Thứ bảy 10/06/2023 15:40
dai-hoi-cong-doan-cac-cap-nhiem-ky-2023-2028

Chính phủ nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật Công đoàn (sửa đổi)

Công đoàn - HÀ VY

Chính phủ vừa có phản hồi với Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc tham gia ý kiến đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Công đoàn (sửa đổi) và coi đây là dự án luật quan trọng, liên quan mật thiết đến an sinh xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại.
Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị là cơ sở chính trị để xây dựng Luật Công đoàn (sửa đổi)
Chính phủ nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật Công đoàn (sửa đổi)

Tổng LĐLĐ Việt Nam và Uỷ ban Xã hội của Quốc hội tổ chức Hội nghị về tình hình chuẩn bị dự án Luật Công đoàn (sửa đổi) và công tác phối hợp giữa hai cơ quan. Ảnh: HẢI NGUYỄN

Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Công đoàn (sửa đổi) cho biết sự cần thiết của việc ban hành Luật Công đoàn (sửa đổi) là thể chế hóa Hiến pháp, các chủ trương, nghị quyết của Đảng liên quan đến nhiều vấn đề như: Tổ chức, bộ máy, cán bộ, tài chính, tài sản của Công đoàn và khuyến khích xã hội hoá nguồn lực để Công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao (Nghị quyết số 02, Nghị quyết số 18- NQ/TW); vấn đề hội nhập quốc tế trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (Nghị quyết số 06-NQ/TW); vấn đề vai trò của Công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ người lao động (NLĐ) về tiền lương trong quan hệ lao động (Nghị quyết số 27-NQ/TW); vấn đề vai trò của Công đoàn trong việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ (Chỉ thị số 37- CT/TW).

Để thể chế hóa các chủ trương, định hướng của Đảng, Chính phủ đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam rà soát tổng thể Luật Công đoàn 2012; các nội dung sửa đổi, bổ sung là rất lớn. Cụ thể là "thực hiện quyền giám sát" (khoản 1 Điều 14); "tổ chức, bộ máy, cán bộ" (Điều 6 và Điều 23); "tài chính, tài sản công đoàn" (Điều 26); "tham gia Công đoàn của người lao động (NLĐ) là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam" (Điều 5); "hành vi bị nghiêm cấm" (Điều 9); "quyền và trách nhiệm của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đối với NLĐ ở cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp chưa có tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở" (Điều 170); "bảo đảm điều kiện hoạt động công đoàn" (Điều 24)...

Chính phủ nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật Công đoàn (sửa đổi) nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về đổi mới tổ chức, hoạt động của Công đoàn tại Nghị quyết số 20-NQ/TW năm 2008 về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 15/11/2016 về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đề ra nhiệm vụ về đổi mới tổ chức, hoạt động của hệ thống công đoàn”; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” đề ra nhiều chủ trương, quan điểm, định hướng liên quan trực tiếp tới việc đổi mới tổ chức và hoạt động của tổ chức Công đoàn...

Đặc biệt là Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng và đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ giữa pháp luật Công đoàn với các văn bản quy phạm pháp luật khác trong hệ thống pháp luật (điển hình là Bộ luật Lao động năm 2019).

Một trong những nội dung quan trọng mà dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi) lần này đề cập đó là cơ chế quản lý cán bộ công đoàn nhằm đảm bảo tổ cho tổ chức Công đoàn hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, vai trò của mình trong tình hình mới.

Về nội dung này, cho ý kiến về đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều 23 Luật Công đoàn 2012 theo hướng cơ quan có thẩm quyền quyết định số lượng cán bộ công đoàn là cán bộ, công chức, viên chức theo đề xuất của Tổng LĐLĐ Việt Nam và những đề xuất sửa đổi, bổ sung việc tuyển dụng, định danh và chính sách tiền lương cho cán bộ công đoàn chuyên trách tại doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, Chính phủ cho rằng cần có ý kiến và hướng dẫn chính thức của cấp có thẩm quyền.

Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị đề ra nhiệm vụ “nghiên cứu, ban hành chính sách phù hợp để tuyển dụng cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở, trong phong trào công nhân; thu hút, tạo động lực cho cán bộ công đoàn”; giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam nghiên cứu, đề xuất những vấn đề về tuyển dụng, giao biên chế; chế độ, chính sách đối với cán bộ công đoàn chuyên trách, một số mô hình thí điểm về tổ chức và hoạt động công đoàn phù hợp với tình hình mới. Đây là vấn đề mới, chưa có tiền lệ và đang trong quá trình nghiên cứu ban hành. Do vậy, Chính phủ đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và báo cáo, đề xuất với cấp có thẩm quyền để xem xét, quyết định các vấn đề về tuyển dụng, giao biên chế; chế độ, chính sách đối với cán bộ công đoàn chuyên trách...

Vấn đề về công tác cán bộ công đoàn khi xem xét, sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn Vấn đề về công tác cán bộ công đoàn khi xem xét, sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn

Luật Công đoàn 2012 qua 10 năm thực hiện đã phát huy vai trò to lớn của nó trong thực tiễn; tuy nhiên, cũng bộc ...

Nâng cao nhận thức của các cấp công đoàn về đổi mới công tác pháp luật Nâng cao nhận thức của các cấp công đoàn về đổi mới công tác pháp luật

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong ...

Nâng cao nhận thức của các cấp công đoàn về đổi mới công tác pháp luật Nâng cao nhận thức của các cấp công đoàn về đổi mới công tác pháp luật

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong ...

Chia sẻ
In bài viết

Tin cùng chuyên mục

Long An: Tặng quà, hỗ trợ đoàn viên, NLĐ mắc bệnh hiểm nghèo, bị TNLĐ

Hoạt động Công đoàn -

Long An: Tặng quà, hỗ trợ đoàn viên, NLĐ mắc bệnh hiểm nghèo, bị TNLĐ

Với sự kêu gọi của CĐCS Công ty TNHH Giày ChingLuh Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Long An đã hỗ trợ 3 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn hàng trăm triệu đồng.

Nâng cao kỹ năng là vấn đề quan trọng nhất của cán bộ công đoàn ở các công ty

Công đoàn -

Nâng cao kỹ năng là vấn đề quan trọng nhất của cán bộ công đoàn ở các công ty

Hơn 5 năm sau khi nghỉ hưu, ông Đặng Văn Chương, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Quảng Nam có dịp ngồi trò chuyện với đồng chí Phan Xuân Quang, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam. Hai người, một lãnh đạo đã nghỉ hưu và một người đương chức cùng nhau bàn về vấn đề đang được quan tâm hiện nay: bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động (NLĐ) và nâng cao kỹ năng cho cán bộ công đoàn cơ sở (CĐCS).

Cán bộ công đoàn song hành với công tác nghiên cứu khoa học

Kỹ năng cán bộ công đoàn -

Cán bộ công đoàn song hành với công tác nghiên cứu khoa học

"Là đoàn viên công đoàn, phải biết lăn xả, cống hiến hết mình xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng lớn mạnh và vì sự nghiệp phát triển của đất nước". Đây là lời bộc bạch chân tình, đầy tâm huyết của đồng chí Hồ Quốc Hùng – cán bộ công đoàn cơ sở Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ.

Sôi nổi phòng trào thi đua yêu nước ở Công đoàn Viên chức tỉnh Bắc Giang

Hoạt động Công đoàn -

Sôi nổi phòng trào thi đua yêu nước ở Công đoàn Viên chức tỉnh Bắc Giang

Nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả. Trên cơ sở đó, Công đoàn Viên chức Bắc Giang đã tổ chức, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, đóng góp nhiều mô hình hay, điển hình tiêu biểu.

LĐLĐ tỉnh Quảng Bình và Tỉnh đoàn sẽ đẩy mạnh các hoạt động cho đoàn viên, lao động trẻ

Hoạt động Công đoàn -

LĐLĐ tỉnh Quảng Bình và Tỉnh đoàn sẽ đẩy mạnh các hoạt động cho đoàn viên, lao động trẻ

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Quảng Bình và Tỉnh đoàn vừa tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023 - 2028.

An Giang: Kiến nghị của công nhân được giải đáp thỏa đáng

Hoạt động Công đoàn -

An Giang: Kiến nghị của công nhân được giải đáp thỏa đáng

Ngày 08/6, UBND tỉnh An Giang phối hợp với LĐLĐ tỉnh An Giang tổ chức chương trình lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động (CNLĐ) trên địa bàn năm 2023.

Đón xem Talk Công đoàn: Nâng cao kỹ năng là cần nhất với cán bộ công đoàn cơ sở Talk Công đoàn

Đón xem Talk Công đoàn: Nâng cao kỹ năng là cần nhất với cán bộ công đoàn cơ sở

Mời khán giả đón xem cuộc trò chuyện với hai khách mời là ông Đặng Văn Chương, nguyên Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam và đồng chí Phan Xuân Quang, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam trong Chương trình Talk Công đoàn phát sóng vào lúc 20 giờ, ngày 10/6/2023.
Gói tín dụng 120 000 tỷ đồng: cách nào để “tiêu” được? Kinh tế tuần

Gói tín dụng 120 000 tỷ đồng: cách nào để “tiêu” được?

Ngày 24/05, chính lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đã cho biết, sau hơn 1 tháng triển khai, gói tín dụng 120.000 tỷ đồng dành cho nhà ở xã hội (NOXH) vẫn chưa phát sinh dư nợ, nghĩa là chưa có đồng vốn nào được cho vay ra. Vậy điều gì khiến cho gói tín dụng có lãi suất ưu đãi hơn từ 1,5-2% lại không giải ngân được? Điểm tắc nghẽn nằm ở đâu? Và làm thế nào để thúc đẩy giải ngân gói tín dụng này trong thời gian tới góp phần thực hiện thành công Đề án 1 triệu căn NOXH từ nay đến năm 2030?
Tăng hệ số trượt giá BHXH 2023, NLĐ được lợi thế nào? Tôi công nhân

Tăng hệ số trượt giá BHXH 2023, NLĐ được lợi thế nào?

Theo Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH quy định về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), hệ số trượt giá BHXH, so với bảng hệ số trượt giá BHXH năm 2022, hệ số trượt giá năm 2023 đã được điều chỉnh tăng từ 0,03 cho đến 0,16. Vậy người lao đông (NLĐ) sẽ được hưởng lợi thế nào, hãy tìm hiểu trong chương trình Tôi công nhân.
30 năm phát triển Công đoàn Ngân hàng Việt Nam Công đoàn số

30 năm phát triển Công đoàn Ngân hàng Việt Nam

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam được thành lập đánh dấu sự đổi mới về nội dung hoạt động trong hệ thống Ngân hàng, đồng thời khẳng định vị trí và vai trò mới của tổ chức Công đoàn - đại diện cho người lao động trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam.

Đọc thêm

Một số giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn trong tình hình mới

Hoạt động Công đoàn -

Một số giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn trong tình hình mới

Trải qua hơn 90 năm hình thành, phát triển và sau hơn 36 năm đổi mới đất nước, Công đoàn Việt Nam đã có những đóng góp xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng lớn mạnh. Để tiếp tục phát huy mạnh mẽ và thực chất hơn nữa vai trò của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới hiện nay, đòi hỏi cần phải tiến hành đổi mới toàn diện, đồng bộ cơ cấu, tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức này.

Sóc Trăng: Đại hội điểm công đoàn cấp trên cơ sở thành công tốt đẹp

Hoạt động Công đoàn -

Sóc Trăng: Đại hội điểm công đoàn cấp trên cơ sở thành công tốt đẹp

Đại hội Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh Sóc Trăng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028 vừa được tổ chức thành công tốt đẹp. Đây là đơn vị đại hội điểm công đoàn cấp trên cơ sở.

Cần Thơ sẽ xây dựng 9.100 căn nhà ở xã hội, thiết chế Công đoàn

Hoạt động Công đoàn -

Cần Thơ sẽ xây dựng 9.100 căn nhà ở xã hội, thiết chế Công đoàn

Giai đoạn 2022 - 2025 Cần Thơ sẽ triển khai xây dựng 4.100 căn nhà ở xã hội và giai đoạn 2026 - 2030 là 5.000 căn…

Các cấp công đoàn tỉnh Lạng Sơn góp phần bảo vệ và chăm sóc, giáo dục trẻ em

Hoạt động Công đoàn -

Các cấp công đoàn tỉnh Lạng Sơn góp phần bảo vệ và chăm sóc, giáo dục trẻ em

Xác định công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em (TE) là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn, hằng năm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động (NLĐ) về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ TE. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác gia đình, chăm sóc giáo dục TE, phòng, chống xâm hại TE…

LĐLĐ tỉnh ký kết quy chế phối hợp với BIDV chi nhánh Sóc Trăng

Hoạt động Công đoàn -

LĐLĐ tỉnh ký kết quy chế phối hợp với BIDV chi nhánh Sóc Trăng

Nhân lễ ký kết quy chế phối hợp hoạt động, lãnh đạo BIDV chi nhánh Sóc Trăng trao tặng bảng tượng trưng 7 căn nhà tình nghĩa trị giá 490 triệu đồng và trao tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học trị giá 210 triệu đồng.

Vận dụng triết lý kinh doanh vào hoạt động công đoàn

Kỹ năng cán bộ công đoàn -

Vận dụng triết lý kinh doanh vào hoạt động công đoàn

Trong một quán cà phê yên tĩnh được thiết kế trên gác hai căn biệt thự thời Pháp, cầu thang gỗ cót két, đồ đạc cũ, hoài niệm, bốn bức tường treo kín tác phẩm nghệ thuật..., ông Dũng hồi tưởng lại một thời hoạt động công đoàn sôi nổi.

Bản lĩnh cán bộ là ở bảo vệ quyền lợi đã ký trong thỏa ước

Kỹ năng cán bộ công đoàn -

Bản lĩnh cán bộ là ở bảo vệ quyền lợi đã ký trong thỏa ước

Dệt May là ngành đầu tiên và duy nhất trên cả nước tính đến thời điểm này xây dựng, thương lượng, ký kết được thoả ước lao động tập thể (TƯLĐTT) ngành. Bản thoả ước đầu tiên được ký từ năm 2010, đến nay đã 5 lần ký kết. Qua từng giai đoạn, TƯLĐTT ngành Dệt May đã được bổ sung, sửa đổi với nhiều điều khoản có lợi cho người lao động.

Gắn biển công trình tiêu biểu chào mừng đại hội công đoàn các cấp

Hoạt động Công đoàn -

Gắn biển công trình tiêu biểu chào mừng đại hội công đoàn các cấp

Sáng ngày 7/6, LĐLĐ tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ gắn biển công trình tiêu biểu chào mừng đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại dự án xây dựng trụ sở làm việc mới.

Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa biểu dương LĐLĐ trong bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động

Hoạt động Công đoàn -

Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa biểu dương LĐLĐ trong bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động

Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã ghi nhận và biểu dương LĐLĐ tỉnh trong việc triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung cam kết tại Quy chế về mối quan hệ công tác giữa UBND tỉnh và LĐLD tỉnh; công tác an toàn lao động, lao động nữ và bình đẳng giới, nhà ở, thiết chế văn hóa, quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng người lao động,...

Lắng nghe công nhân lao động để thấu hiểu và chia sẻ

Hoạt động Công đoàn -

Lắng nghe công nhân lao động để thấu hiểu và chia sẻ

Không chỉ lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ; những ý kiến, kiến nghị của công nhân lao động (CNLĐ) còn được quan tâm giải quyết một cách thấu đáo…