Infographic
26/11/2023 09:32
Những mục tiêu của 12 kỳ Đại hội Công đoàn Việt Nam

26/11/2023 09:32

12 kỳ Đại hội của Công đoàn Việt Nam từ Đại hội I năm 1950 đến Đại hội XII năm 2018. Mỗi nhiệm kỳ đều xác định một mục tiêu xuyên suốt.
Những mục tiêu của 12 kỳ Đại hội Công đoàn Việt Nam
Thành phần đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam Thành phần đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam, ...

Những hoạt động nổi bật của Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 Những hoạt động nổi bật của Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

Nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn Việt Nam đã triển khai rất nhiều hoạt động cụ thể thiết thực, chăm lo cho đoàn viên và người ...

Chỉ tiêu phấn đấu của Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 Chỉ tiêu phấn đấu của Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028

Một trong những mục tiêu quan trọng được xác định trong Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 là xây dựng Công ...

Xem phiên bản di động