e magazine
02/11/2023 10:53
Quảng Trị: Chú trọng phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

02/11/2023 10:53

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) được các cấp công đoàn tỉnh Quảng Trị xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của tổ chức Công đoàn. Cùng với đó, công tác sắp xếp hệ thống tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cũng được quan tâm thực hiện có hiệu quả, đáp ứng với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới.
Quảng Trị: Chú trọng phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh
Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) được các cấp công đoàn tỉnh Quảng Trị xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của tổ chức Công đoàn.

Video phỏng vấn đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị.

Quảng Trị: Chú trọng phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị cho biết, trong giai đoạn 2018 - 2023, các cấp công đoàn đã chú trọng đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh và sắp xếp hệ thống tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn.

Với sự quyết tâm cao, các cấp công đoàn đã khảo sát được 2.276 lượt doanh nghiệp để vận động kết nạp đoàn viên, thành lập CĐCS. Kết quả, đã kết nạp mới 11.975 đoàn viên, đạt 121% chỉ tiêu đề ra, thành lập mới 138 CĐCS.

Để đạt được những kết quả trên, các cấp công đoàn đã tập trung khảo sát, nắm tình hình doanh nghiệp và công nhân lao động trên địa bàn. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh giao chỉ tiêu thành lập mới CĐCS và phát triển đoàn viên cho LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố và công đoàn ngành, xem đây là một tiêu chí quan trọng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xếp loại thi đua khen thưởng đối với cán bộ, công chức và tổ chức Công đoàn.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để người sử dụng lao động và người lao động (NLĐ) hiểu về tổ chức Công đoàn, từ đó ủng hộ, tạo điều kiện để thành lập CĐCS tại doanh nghiệp; chỉ đạo CĐCS triển khai các hoạt động văn hóa, thể thao nâng cao đời sống tinh thần cho NLĐ, tổ chức các hoạt động chăm lo lợi ích thiết thực, lấy lợi ích làm trọng tâm để tập hợp, thu hút NLĐ tự nguyện tham gia hoạt động và gia nhập tổ chức Công đoàn...

Quảng Trị: Chú trọng phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnhĐẩy mạnh kết nạp đoàn viên, thành lập CĐCS khu vực ngoài nhà nước.

Song song với việc phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, các cấp công đoàn trong tỉnh đã chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS bằng việc đổi mới nội dung, cách thức hoạt động. Các hoạt động được hướng về cơ sở, vì NLĐ, vì lợi ích của đoàn viên công đoàn, thực sự là chổ dựa vững chắc của đoàn viên, NLĐ.

Đặt biệt, chú trọng xây dựng các mô hình điểm về phong trào thi đua, tổ chức các diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm về thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, hoạt động nữ công, hoạt động ủy ban kiểm tra CĐCS để nhân rộng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để giúp CĐCS thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình nhằm nâng cao chất lượng hoạt động.

Công tác chấm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng hoạt động của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS thực hiện đảm bảo quy định, ban hành bộ tiêu chí phân loại chất lượng, chấm điểm từng loại hình CĐCS để đánh giá hàng năm sát với thực tế.

Nhờ đó, hằng năm, 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ; 90 % CĐCS khu vực nhà nước, 65 % CĐCS khu vực ngoài nhà nước hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đạt và vượt chỉ tiêu đã đề ra từ đầu nhiệm kỳ.

Bên cạnh đó, công tác bồi dưỡng cán bộ công đoàn đã có sự chuyển biến tích cực theo hướng đa dạng hóa hình thức, đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo; ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng, trang bị các kiến thức chuyên sâu về quan hệ lao động, kỹ năng thương lượng, truyền thông... Từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có kiến thức chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ, biết nghiên cứu vận dụng và chấp hành các chủ trương, nghị quyết của Đảng và của tổ chức Công đoàn vào thực tiễn công tác.

Quảng Trị: Chú trọng phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ công đoàn cơ sở.

Quảng Trị: Chú trọng phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị, trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, LĐLĐ tỉnh xác định đến cuối nhiệm kỳ, toàn tỉnh có 50.000 đoàn viên công đoàn; 100% ủy viên ban chấp hành CĐCS bầu mới được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn; 100% ủy viên ban chấp hành CĐCS bầu mới được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn.

Để đạt được các chỉ tiêu đề ra, hằng năm, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS cho công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, đề ra các giải pháp cụ thể phù hợp với thực tiển để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Tiếp tục chú trọng đổi mới phương thức kết nạp đoàn viên theo hướng linh hoạt, nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn, xây dựng chương trình tập huấn, bồi dưỡng cán bộ công đoàn phù hợp với từng đối tượng.

Quảng Trị: Chú trọng phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnhLễ công bố thành lập công đoàn cơ sở.

Công đoàn các cấp, nhất là cấp CĐCS cần đổi mới, đa dạng hóa phương thức phát triển đoàn viên theo hướng có sự tham gia tích cực của NLĐ vào quá trình vận động thành lập CĐCS. Đặc biệt, phải làm tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ. Thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; phát động rộng rãi các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy động lực của đoàn viên, NLĐ để góp phần tăng năng suất lao động, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với đoàn viên, NLĐ.

Quảng Trị: Chú trọng phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

Các cấp công đoàn tiếp tục chú trọng phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS để xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Thực hiện: TRƯỜNG SƠN

Đồng chí Nguyễn Thế Lập tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị Đồng chí Nguyễn Thế Lập tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị

Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra từ ngày 02 đến 03/10. Tại Đại ...

Công đoàn ôm trọn vòng tay… Công đoàn ôm trọn vòng tay…

Trong làn nắng vàng tươi vừa hửng sau cơn mưa, ngôi nhà mới với màu sơn thanh nhã của gia đình chị Đặng Thị Nhạn ...

TƯLĐTT là nơi tổ chức Công đoàn thể hiện rõ vai trò đại diện cho đoàn viên, NLĐ TƯLĐTT là nơi tổ chức Công đoàn thể hiện rõ vai trò đại diện cho đoàn viên, NLĐ

Trong nền kinh tế thị trường, thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) là cơ sở pháp lý quan trọng để bảo đảm quyền và ...

Xem phiên bản di động