e magazine
20/02/2023 14:43
Quán triệt, triển khai các văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng

20/02/2023 14:43

Sáng ngày 17/2, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai các văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.

Ban Tổ chức Trung ương quán triệt, triển khai các văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Sáng ngày 17/2, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai các văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị. Cùng chủ trì Hội nghị có đồng chí Mai Văn Chính - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương

Quán triệt, triển khai các văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng
Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: THẢO NGUYÊN

Tại Hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã quán triệt một số nội dung trong Quy định số 96-QĐ/TW ngày 2/2/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.

Theo đồng chí Mai Văn Chính, Quy định số 96-QĐ/TW đã có sự kế thừa Quy định số 262-QĐ/TW ngày 8/10/2014 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đồng thời cập nhật tình hình, thể hiện sự đồng bộ, liên thông với Quy định số 41-QĐ/TW ngày 3/11/2021 của Bộ Chính trị về việc từ chức, miễn nhiệm cán bộ và Thông báo kết luận số 20-TB/TW ngày 8/9/2022 của Bộ Chính trị về bố trí cán bộ sau khi bị kỷ luật mà có năng lực, uy tín giảm sút.

Điểm mới đáng chú ý của Quy định số 96-QĐ/TW là các điều khoản được cụ thể hóa, chặt chẽ và nghiêm minh hơn. Theo đó, việc lấy phiếu tín nhiệm được xác định là nội dung quan trọng trong đánh giá cán bộ, được thực hiện định kỳ. Đây là “bước tiến”, khẳng định vai trò của việc lấy phiếu tín nhiệm bởi trước đó, trong Quy định số 262-QĐ/TW nêu, phiếu tín nhiệm là một trong những kênh thông tin tham khảo quan trọng cho việc đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ. Như vậy, việc lấy phiếu tín nhiệm không còn chỉ là kênh thông tin mang “tính chất tham khảo quan trọng” mà đã trở thành nội dung quan trọng trong đánh giá, quy hoạch, sử dụng cán bộ.

Bên cạnh đó, đối với tiêu chí lấy phiếu, Quy định số 96-QĐ/TW cũng bổ sung kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương của Đảng về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, những điều đảng viên không được làm; việc thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú; kết quả lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát... Các tiêu chí được xây dựng theo hướng cụ thể hơn, giảm thiểu các yếu tố “định tính” trong lấy phiếu tín nhiệm.

Quán triệt, triển khai các văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng
Đồng chí Mai Văn Chính - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương quán triệt một số nội dung tại Hội nghị. Ảnh: THẢO NGUYÊN

Giới thiệu Quy định số 97-QĐ/TW ngày 7/2/2023 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng ở Trung ương, đồng chí Mai Văn Chính nhấn mạnh, đây là văn bản mới thay thế Quy định số 172-QĐ/TW ngày 7/3/2013 của Bộ Chính trị quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn, ban cán sự đảng ở Trung ương. Trong đó, Quy định số 97-QĐ/TW bổ sung nhiệm vụ lãnh đạo công tác kiểm tra việc chấp hành quy định, chủ trương của Đảng; phối hợp với các cấp ủy đảng thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong đảng bộ; triển khai thí điểm một số chủ trương mới theo quyết định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; lãnh đạo, chịu trách nhiệm toàn diện về tổ chức, bộ máy và biên chế, công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ theo phân cấp…

Một điểm mới quan trọng của Quy định số 97-QĐ/TW là Đảng đoàn MTTQ Việt Nam do Bộ Chính trị quyết định thành lập, thành viên của Đảng đoàn do Bộ Chính trị quyết định trên cơ sở đề nghị của Đảng đoàn (trong Quy định số 172-QĐ/TW, thành viên Đảng đoàn MTTQ Việt Nam do Ban Bí thư quyết định). Về chế độ làm việc, thay vì họp định kỳ 3 tháng một lần theo Quy định số 172-QĐ/TW, nay đảng đoàn, ban cán sự đảng họp định kỳ 1 tháng một lần, họp chuyên đề và đột xuất khi cần và chỉ được thực hiện khi có ít nhất 2/3 số thành viên tham dự.

Về Hướng dẫn số 03-HD/TW ngày 27/12/2022 của Ban Bí thư thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ đông đảng viên; đồng chí Mai Văn Chính khẳng định, thông qua thực hiện thí điểm để đánh giá đầy đủ, rút kinh nghiệm, đề xuất chủ trương, giải pháp phù hợp. Hướng dẫn số 03-HD/TW đã chỉ rõ phạm vi, đối tượng thực hiện thí điểm; các nguyên tắc, nội dung và cách thức tổ chức sinh hoạt trực tuyến, sinh hoạt theo tổ đảng. Hướng dẫn có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 30/6/2025.

Quán triệt, triển khai các văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ (Ban Tổ chức Trung ương) giới thiệu một số điểm chính trong Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW. Ảnh: THẢO NGUYÊN

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ (Ban Tổ chức Trung ương) giới thiệu một số điểm chính trong Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW ngày 3/1/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung trong tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan đảng, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Bình, so với Hướng dẫn số 37-HD/BTCTW ngày 4/8/2015 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung trong tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW sửa đổi, bổ sung một số điểm mới. Cụ thể là, mở rộng điều kiện đăng ký dự tuyển đối với các vị trí việc làm công chức làm việc trong các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng; sửa đổi một số nội dung về thẩm quyền tuyển dụng và phân cấp thẩm quyền tuyển dụng ở địa phương và 2 cơ quan Đảng ủy Khối ở Trung ương; sửa đổi nội dung về phối hợp tổ chức kỳ tuyển dụng chung ở địa phương giữa khối đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội với khối chính quyền địa phương, các địa phương có số lượng tuyển dụng ít có thể phối hợp tổ chức tuyển dụng chung…

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định, việc lấy phiếu tín nhiệm không phải là vấn đề mới, trước đây đã có Quy định số 262-QĐ/TW ngày 8/10/2014 của Bộ Chính trị. Trong quá trình tổng kết Quy định số 262-QĐ/TW, có thể thấy ngoài những kết quả đạt được cũng còn những hạn chế: Một bộ phận người đứng đầu cấp ủy nhận thức chưa đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của việc lấy phiếu tín nhiệm, vẫn còn nể nang, dĩ hòa vi quý, tinh thần phê bình, tự phê bình chưa cao, có biểu hiện lợi ích nhóm, một số cán bộ đạt phiếu tín nhiệm cao nhưng sau đó lại vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật Nhà nước.

“Tới đây trong quá trình thực hiện Quy định số 96-QĐ/TW cần khắc phục triệt để vấn đề này. Nếu thực hiện không nghiêm thì chứng tỏ nghị quyết, quy định của Đảng chưa đi vào cuộc sống” - đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh. Cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu và những người tham gia vào quá trình lấy phiếu tín nhiệm; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần tham gia giám sát, phản ánh để việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm trong năm nay đạt kết quả thực chất, là căn cứ quan trọng để Đảng quy hoạch, bố trí, sử dụng những người có phiếu tín nhiệm cao, đồng thời có phương án bố trí, sắp xếp đối với người đạt tín nhiệm thấp.

Thực hiện: THẢO NGUYÊN

Xem phiên bản di động