Infographic
29/03/2023 13:50
Những điều cần biết về đại hội công đoàn các cấp

29/03/2023 13:50

Tại quyết định số 174/QĐ-TLĐ ngày 03/2/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành điều lệ Công đoàn Việt Nam (Khóa XII) trong đó quy định về đại hội công đoàn các cấp.
Những điều cần biết về đại hội công đoàn các cấp
Nhiệm vụ và quyền hạn của cán bộ công đoàn Nhiệm vụ và quyền hạn của cán bộ công đoàn

Tại quyết định số 174/QĐ-TLĐ ngày 03/2/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành điều lệ Công đoàn Việt Nam ...

Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Kế hoạch số 179/KH-TLĐ ngày 03/03/2022 về tổ chức Đại hội Công đoàn ...

Xem phiên bản di động