Infographic
26/02/2024 18:30
Quy trình xét chọn Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần IV, năm 2024

26/02/2024 18:30

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng quy trình xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ IV, năm 2024, như sau:
Quy trình xét chọn Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần IV, năm 2024
Tiêu chuẩn xét chọn Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần IV, năm 2024 Tiêu chuẩn xét chọn Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần IV, năm 2024

Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa công bố Kế hoạch tổ chức xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ IV, năm 2024 - giải ...

Xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ IV, năm 2024 Xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ IV, năm 2024

Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa công bố Kế hoạch tổ chức xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ IV, năm 2024.

Xem phiên bản di động