e magazine
15/08/2023 08:01
Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng: Lấy quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh làm nòng cốt

15/08/2023 08:01

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn yêu cầu Đảng phải coi trọng công tác xây dựng Đảng về tư tưởng. Người luôn nhắc nhở cán bộ Đảng viên học tập chủ nghĩa Marx-Lenin để vận dụng sáng tạo vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Theo người, việc nắm vững chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử là tiền đề để xác định đúng quan điểm, đường lối, chính sách.
Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng: Lấy quan điểm của Chủ tịch HCM làm nòng cốt
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn yêu cầu Đảng phải coi trọng công tác xây dựng Đảng về tư tưởng. Người luôn nhắc nhở cán bộ Đảng viên học tập chủ nghĩa Marx-Lenin để vận dụng sáng tạo vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Theo người, việc nắm vững chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử là tiền đề để xác định đúng quan điểm, đường lối, chính sách.

Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng: Lấy quan điểm của Chủ tịch HCM làm nòng cốt

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: "Đảng phải chống cái thói xem nhẹ học tập lý luận vì không học lý luận thì chí khí kém kiên quyết, không trông xa thấy rộng, trong lúc đấu tranh dễ lạc phương hướng, kết quả là "mù chính trị", thậm chí hủ hóa, xa rời cách mạng" (Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Giáo trình cao cấp lý luận chính trị xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam. Nhà xuất bản lý luận chính trị. Hà Nội 2019).

Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng: Lấy quan điểm của Chủ tịch HCM làm nòng cốt

Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người cũng yêu cầu một cách cụ thể, đặt ra cho cán bộ của Đảng nhiệm vụ trọng yếu về công tác tư tưởng: "Phải nâng cao trình độ lý luận chung của Đảng, trước hết trong những cán bộ cốt cán của Đảng" (Hồ Chí Minh toàn tập. Nhà xuất bản chính trị quốc gia. Hà Nội 2011. Tập 11. Trang 43). Xuyên suốt trong mọi quan điểm, phát biểu về công tác tư tưởng của Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta thấy có ba khía cạnh nổi bật:

(1) Xây dựng Đảng về tư tưởng là phương pháp, cách thức chính yếu để lý luận Marx-Lenin, thế giới quan và phương pháp luận Marx-Lenin được phổ biến một cách đúng đắn, sâu rộng trong toàn Đảng.

(2) Xây dựng Đảng về tư tưởng sẽ giúp nâng cao ý chí phấn đấu, xây dựng niềm tin vững chắc vào con đường cách mạng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của đảng viên.

(3) Xây dựng về tư tưởng là điều kiện để toàn Đảng luôn ý thức cao, thường trực trong đấu tranh các luận điệu xuyên tạc xuyên tạc đường lối của Đảng, lý luận của chủ nghĩa Marx - Lenin

Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng: Lấy quan điểm của Chủ tịch HCM làm nòng cốt

Xây dựng Đảng về tư tưởng là phương pháp, cách thức chính yếu để lý luận Marx-Lenin được phổ biến rộng rãi.

Xuyên suốt trong 3 khía cạnh trên là vai trò của đảng viên trong yêu cầu của Người. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, nếu không thường xuyên trau dồi tư tưởng chính trị, đạo đức cho bản thân, nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình nói đi đôi với làm, lý luận gắn liền với thực tế thì chúng ta chưa trở thành cốt cán trong xây dựng công tác chính trị, tư tưởng. Luôn trau dồi bản thân là nội dung chính yếu để vừa đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc từ bên ngoài vừa tăng sức chiến đấu của Đảng từ mỗi đảng viên.

Nhưng lý luận phải đi liền với thực tiễn, và mỗi đảng viên phải xem thực tiễn là phương diện quan trọng để kiểm chứng trình độ lý luận của bản thân. Nếu có thiếu sót, phải ra sức học tập. Ngay từ những năm đầu của cách mạng, Người đã cho rằng, xây dựng chính trị, tư tưởng còn phải đi kèm với học tập văn hóa, khoa học - kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ. Đó là những yếu tố quan trọng để đáp ứng yêu cầu của công tác cách mạng, của một cuộc cách mạng thành công.

Chỉ có thế, theo Người, Đảng mới mạnh về chính trị và tư tưởng. Và cũng chính sức mạnh đó làm nên một ý chí thống nhất, đoàn kết, Đảng cùng toàn dân đồng lòng thực hiện đường lối, chính sách để vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng: Lấy quan điểm của Chủ tịch HCM làm nòng cốt

Hồ Chí Minh khẳng định từ sớm và nhất quán quan điểm: Đảng Cộng sản là nhân tố quyết định hàng đầu đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi.

Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng: Lấy quan điểm của Chủ tịch HCM làm nòng cốt

Từ khi ra đời, Đảng ta luôn coi trọng xây dựng về chính trị, tư tưởng. Cũng chính vì thế, Đảng đã luôn vững mạnh, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị. Thực tiễn cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ đã chứng minh cho vai trò đó. Chúng ta thành công trên các phương diện, trong chiến tranh cũng như trong xây dựng đất nước thời kỳ đổi mới, trong những giai đoạn đầu phát triển kinh tế - xã hội cũng như trong thời đại công nghệ phát triển hiện nay. Cũng chính vì thế, Đảng luôn được được Nhân dân tin tưởng, tự hào trong một khối đại đoàn kết thống nhất.

Tầm quan trọng đó được Đảng, mỗi cán bộ đảng viên thể hiện qua việc không ngừng nâng cao học tập lý luận và ứng dụng lý luận vào thực tiễn sinh động. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (năm 2021) của Đảng tiếp tục nhấn mạnh nhiệm vụ: “… phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”. Sáng 3/8 vừa qua, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo “Những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới”.

Hội thảo “Những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới”.

Trong phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã khẳng định, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn đặc biệt quan tâm xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng để nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu; góp phần làm nên sức mạnh và sự thành công của một Đảng chính trị trong công cuộc giành chính quyền, giữ chính quyền và củng cố chính quyền.

Trong bối cảnh hiện nay, xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng càng có ý nghĩa then chốt. Khi tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp, khó đoán định và xuất hiện những vấn đề mới chưa có tiền lệ đang tác động ngày càng mạnh mẽ, sâu rộng, làm thay đổi tư duy, nhận thức, lối sống, phương thức hoạt động của con người và xã hội Việt Nam. Điều đòi đòi hỏi phải đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức cả phương diện lý luận và thực tiễn, để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng: Lấy quan điểm của Chủ tịch HCM làm nòng cốt

Đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu đề dẫn Hội thảo.

Hội thảo này có nhiều tham luận sâu sắc, toàn diện về xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng. Điều đó khẳng định đây là nhân tố quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa tiền đề, quyết định đối với các công tác khác.

Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng tức là xây dựng đường lối lâu dài và kiên định với đường lối đó. Nhưng xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng cũng cần lưu ý đến tính đặc thù của từng giai đoạn cách mạng, phù hợp với quy luật khách quan và đặc điểm lịch sử của đất nước. Nghĩa là, việc kiên định với đường lối không phải là cứng nhắc trong phương pháp mà đường lối đó được thực hiện bằng nhiều cách thức phù hợp với từng giai đoạn lịch sử đấu tranh giữ vững chủ quyền cũng như xây dựng kinh tế-xã hội.

Để thực hiện được điều đó, công tác truyền bá, vận dụng, bổ sung, phát triển, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng để tạo ra sự thống nhất nhận thức, cổ vũ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có ý nghĩa rất quan trọng, tạo nên một sức mạnh tổng thể, khối đoàn kết toàn dân, toàn Đảng.

Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng: Lấy quan điểm của Chủ tịch HCM làm nòng cốt

Các đại biểu thảo luận tại Hội thảo “Những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới”.

Hội thảo này, một lần nữa đặt ra vấn đề làm thế nào để xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng một cách hiệu quả. Những vấn đề mà Hội thảo tập trung cho thấy không những các khía cạnh lý luận được mổ xẻ, phân tích mà những đúc rút kinh nghiệm, ứng dụng thực tiễn cũng được đưa ra bàn thảo để đi đến thống nhất.

Những vấn đề lý luận như ý kiến về các khái niệm đối với xây dựng Đảng về chính trị, xây dựng Đảng về tư tưởng; các định nghĩa hiện nay đã phù hợp chưa, có cần bổ sung hoặc lược bỏ những nội dung nào đã được phân tích. Theo đó, chính tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn có ý nghĩa thời sự và sâu sắc về nội dung này. Từ những phân tích về lý luận, Hội thảo đã có nhiều ý kiến làm rõ việc đổi mới phương thức công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng trong tình hình mới.

Thành công của Hội thảo là các đại biểu đã cơ bản nhất trí, nội dung xây dựng Đảng về chính trị bao gồm: Xây dựng đường lối chính trị đúng đắn, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu hướng phát triển của thời đại. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối chính trị đã đề ra. Thực hành dân chủ trong Đảng gắn liền với tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Nâng cao lập trường, bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, sức chiến đấu của Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp, cán bộ cấp chiến lược để không ngừng củng cố và nâng cao vị trí cầm quyền của Đảng, vai trò lãnh đạo, uy tín chính trị của Đảng.

Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng: Lấy quan điểm của Chủ tịch HCM làm nòng cốt

Hội thảo đã đặt ra vấn đề làm thế nào để xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng một cách hiệu quả.

Xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…

Trong bối cảnh hiện nay, xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị cần quan tâm công tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn. Để từ đó, chúng ta có thể vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Đó là tiền đề để chúng ta kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các Quy định về nêu gương của Đảng. Một trong những công tác không kém phần quan trọng là không ngừng đổi mới việc nắm bắt, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch và những thông tin xấu độc trên môi trường mạng internet hiện nay.

Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng: Lấy quan điểm của Chủ tịch HCM làm nòng cốt

Các đại biểu tham gia Hội thảo đã nêu ý kiến nhằm xây dựng đường lối chính trị đúng đắn, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu hướng phát triển của thời đại.

Bài viết: VĂN GIANG

Ảnh: T.L - C.T.T.C.P

Đồ họa: TRƯỜNG SƠN

Xem phiên bản di động