Infographic
09/04/2024 16:31
8 nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Việt Nam trong quý 2/2024

09/04/2024 16:31

Công đoàn Việt Nam xác định 8 nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2/2024.
8 nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Việt Nam trong quý 2/2024
7 hoạt động trọng tâm của Công đoàn Việt Nam năm 2024 7 hoạt động trọng tâm của Công đoàn Việt Nam năm 2024

Bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, các cấp Công đoàn Việt Nam thực hiện 7 hoạt động trọng tâm năm 2024.

Chỉ tiêu phát triển đoàn viên công đoàn năm 2024 Chỉ tiêu phát triển đoàn viên công đoàn năm 2024

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành Kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) năm 2024 như ...

Xem phiên bản di động