Infographic
23/11/2023 17:42
Chỉ tiêu phấn đấu của Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028

23/11/2023 17:42

Một trong những mục tiêu quan trọng được xác định trong Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 là xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là chỗ dựa tin cậy của người lao động, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước.
Chỉ tiêu phấn đấu của Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028
Những mục tiêu quan trọng của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam Những mục tiêu quan trọng của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là chỗ dựa tin cậy của người lao động, là cơ sở chính trị - ...

Những hoạt động nổi bật của Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 Những hoạt động nổi bật của Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

Nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn Việt Nam đã triển khai rất nhiều hoạt động cụ thể thiết thực, chăm lo cho đoàn viên và người ...

Thành phần đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam Thành phần đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam, ...

Xem phiên bản di động