Infographic
14/06/2024 18:45
6 hoạt động trọng tâm của Công đoàn Việt Nam trong tháng 6/2024

14/06/2024 18:45

Công đoàn Việt Nam xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6/2024.
6 hoạt động trọng tâm của Công đoàn Việt Nam trong tháng 6/2024
7 hoạt động trọng tâm của Công đoàn Việt Nam năm 2024 7 hoạt động trọng tâm của Công đoàn Việt Nam năm 2024

Bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, các cấp Công đoàn Việt Nam thực hiện 7 hoạt động trọng tâm năm 2024.

8 nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Việt Nam trong quý 2/2024 8 nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Việt Nam trong quý 2/2024

Công đoàn Việt Nam xác định 8 nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2/2024.

Xem phiên bản di động