Infographic
15/05/2024 14:58
6 hoạt động trọng tâm của Công đoàn Việt Nam trong tháng 5/2024

15/05/2024 14:58

Công đoàn Việt Nam xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5/2024
6 hoạt động trọng tâm của Công đoàn Việt Nam trong tháng 5/2024
Chỉ tiêu phấn đấu của Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 Chỉ tiêu phấn đấu của Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028

Một trong những mục tiêu quan trọng được xác định trong Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 là xây dựng Công ...

7 hoạt động trọng tâm của Công đoàn Việt Nam năm 2024 7 hoạt động trọng tâm của Công đoàn Việt Nam năm 2024

Bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, các cấp Công đoàn Việt Nam thực hiện 7 hoạt động trọng tâm năm 2024.

Xem phiên bản di động