Thứ hai 26/02/2024 12:02

08 kiến nghị của đoàn viên, tổ chức Công đoàn với Đảng, Nhà nước

Hoạt động Công đoàn - HÀ VY

Cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động cả nước kiến nghị, đề xuất Đảng, Nhà nước 08 vấn đề lớn.

Tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn đối với Đảng, Nhà nước.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu cho biết, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước tiếp tục dành nhiều sự quan tâm tới đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn, đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật, đặc biệt là Nghị quyết số 02 ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, ban hành Bộ luật Lao động năm 2019, qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và hoạt động công đoàn, đảm bảo tốt hơn quyền lợi của người lao động.

08 kiến nghị của đoàn viên, tổ chức Công đoàn với Đảng, Nhà nước
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Ảnh: HẢI NGUYỄN

Thông qua đại hội công đoàn các cấp, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã nhận được 445 ý kiến của công nhân, viên chức, lao động, cán bộ công đoàn cả nước bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, hiến kế kiến nghị với Đảng, Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Trước đó, nhiều đề xuất, kiến nghị đã được nêu tại các chương trình đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với công nhân, lao động hằng năm, Diễn đàn Người lao động năm 2023 với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội và nhiều diễn đàn khác.

Các cơ quan chức năng theo thẩm quyền đang quyết liệt nghiên cứu, đề xuất, trực tiếp triển khai các giải pháp giải quyết các kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, người lao động.

Tại phiên trọng thể Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam tổng hợp, lựa chọn 08 vấn đề lớn, báo cáo với lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại biểu dự Đại hội.

Thứ nhất, về việc ban hành, tổ chức thực hiện và đánh giá, tổng kết các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công nhân, công đoàn.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X và Kết luận 79-KL/TW về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Đề nghị Ban Bí thư quan tâm tiến hành kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 09/01/2016 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân, lao động khu công nghiệp, khu chế xuất và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị “Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; định hướng, có kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW, 5 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW vào năm 2026.

Ban Bí thư nghiên cứu, ban hành chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho công nhân. Đồng thời, khi sửa đổi Bộ luật Lao động năm 2019, cần quy định mỗi năm người sử dụng lao động phải dành ít nhất 01 ngày để công nhân, người lao động được học tập chính trị, pháp luật; khuyến khích các đơn vị thương lượng để có nhiều hơn 01 ngày.

Kiến nghị Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, thành phố có đông lao động là Ủy viên thường vụ cấp ủy
Đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Trường Sơn

Thứ hai, về việc xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức Công đoàn

Đề nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng pháp luật, trong đó có pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích và trách nhiệm của người lao động và hoạt động công đoàn. Các dự án luật cần được khảo sát kỹ lưỡng, lấy ý kiến rộng rãi đối tượng chịu tác động trực tiếp; các quy định đảm bảo hài hòa lợi ích của người lao động, người sử dụng lao động và Nhà nước, quan tâm bảo vệ đối tượng yếu thế, thúc đẩy sự cân bằng, hài hòa trong quan hệ lao động; giúp người lao động được thụ hưởng thành quả xứng đáng với sự đóng góp của họ trong gần 40 năm đổi mới đất nước.

Thứ ba, Đảng, Nhà nước quan tâm tính đặc thù của tổ chức Công đoàn trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp tổ chức hoạt động.

Công đoàn Việt Nam vừa là tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị nước ta, vừa là tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động: (1) Công đoàn được giao quản lý tài chính, tài sản theo hệ thống ngành dọc, xuyên suốt từ Tổng LĐLĐ Việt Nam xuống đến công đoàn cơ sở. Công đoàn tự thu kinh phí, đoàn phí để tổ chức hoạt động và đảm bảo duy trì bộ máy cán bộ công đoàn chuyên trách, tất cả hưởng lương từ Tổng LĐLĐ Việt Nam. Đây cũng là thông lệ chung của các nước trên toàn thế giới để đảm bảo công đoàn độc lập với cơ quan nhà nước theo tiêu chuẩn lao động quốc tế. Do vậy, ngoài cán bộ làm công tác phong trào phục vụ tổ chức, công đoàn cần lực lượng cán bộ chuyên môn cấp thiết làm công tác tài chính.

(2) Số lượng đoàn viên và công đoàn cơ sở tăng nhanh do yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

(3) Công đoàn đối mặt với việc cạnh tranh thành viên và tổ chức hoạt động trong bối cảnh pháp luật cho phép ra đời tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp. Đây là nhiệm vụ mới, khó khăn, nặng nề, chưa có tiền lệ, đòi hỏi tổ chức Công đoàn phải đổi mới mạnh mẽ, đảm bảo nguồn lực đủ mạnh và sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối, thường xuyên của các cấp ủy đảng, sự phối hợp tích cực, trách nhiệm của các cấp chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Thứ tư, Đảng và Nhà nước đảm bảo các điều kiện hoạt động của tổ chức Công đoàn trong bối cảnh mới.

Với đặc thù tự đảm bảo thu - chi trong toàn hệ thống, thành viên và tổ chức phát triển nhanh, liên tục, nhiệm vụ ngày càng khó khăn, nặng nề, hệ thống Công đoàn đòi hỏi nguồn lực con người phải đủ về số lượng, không ngừng nâng cao về chất lượng để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong bối cảnh mới.

Các cấp công đoàn rất ủng hộ chủ trương của Đảng, Nhà nước về tinh giảm biên chế, tinh gọn bộ máy theo tinh thần “giảm nơi thừa và người yếu”. Những năm gần đây, các cấp công đoàn bám sát chỉ đạo chung, đã nghiêm túc thực hiện giảm biên chế trong toàn hệ thống.

Tuy nhiên, so với yêu cầu đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, thì biên chế cán bộ công đoàn chuyên trách hiện nay đang thiếu hụt lớn, nhiều công đoàn cấp trên cơ sở không đủ nhân lực để đến các doanh nghiệp vận động, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; một tỉ lệ không nhỏ LĐLĐ cấp huyện chỉ có từ 3 đến 4 cán bộ công đoàn chuyên trách, thậm chí chỉ có 02 cán bộ, dẫn đến việc phân công nhiệm vụ gặp khó khăn (mỗi cơ quan công đoàn đều cần phân công 01 kế toán, 01 thủ quỹ kiêm nhiệm các công việc khác), trong khi khó có thể phân công đồng chí chủ tịch hoặc phó chủ tịch kiêm giữ chức danh nghề nghiệp này.

Cá biệt một số cấp ủy địa phương lựa chọn cán bộ làm lãnh đạo công đoàn chưa phù hợp với năng lực, sở trường của cán bộ và yêu cầu ngày càng cao của tổ chức Công đoàn; có nơi trong thời gian ngắn thay đổi nhiều cán bộ công đoàn chủ chốt, nhất là người đứng đầu, dẫn đến chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn bị ảnh hưởng.

Video: Đồng chí Nguyễn Văn Cảnh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang: "Cần bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách tại doanh nghiệp đông lao động"

Việc tuyển dụng cán bộ công đoàn ở các địa phương được tổ chức cùng đợt tuyển dụng cán bộ cho cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị với những yêu cầu, tiêu chuẩn, điều kiện cơ bản giống nhau trên cơ sở các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, có mặt không còn phù hợp với chuyên môn ngày càng sâu của cán bộ công đoàn trước yêu cầu mới. Hoạt động công đoàn ngày càng hội nhập sâu rộng, triển khai chủ yếu ở các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, đòi hỏi cán bộ công đoàn phải có kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm cần thiết; điều này phù hợp với việc tuyển dụng đội ngũ cán bộ công đoàn chủ yếu trưởng thành từ cơ sở, nhất là chủ tịch công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp.

Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam và Đại hội trân trọng đề nghị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan chức năng quan tâm có cơ chế phân bổ biên chế phù hợp với số lượng đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và cho phép Tổng LĐLĐ Việt Nam sớm được thí điểm thực hiện cơ chế tuyển dụng cán bộ từ nguồn cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở, trong phong trào công nhân theo Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị “Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Cùng với việc quan tâm, bổ sung biên chế và cho thí điểm cơ chế tuyển dụng cán bộ công đoàn, đề nghị Đảng, Nhà nước trong việc sửa đổi Luật Công đoàn sắp tới cần quan tâm tiếp tục duy trì kinh phí công đoàn như Luật hiện hành, đảm bảo nguồn lực đủ mạnh để Công đoàn Việt Nam chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong bối cảnh cạnh tranh công đoàn; ban hành các quy định nâng cao hơn nữa vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn, nhất là cho phép công đoàn có quyền độc lập (chứ không chỉ tham gia) giám sát việc chấp hành pháp luật liên quan đến người lao động đối với người sử dụng lao động; trách nhiệm của người sử dụng lao động trong phối hợp với công đoàn thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở để đảm bảo quyền làm chủ của người lao động.

Thứ năm, Đảng và Nhà nước tiếp tục ban hành các chủ trương, chính sách thúc đẩy người lao động có việc làm bền vững, lương đủ sống và đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội cho người lao động.

Cần đột phá trong tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách về giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đổi mới quản lý nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục nghề nghiệp, phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động, thực hiện đào tạo, đào tạo lại, đào tạo bổ sung, đào tạo kỹ năng, đào tạo công nghệ theo yêu cầu Cách mạng công nghiệp 4.0 cho công nhân.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài, nhất là thu hút các dự án đầu tư của doanh nghiệp có công nghệ cao, năng lực quản trị tốt, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, có trách nhiệm xã hội. Hạn chế thu hút các doanh nghiệp thâm dụng lao động, ý thức chấp hành pháp luật thấp, trách nhiệm xã hội không cao.

Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới chế độ lương tối thiểu vùng, hướng tới lương đủ sống cho người lao động.

Huy động nguồn lực toàn xã hội thúc đẩy Đề án một triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030; quan tâm quy hoạch, xây dựng trường học, cơ sở khám chữa bệnh nơi có đông công nhân; hoàn thiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giúp người lao động nhận rõ lợi ích, có niềm tin ở lại lâu dài với hệ thống bảo hiểm, đảm bảo quyền lợi an sinh xã hội cho người lao động không chỉ lúc đang làm việc mà cả lúc họ nghỉ hưu.

Thứ sáu, sớm nghiên cứu, sửa đổi, điều chỉnh thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của công nhân, lao động.

Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu sớm thực hiện nội dung Nghị quyết kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV (Nghị quyết số 10/2019/QH14) “…Giao Chính phủ căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội, nghiên cứu đề xuất giảm thời giờ làm việc bình thường đối với người lao động thấp hơn 48 giờ/tuần và báo cáo Quốc hội xem xét vào thời điểm thích hợp”, hướng tới đảm bảo sự công bằng giữa thời giờ làm việc của người lao động khu vực cơ quan, hành chính nhà nước (40 giờ/tuần) và khu vực doanh nghiệp (48 giờ/tuần); tạo điều kiện để người lao động nghỉ ngơi, tái sản xuất sức lao động, chăm sóc con cái, đảm bảo hạnh phúc gia đình.

Nghiên cứu tăng ngày nghỉ lễ, Tết hằng năm vào thời điểm thích hợp, vì số ngày nghỉ này của nước ta đang thấp hơn bình quân chung của các nước Đông Nam Á và thế giới từ 5 đến 6 ngày. Nghiên cứu bổ sung tăng 02 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh (nghỉ từ mùng 2 đến 5/9), tạo cơ hội cho công nhân được đưa con đến trường trong ngày khai giảng. Đây là nguyện vọng rất thiết tha của số đông công nhân có con đang tuổi đến trường.

Thứ bảy, tăng cường quản lý nhà nước, hạn chế tình trạng người sử dụng lao động vi phạm pháp luật đối với người lao động.

Thường xuyên thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm pháp luật về lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội, an toàn, vệ sinh lao động, nhất là các doanh nghiệp không hoặc chậm trả lương, trốn đóng bảo hiểm xã hội, để xảy ra tai nạn lao động, gây khó khăn cho hoạt động công đoàn và người lao động.

Khắc phục tình trạng bỏ qua hoặc xử nhẹ doanh nghiệp vi phạm pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích người lao động của chính quyền một số địa phương. Đảm bảo quản lý chặt chẽ, đúng pháp luật việc việc thành lập và hoạt động của tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp, không để lợi dụng việc thành lập, hoạt động để xâm phạm quyền lợi người lao động, gây khó khăn cho doanh nghiệp, làm mất an ninh, trật tự.

Chính phủ sớm có chủ trương trình cấp có thẩm quyền có chính sách đặc thù giải quyết, đảm bảo quyền lợi cho hơn 200 nghìn người lao động bị nợ bảo hiểm xã hội do doanh nghiệp giải thể, pháp sản, chủ bỏ trốn hoặc tái cơ cấu.

Thứ tám, tăng cường hơn nữa trách nhiệm lãnh đạo của các cấp ủy và sự phối hợp của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức, doanh nghiệp đối với hoạt động công đoàn.

Lãnh đạo cấp ủy các cấp, nhất là những địa phương, ngành có đông công nhân, quan hệ lao động phức tạp cần định kỳ làm việc với Ban Thường vụ công đoàn các cấp; lựa chọn cán bộ có năng lực, trình độ, hiểu biết về công nhân, công đoàn, nắm vững chính sách, pháp luật, có phương pháp vận động quần chúng tốt làm cán bộ công đoàn, đảm bảo ổn định, ít nhất là ½ nhiệm kỳ.

Chú trọng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, giới thiệu vào cấp ủy các cấp tỉ lệ cần thiết cán bộ trưởng thành từ công nhân, phong trào công nhân và công đoàn. Những địa phương có đông công nhân cần quan tâm cơ cấu đồng chí Chủ tịch LĐLĐ là Ủy viên thường vụ cấp ủy theo tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW.

Chính quyền các cấp tích cực phối hợp với công đoàn trong việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động; tuyên truyền, phổ biến pháp luật; giải quyết tranh chấp lao động tập thể. Người đứng đầu chính quyền định kỳ đối thoại để lắng nghe và giải quyết các vấn đề bức xúc của công nhân, lao động và công đoàn.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, các tổ chức và doanh nghiệp cần tích cực phối hợp hơn nữa với công đoàn các cấp trong việc chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, hội viên và người lao động.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết: "Những kiến nghị trên đây là mong muốn, nguyện vọng chung của đông đảo công nhân lao động và cán bộ công đoàn cả nước trân trọng gửi tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Kính mong được lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương ghi nhận, quan tâm xem xét, giải quyết".

Tầm nhìn mới về sứ mệnh, vai trò của Công đoàn Việt Nam trong thời kỳ mới của đất nước Tầm nhìn mới về sứ mệnh, vai trò của Công đoàn Việt Nam trong thời kỳ mới của đất nước

Đại hội đại biểu Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII (từ ngày 01 đến 03/12/2023) diễn ra trong một thời điểm đặc biệt quan ...

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam thành công tốt đẹp Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam thành công tốt đẹp

Trong diễn văn bế mạc Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, đồng chí Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương ...

Chia sẻ
In bài viết

Tin cùng chuyên mục

LĐLĐ Điện Biên lắng nghe ý kiến từ cơ sở

Hoạt động Công đoàn -

LĐLĐ Điện Biên lắng nghe ý kiến từ cơ sở

Buổi gặp mặt các doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn hôm 22/2 là dịp để các cấp Công đoàn tỉnh Điện Biên lắng nghe tâm tư nguyện vọng, tiếp thu những đề xuất, kiến nghị của công đoàn cơ sở (CĐCS).

Xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ IV, năm 2024

Hoạt động Công đoàn -

Xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ IV, năm 2024

Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa công bố Kế hoạch tổ chức xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ IV, năm 2024.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Định: Chuyển đổi số là xu thế tất yếu

Hoạt động Công đoàn -

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Định: Chuyển đổi số là xu thế tất yếu

Chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ quan trọng được các cấp công đoàn đặt ra trong nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí Hà Duy Trung - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Định chia sẻ với phóng viên Tạp chí Lao động và Công đoàn xung quanh vấn đề này.

Công đoàn Đà Nẵng phát động phong trào tạo mảng xanh trong doanh nghiệp

Hoạt động Công đoàn -

Công đoàn Đà Nẵng phát động phong trào tạo mảng xanh trong doanh nghiệp

Tại Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” vào sáng 17/2, đồng chí Lê Văn Đại - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Đà Nẵng đã phát động phong trào tạo mảng xanh doanh nghiệp.

Thực hiện có kết quả 3 khâu đột phá trong Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Hoạt động Công đoàn -

Thực hiện có kết quả 3 khâu đột phá trong Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam xác định 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tiếp sức cho đoàn viên, người lao động nghèo vui Xuân, đón Tết

Hoạt động Công đoàn -

Tiếp sức cho đoàn viên, người lao động nghèo vui Xuân, đón Tết

LĐLĐ tỉnh Quảng Trị hỗ trợ 4.000 suất quà Tết cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền gần 2,5 tỉ đồng.

Bản tin công nhân: Công nhân điện tử, may mặc dẫn đầu nhu cầu tuyển dụng sau Tết... Bản tin công nhân

Bản tin công nhân: Công nhân điện tử, may mặc dẫn đầu nhu cầu tuyển dụng sau Tết...

Bản tin công nhân ngày 25/02/2024 gồm những nội dung chính sau đây: Người lao động nhọc nhằn mưu sinh ngày mưa rét; Trả lương đúng hạn, năng suất lao động tăng cao; Công nhân điện tử, may mặc dẫn đầu nhu cầu tuyển dụng sau Tết...
Người lao động tham gia ngừng việc tập thể có được trả lương không? Tôi công nhân

Người lao động tham gia ngừng việc tập thể có được trả lương không?

Người lao động tham gia ngừng việc tập thể không được trả lương và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
Talk Công đoàn: “Vẫn còn những trận địa bị bỏ trống trong truyền thông công đoàn” Talk Công đoàn

Talk Công đoàn: “Vẫn còn những trận địa bị bỏ trống trong truyền thông công đoàn”

Hơn 1/4 thế kỷ làm cán bộ công đoàn, đồng chí Vũ Mạnh Tiêm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam tham gia Talk Công đoàn với những chia sẻ chi tiết, cụ thể về truyền thông công đoàn.
Tiêu chuẩn xét chọn Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần IV, năm 2024 Infographic

Tiêu chuẩn xét chọn Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần IV, năm 2024

“Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ IV, năm 2024 nhằm ghi nhận, tôn vinh, biểu dương những cán bộ công đoàn xuất sắc tiêu biểu trong Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn” năm 2022 – 2023.
Bản tin công nhân: Phần lớn công nhân trẻ không muốn gắn bó với nhà máy Bản tin công nhân

Bản tin công nhân: Phần lớn công nhân trẻ không muốn gắn bó với nhà máy

Bản tin công nhân ngày 24/02 gồm những nội dung chính sau đây: TP HCM: Công nhân không lo thiếu việc; Gần 80% công nhân đã đăng ký đi làm trở lại trong vụ ngừng việc ở Nghệ An; Phần lớn công nhân trẻ không muốn gắn bó với nhà máy...
Bản tin công nhân: U40 rải loạt hồ sơ xin việc nhưng không ai nhận, nhiều người nghĩ đã về hưu Video

Bản tin công nhân: U40 rải loạt hồ sơ xin việc nhưng không ai nhận, nhiều người nghĩ đã về hưu

Bản tin công nhân ngày 22/2 gồm các nội dung chính sau: U40 rải loạt hồ sơ xin việc nhưng không ai nhận, nhiều người nghĩ đã về hưu; Công nhân xây nhà tiền tỉ sau 16 năm làm việc tại khu công nghiệp; Doanh nghiệp tăng lương cho công nhân ngay sau Tết thay vì chờ đến 1/7...

Đọc thêm

Đồng chí Mai Thành Phương: "Với công nhân Đường sắt, Tết là những ngày bận rộn nhất"

Hoạt động Công đoàn -

Đồng chí Mai Thành Phương: "Với công nhân Đường sắt, Tết là những ngày bận rộn nhất"

Đường sắt là một ngành đặc thù, khi mà nhà nhà đang quây quần bên nhau sắm Tết chuẩn bị đón chào năm mới thì với công nhân ngành Đường sắt, đây lại là những ngày bận rộn nhất.

Sưởi ấm trái tim công nhân nghèo dịp Tết

Công đoàn -

Sưởi ấm trái tim công nhân nghèo dịp Tết

Vẫn còn đó nhiều công nhân xa quê đang chắt chiu từng đồng tiền tiết kiệm được để tính toán về quê hay ở lại nhà trọ?

Công ty Nhôm Đắk Nông: Nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người lao động

Hoạt động Công đoàn -

Công ty Nhôm Đắk Nông: Nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người lao động

Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, chuyên môn và Công đoàn Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa, chăm lo Tết cho người lao động.

Linh hoạt các hình thức chăm lo Tết cho người lao động

Hoạt động Công đoàn -

Linh hoạt các hình thức chăm lo Tết cho người lao động

Với đặc thù nhiều ngành nghề, nhiều mô hình sản xuất, ngay từ những ngày đầu tháng Chạp, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã lên kế hoạch, cùng với chuyên môn tập trung các hoạt động chăm lo Tết cho người lao động (NLĐ) khắp các đơn vị trong cả nước.

Chăm lo tốt cho đoàn viên, người lao động, không để ngừng việc tập thể dịp Tết

Hoạt động Công đoàn -

Chăm lo tốt cho đoàn viên, người lao động, không để ngừng việc tập thể dịp Tết

Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các cấp Công đoàn tỉnh Bắc Giang xác định chăm lo tốt cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) với tinh thần “không để ai bỏ lại phía sau”. Qua đó, ổn định quan hệ lao động, không để xảy ra ngừng việc tập thể và động viên NLĐ trở lại làm việc sau Tết.

10 năm Tết Sum vầy đậm nghĩa tình của người Dầu khí

Hoạt động Công đoàn -

10 năm Tết Sum vầy đậm nghĩa tình của người Dầu khí

Qua 10 năm triển khai chương trình “Tết Sum vầy - Xuân nghĩa tình Dầu khí”, các cấp Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã chăm lo cho hàng trăm nghìn lượt đoàn viên, người lao động với tổng kinh phí hàng trăm tỷ đồng.

Đảm bảo người lao động được đón Tết vui vẻ, đầy đủ

Hoạt động Công đoàn -

Đảm bảo người lao động được đón Tết vui vẻ, đầy đủ

Thời gian này, các cấp Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đang tập trung chỉ đạo các CĐCS chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn cho người lao động khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, con công nhân bị khuyết tật...

Chăm lo Tết, tạo động lực cho đoàn viên, người lao động

Hoạt động Công đoàn -

Chăm lo Tết, tạo động lực cho đoàn viên, người lao động

Hơn 4 tỷ đồng là số tiền Công đoàn Quốc phòng chi cho các hoạt động thăm, tặng quà cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán 2024. Trong đó, tập trung chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp khó khăn về việc làm, thu nhập ở vùng sâu, vùng xa. Ưu tiên đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN)…

Tết ấm áp cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Hoạt động Công đoàn -

Tết ấm áp cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Các cấp Công đoàn tỉnh Quảng Ninh tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 50.000 công nhân, viên chức, lao động với mức từ 500 nghìn đến 2 triệu đồng/người. Trong đó, LĐLĐ tỉnh dự kiến sẽ trao tặng trên 14.000 suất quà Tết với tổng số tiền 7 tỷ đồng.

Đưa cuộc sống vào nghị quyết và đưa nghị quyết vào cuộc sống

Hoạt động Công đoàn -

Đưa cuộc sống vào nghị quyết và đưa nghị quyết vào cuộc sống

Như một quy luật, để đưa nghị quyết vào cuộc sống thì trước hết phải đưa cuộc sống vào nghị quyết. Hay nói cách khác, nghị quyết được ban hành không thể là nội dung chung chung, chỉ “đúng” với đường lối mà chưa “trúng” với đòi hỏi thực tiễn. Nghị quyết, chính vì thế, phải mang hơi thở của cuộc sống.