĐ Điện Biên lắng nghe ý kiến từ cơ sở

Buổi gặp mặt các doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn hôm 22/2 là dịp để các cấp Công đoàn tỉnh Điện Biên lắng nghe tâm tư nguyện vọng, tiếp thu những đề xuất, kiến nghị của công đoàn cơ sở (CĐCS).

Xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ IV, năm 2024

Hoạt động Công đoàn -

Xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ IV, năm 2024

Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa công bố Kế hoạch tổ chức xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ IV, năm 2024.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Định: Chuyển đổi số là xu thế tất yếu

Hoạt động Công đoàn -

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Định: Chuyển đổi số là xu thế tất yếu

Chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ quan trọng được các cấp công đoàn đặt ra trong nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí Hà Duy Trung - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Định chia sẻ với phóng viên Tạp chí Lao động và Công đoàn xung quanh vấn đề này.

Công đoàn Đà Nẵng phát động phong trào tạo mảng xanh trong doanh nghiệp

Hoạt động Công đoàn -

Công đoàn Đà Nẵng phát động phong trào tạo mảng xanh trong doanh nghiệp

Tại Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” vào sáng 17/2, đồng chí Lê Văn Đại - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Đà Nẵng đã phát động phong trào tạo mảng xanh doanh nghiệp.

Thực hiện có kết quả 3 khâu đột phá trong Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Hoạt động Công đoàn -

Thực hiện có kết quả 3 khâu đột phá trong Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam xác định 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tiếp sức cho đoàn viên, người lao động nghèo vui Xuân, đón Tết

Hoạt động Công đoàn -

Tiếp sức cho đoàn viên, người lao động nghèo vui Xuân, đón Tết

LĐLĐ tỉnh Quảng Trị hỗ trợ 4.000 suất quà Tết cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền gần 2,5 tỉ đồng.

Bản tin công nhân: Công nhân điện tử, may mặc dẫn đầu nhu cầu tuyển dụng sau Tết... Bản tin công nhân

Bản tin công nhân: Công nhân điện tử, may mặc dẫn đầu nhu cầu tuyển dụng sau Tết...

Bản tin công nhân ngày 25/02/2024 gồm những nội dung chính sau đây: Người lao động nhọc nhằn mưu sinh ngày mưa rét; Trả lương đúng hạn, năng suất lao động tăng cao; Công nhân điện tử, may mặc dẫn đầu nhu cầu tuyển dụng sau Tết...
Người lao động tham gia ngừng việc tập thể có được trả lương không? Tôi công nhân

Người lao động tham gia ngừng việc tập thể có được trả lương không?

Người lao động tham gia ngừng việc tập thể không được trả lương và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
Talk Công đoàn: “Vẫn còn những trận địa bị bỏ trống trong truyền thông công đoàn” Talk Công đoàn

Talk Công đoàn: “Vẫn còn những trận địa bị bỏ trống trong truyền thông công đoàn”

Hơn 1/4 thế kỷ làm cán bộ công đoàn, đồng chí Vũ Mạnh Tiêm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam tham gia Talk Công đoàn với những chia sẻ chi tiết, cụ thể về truyền thông công đoàn.
Tiêu chuẩn xét chọn Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần IV, năm 2024 Infographic

Tiêu chuẩn xét chọn Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần IV, năm 2024

“Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ IV, năm 2024 nhằm ghi nhận, tôn vinh, biểu dương những cán bộ công đoàn xuất sắc tiêu biểu trong Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn” năm 2022 – 2023.
Bản tin công nhân: Phần lớn công nhân trẻ không muốn gắn bó với nhà máy Bản tin công nhân

Bản tin công nhân: Phần lớn công nhân trẻ không muốn gắn bó với nhà máy

Bản tin công nhân ngày 24/02 gồm những nội dung chính sau đây: TP HCM: Công nhân không lo thiếu việc; Gần 80% công nhân đã đăng ký đi làm trở lại trong vụ ngừng việc ở Nghệ An; Phần lớn công nhân trẻ không muốn gắn bó với nhà máy...
Bản tin công nhân: U40 rải loạt hồ sơ xin việc nhưng không ai nhận, nhiều người nghĩ đã về hưu Video

Bản tin công nhân: U40 rải loạt hồ sơ xin việc nhưng không ai nhận, nhiều người nghĩ đã về hưu

Bản tin công nhân ngày 22/2 gồm các nội dung chính sau: U40 rải loạt hồ sơ xin việc nhưng không ai nhận, nhiều người nghĩ đã về hưu; Công nhân xây nhà tiền tỉ sau 16 năm làm việc tại khu công nghiệp; Doanh nghiệp tăng lương cho công nhân ngay sau Tết thay vì chờ đến 1/7...

Đọc thêm

Đồng chí Mai Thành Phương: "Với công nhân Đường sắt, Tết là những ngày bận rộn nhất"

Hoạt động Công đoàn -

Đồng chí Mai Thành Phương: "Với công nhân Đường sắt, Tết là những ngày bận rộn nhất"

Đường sắt là một ngành đặc thù, khi mà nhà nhà đang quây quần bên nhau sắm Tết chuẩn bị đón chào năm mới thì với công nhân ngành Đường sắt, đây lại là những ngày bận rộn nhất.

Sưởi ấm trái tim công nhân nghèo dịp Tết

Công đoàn -

Sưởi ấm trái tim công nhân nghèo dịp Tết

Vẫn còn đó nhiều công nhân xa quê đang chắt chiu từng đồng tiền tiết kiệm được để tính toán về quê hay ở lại nhà trọ?

Công ty Nhôm Đắk Nông: Nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người lao động

Hoạt động Công đoàn -

Công ty Nhôm Đắk Nông: Nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người lao động

Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, chuyên môn và Công đoàn Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa, chăm lo Tết cho người lao động.

Linh hoạt các hình thức chăm lo Tết cho người lao động

Hoạt động Công đoàn -

Linh hoạt các hình thức chăm lo Tết cho người lao động

Với đặc thù nhiều ngành nghề, nhiều mô hình sản xuất, ngay từ những ngày đầu tháng Chạp, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã lên kế hoạch, cùng với chuyên môn tập trung các hoạt động chăm lo Tết cho người lao động (NLĐ) khắp các đơn vị trong cả nước.

Chăm lo tốt cho đoàn viên, người lao động, không để ngừng việc tập thể dịp Tết

Hoạt động Công đoàn -

Chăm lo tốt cho đoàn viên, người lao động, không để ngừng việc tập thể dịp Tết

Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các cấp Công đoàn tỉnh Bắc Giang xác định chăm lo tốt cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) với tinh thần “không để ai bỏ lại phía sau”. Qua đó, ổn định quan hệ lao động, không để xảy ra ngừng việc tập thể và động viên NLĐ trở lại làm việc sau Tết.

10 năm Tết Sum vầy đậm nghĩa tình của người Dầu khí

Hoạt động Công đoàn -

10 năm Tết Sum vầy đậm nghĩa tình của người Dầu khí

Qua 10 năm triển khai chương trình “Tết Sum vầy - Xuân nghĩa tình Dầu khí”, các cấp Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã chăm lo cho hàng trăm nghìn lượt đoàn viên, người lao động với tổng kinh phí hàng trăm tỷ đồng.

Đảm bảo người lao động được đón Tết vui vẻ, đầy đủ

Hoạt động Công đoàn -

Đảm bảo người lao động được đón Tết vui vẻ, đầy đủ

Thời gian này, các cấp Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đang tập trung chỉ đạo các CĐCS chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn cho người lao động khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, con công nhân bị khuyết tật...

Chăm lo Tết, tạo động lực cho đoàn viên, người lao động

Hoạt động Công đoàn -

Chăm lo Tết, tạo động lực cho đoàn viên, người lao động

Hơn 4 tỷ đồng là số tiền Công đoàn Quốc phòng chi cho các hoạt động thăm, tặng quà cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán 2024. Trong đó, tập trung chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp khó khăn về việc làm, thu nhập ở vùng sâu, vùng xa. Ưu tiên đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN)…

Tết ấm áp cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Hoạt động Công đoàn -

Tết ấm áp cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Các cấp Công đoàn tỉnh Quảng Ninh tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 50.000 công nhân, viên chức, lao động với mức từ 500 nghìn đến 2 triệu đồng/người. Trong đó, LĐLĐ tỉnh dự kiến sẽ trao tặng trên 14.000 suất quà Tết với tổng số tiền 7 tỷ đồng.

Đưa cuộc sống vào nghị quyết và đưa nghị quyết vào cuộc sống

Hoạt động Công đoàn -

Đưa cuộc sống vào nghị quyết và đưa nghị quyết vào cuộc sống

Như một quy luật, để đưa nghị quyết vào cuộc sống thì trước hết phải đưa cuộc sống vào nghị quyết. Hay nói cách khác, nghị quyết được ban hành không thể là nội dung chung chung, chỉ “đúng” với đường lối mà chưa “trúng” với đòi hỏi thực tiễn. Nghị quyết, chính vì thế, phải mang hơi thở của cuộc sống.