Chủ nhật 02/10/2022 01:24
vong-tay-cong-doan

Giải pháp nâng cao sức “đề kháng” của đoàn viên công đoàn trước các quan điểm sai trái

Nghiên cứu - ThS. NGUYỄN THẾ HANH - Trường Đại học Chính trị, Bộ Quốc phòng

Quán triệt nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách quan, đúng định hướng để phòng, chống “diễn biến hòa bình”, thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội”, thời gian qua, các cấp Công đoàn đã phát huy tốt trách nhiệm trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.
Giải pháp nâng cao sức “đề kháng” của đoàn viên công đoàn trước các quan điểm sai trái
Giải pháp nâng cao sức “đề kháng” của đoàn viên công đoàn trước các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Nguồn: tuyengiao.vn

Nổi bật, tổ chức Công đoàn các cấp đã có nhiều hình thức kịp thời thông tin, định hướng đến đoàn viên, người lao động những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các phần tử cơ hội, phản động; viết bài tuyên truyền, phản bác các quan điểm sai trái trên các chuyên trang, chuyên mục, các fanpage, blog, các trang facebook, hội nhóm trên zalo, instargram; vạch trần những âm mưu kích động người lao động gây rối, biểu tình; vạch trần luận điệu xuyên tạc nói xấu, bôi nhọ danh dự các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gây hoang mang trong dư luận xã hội.

Trước yêu cầu của tình hình mới, việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng của tổ chức Công đoàn cần phải được tăng cường. Muốn vậy, phải tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có nâng cao sức “đề kháng” của đoàn viên công đoàn, người lao động trước các âm mưu, thủ đoạn, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động có tính chất quyết định. Sức “đề kháng” của đoàn viên công đoàn, người lao động trước các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng là khả năng “tự miễn dịch”, khả năng vận dụng các tri thức, kinh nghiệm để phân tích, nhận định thông tin, phân biệt đúng - sai, bản chất của từng thông tin, từ đó mỗi đoàn viên, người lao động chủ động, tự giác, phản ứng, đấu tranh, phản bác kịp thời với các quan điểm sai trái đó, không bị mê hoặc, không nghe theo.

Để đạt được mục tiêu trên, theo chúng tôi, cần tiến hành đồng bộ một số giải pháp sau:

Một là, tăng cường tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến đoàn viên, người lao động; thông qua đó, bồi dưỡng, củng cố niềm tin cộng sản, niềm tin vào sự nghiệp cách mạng, vào Đảng và Nhà nước. Trong các hoạt động và sinh hoạt Công đoàn, cần đưa vào nội dung tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, con đường đi lên CNXH, chủ nghĩa cộng sản; kịp thời thông tin đến đoàn viên những chủ trương, chính sách mới của Đảng, những quy định mới trong hệ thống pháp luật; giáo dục nâng cao nhân sinh quan, thế giới quan và đạo đức cộng sản: Tuyên truyền giá trị truyền thống dân tộc, lý tưởng, niềm tin vào Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN; các thành quả cách mạng, thành tựu phát triển kinh tế, xã hội mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đã đạt được.

Để tiến hành hiệu quả, nội dung tuyên truyền cần được chuẩn bị ngắn gọn, súc tích, cô đọng, gần gũi, dễ hiểu gắn sát với thực tế đời sống, phù hợp với trình độ nhận thức của đoàn viên, người lao động, tránh nặng lý luận. Hình thức tuyên truyền cần đa dạng, linh hoạt như: thông qua sinh hoạt, nói chuyện chuyên đề; thông báo thông tin; cung cấp các tư liệu cho đoàn viên, người lao động nghiên cứu; qua việc xây dựng thành các clip, phim ngắn để tuyên truyền; qua chia sẻ thông tin, bài viết ở các hội nhóm trên những trang mạng xã hội như facebook, zalo…

Giải pháp nâng cao sức “đề kháng” của đoàn viên công đoàn trước các quan điểm sai trái
Tập huấn tuyên truyền cho cán bộ công đoàn, đội ngũ tuyên truyền viên do LĐLĐ Tiền Giang tổ chức. Ảnh: Thế Oanh.

Hai là, tăng cường tuyên truyền, giúp đoàn viên, người lao động nhận diện rõ bản chất của các quan điểm sai trái, thù địch. Tổ chức Công đoàn các cấp cần tập trung tuyên truyền cho đoàn viên, người lao động phân biệt rõ thế nào là quan điểm sai trái? Thế nào là quan điểm thù địch? Thực tế, việc phân định giữa sai trái và thù địch không hề đơn giản do tính chất phức tạp, thủ đoạn tinh vi từ nội dung của các thông tin xấu, độc. Hiện nay, chúng ta thường sử dụng định ngữ kép là “sai trái, thù địch” để chỉ các quan điểm đối lập với tư tưởng chính trị, với nền tảng tư tưởng của Đảng. Có thể thấy, trong trường hợp này, thuật ngữ sai trái được sử dụng để nhấn mạnh tới phương diện phản khoa học, phi thực tiễn của loại quan điểm trên. Còn thuật ngữ thù địch là để nhấn mạnh tới sự đối lập về lợi ích, lập trường giai cấp công nhân, dân tộc Việt Nam. Hiểu rõ điều này, giúp đoàn viên, người lao động phân loại được các thông tin trên mạng, các quan điểm trên không gian mạng. Tuyên truyền cho đoàn viên, người lao động thấy rõ, bản chất của các quan điểm, thông tin đó; chỉ rõ đúng - sai; mục tiêu phía sau của việc phát tán các thông tin, quan điểm sai trái đó là gì? Thông qua đó giúp đoàn viên, người lao động có nhãn quan chính trị sắc bén, tự nhận biết, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin đó.

Tuyên truyền cho đoàn viên, người lao động nhận rõ mục tiêu của các thế lực phản động là nhằm làm giảm sút niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng ta, kích động nội bộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” hòng chuyển hóa chế độ; chỉ rõ phương thức, thủ đoạn mới của chúng, như lợi dụng những “khuyết tật”, yếu kém, tham nhũng, tiêu cực, nhất là các vụ đại án lớn để xuyên tạc, nói xấu Đảng, chế độ ta; thủ đoạn tận dụng các tiện ích, công nghệ mới của internet của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị để tạo các diễn đàn online, livestream để phát tán các thông tin sai trái, thù địch, lôi kéo sự tò mò của công dân mạng tham gia đối thoại trực tiếp, bình luận, dẫn dắt thông tin theo ý đồ xấu của chúng…

Giải pháp nâng cao sức “đề kháng” của đoàn viên công đoàn trước các quan điểm sai trái
Cần khơi dậy niềm tin của đoàn viên công đoàn và người lao động vào thắng lợi của cuộc đấu tranh tư tưởng lý luận, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trong ảnh: Công nhân may Công ty TNHH ECCO Việt Nam (KCN Bàu Bàng, Bình Dương). Ảnh: Thu Hường.

Ba là, kịp thời cung cấp thông tin chính thống, định hướng cho đoàn viên, người lao động khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng. Với tốc độ lan tỏa thông tin nhanh chóng của mạng internet, việc kịp thời cung cấp thông tin chính thống và định hướng tư tưởng cho đoàn viên, người lao động là vũ khí tối ưu, tạo sức “đề kháng” chống đỡ tác động từ thông tin, quan điểm sai trái, thù địch. Khi nhu cầu thông tin được đáp ứng, thì nhu cầu tìm đọc các thông tin không chính thống, thông tin sai trái sẽ hạn chế đi rất nhiều. Việc cung cấp kịp thời những thông tin chính thống tự nó tạo ra rào cản, hạn chế sự thâm nhập, thẩm thấu của các thông tin sai trái, thù địch. Cần bám sát định hướng của cơ quan chức năng; tổ chức lực lượng thường xuyên “trinh sát” nắm bắt các hoạt động, thông tin trên internet và những vấn đề “nóng” được xã hội quan tâm; các bài viết, các trang, hội nhóm phản động, các thông tin xấu, độc; nắm bắt thị hiếu của đoàn viên, người lao động… từ đó kịp thời cung cấp thông tin chính thống và định hướng tư tưởng cho đoàn viên, người lao động, giúp họ không bị mắc mưu các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Bốn là, khơi dậy niềm tin của đoàn viên, người lao động vào thắng lợi của cuộc đấu tranh tư tưởng lý luận, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, từ đó nâng cao sức “đề kháng” của đoàn viên, người lao động. Tuyên truyền cho đoàn viên và người lao động thấy rõ được hiệu quả đấu tranh là “liều thuốc” hữu hiệu giúp củng cố niềm tin. Tổ chức Công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn cần thường xuyên tuyên truyền về những thành quả đạt được trong cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng lý luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thời gian qua; nêu cao ý thức, trách nhiệm mỗi đoàn viên, người lao động và mỗi công dân trong tham gia đấu tranh; khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức cảnh giác cách mạng, ý thức tự giác, thành hành động tích cực trong phê phán, đấu tranh chống quan điểm sai trái…

Đặc biệt, Công đoàn cần lan tỏa những tấm gương tích cực, những điển hình, chủ động tổ chức lực lượng nòng cốt tạo sức lôi kéo đoàn viên, người lao động tham gia đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Tổ chức cho đoàn viên, người lao động tham gia đấu tranh bằng các hình thức phù hợp, linh hoạt như: thành lập lực lượng nòng cốt; tích cực viết bài tuyên truyền; thành lập các chuyên trang, các hội, nhóm, blog trên các trang mạng xã hội để tập hợp, định hướng đoàn viên, người lao động tham gia đấu tranh.

Giải pháp nâng cao sức “đề kháng” của đoàn viên công đoàn trước các quan điểm sai trái
Liên đoàn Lao động tỉnh Long An phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tuyên truyền, định hướng tư tưởng trong công nhân, người lao động tại Công ty TNHH Giày ChingLuh Việt Nam (huyện Bến Lức). Ảnh: Kiên Định.

Tài liệu tham khảo:

1. Nghị quyết số 35 - TW/ NQ, ngày 25/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Hà Nội, 2018.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XIII, Tập 2, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2021, tr 234.

3. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, Hà Nội, 2018.

Tìm giải pháp để Công đoàn tham gia phục hồi thị trường lao động Tìm giải pháp để Công đoàn tham gia phục hồi thị trường lao động

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu vừa chủ trì Hội nghị trực tuyến về tình hình lao động và giải pháp ...

Công đoàn là “cầu nối” để doanh nghiệp phát triển Công đoàn là “cầu nối” để doanh nghiệp phát triển

Ca dao xưa có câu: “Tháng Giêng là tháng ăn chơi” nhưng với Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (gọi tắt là Tân Cảng) ...

Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên trong hệ thống công đoàn Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên trong hệ thống công đoàn

Ngày 12/6/2021, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW về “Đổi mới tổ chức hoạt động công đoàn trong tình hình mới” với ...

Chia sẻ
In bài viết

Tin cùng chuyên mục

Năm giải pháp để hạn chế “tín dụng đen” tại địa bàn khu công nghiệp

Emagazine -

Năm giải pháp để hạn chế “tín dụng đen” tại địa bàn khu công nghiệp

Lợi dụng khó khăn về tài chính của công nhân, lao động (CNLĐ) trong hoàn cảnh dịch bệnh thời gian qua, cùng sự thiếu hiểu biết của người lao động (NLĐ) về các quy định, trình tự vay và cho vay của các tổ chức tín dụng chính thống, tội phạm cho vay “tín dụng đen” (TDĐ) bằng nhiều thủ đoạn, phương thức đã giăng bẫy, lôi kéo NLĐ tham gia vay lãi cao, gây ra những hệ lụy nặng nề. Điều đó đòi hỏi các cơ quan, đoàn thể trong đó có tổ chức Công đoàn phải có các giải pháp căn cơ, bền vững để hạn chế, tiến tới xóa bỏ loại hình tín dụng bất hợp pháp này trong CNLĐ.

Nhận diện phương thức hoạt động “tín dụng đen” trong công nhân lao động

Nghiên cứu -

Nhận diện phương thức hoạt động “tín dụng đen” trong công nhân lao động

“Tín dụng đen” (TDĐ) nói chung, TDĐ trong công nhân lao động (CNLĐ) những năm qua là thực trạng nhức nhối, diễn ra ngày càng trắng trợn, tinh vi. Bài viết dưới đây phân tích nguyên nhân, nhận diện phương thức hoạt động của TDĐ và kiến nghị một số giải pháp góp phần xóa bỏ vấn nạn này.

Stress nghề nghiệp đối với lao động ngành linh kiện điện tử

Nghiên cứu -

Stress nghề nghiệp đối với lao động ngành linh kiện điện tử

Nghiên cứu này được tiến hành trên 327 đối tượng công nhân sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử và 52 nhân viên hành chính văn phòng tại một số nhà máy sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử.

Vai trò của công đoàn trong xây dựng quan hệ lao động tại doanh nghiệp

Nghiên cứu -

Vai trò của công đoàn trong xây dựng quan hệ lao động tại doanh nghiệp

Xây dựng quan hệ lao động (QHLĐ) hài hòa, ổn định và tiến bộ là một chủ trương lớn mà Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm và quyết tâm thực hiện, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập hiện nay.

Thúc đẩy hơn nữa quyền của lao động nữ trong doanh nghiệp

Nghiên cứu -

Thúc đẩy hơn nữa quyền của lao động nữ trong doanh nghiệp

Năm 2008, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 11/NQ-TW về công tác phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước. Trên cơ sở tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết này, ngày 20/01/2018, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 21/CT-TW về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. Quán triệt chủ trương của Đảng, các cấp Công đoàn Việt Nam đã có nhiều hoạt động hiệu quả thúc đẩy thực hiện quyền của lao động nữ (LĐN).

Quan hệ lao động: Những vấn đề mới và một số khuyến nghị

Nghiên cứu -

Quan hệ lao động: Những vấn đề mới và một số khuyến nghị

Quan hệ sản xuất trong kinh tế thị trường được hình thành ở Việt Nam từ khi đổi mới. Quan hệ lao động (QHLĐ) do nhiều chủ thể tương tác với nhau thông qua cơ chế tham vấn, đối thoại, thương lượng tạo thành cơ chế vận hành của QHLĐ: cơ chế hai bên và cơ chế ba bên.

Đọc thêm

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ở Lào Cai: Cả hệ thống chính trị vào cuộc

Nghiên cứu -

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ở Lào Cai: Cả hệ thống chính trị vào cuộc

Qua một năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 02-NQ/TW), LĐLĐ tỉnh Lào Cai đã có nhiều cách làm mới phù hợp với tình hình của địa phương, bước đầu tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức lẫn hành động của cấp ủy, chính quyền và các cấp công đoàn, đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Nhu cầu đại diện bảo vệ của lao động trong khu vực phi chính thức ở Việt Nam

Nghiên cứu -

Nhu cầu đại diện bảo vệ của lao động trong khu vực phi chính thức ở Việt Nam

Khu vực phi chính thức bao gồm nền kinh tế phi chính thức và việc làm phi chính thức. Đây là khu vực hoạt động của tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh (SXKD) không đăng ký kinh doanh với cơ quan quản lý Nhà nước (không có giấy phép kinh doanh), không có tư cách pháp nhân, thực hiện SXKD ít nhất một hoặc một vài sản phẩm và dịch vụ để bán, cung cấp hoặc trao đổi. Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới đã xác định một trong những nhiệm vụ, giải pháp là “có mô hình phù hợp thu hút, tập hợp, bảo vệ người lao động ở khu vực phi chính thức”.

Tác động của đại dịch Covid-19 đến lao động ngành Dệt may, Da giày

Nghiên cứu -

Tác động của đại dịch Covid-19 đến lao động ngành Dệt may, Da giày

Đại dịch Covid-19 đặt ra thêm nhiều vấn đề mới cho người lao động (NLĐ) ngành Dệt may và Da giày, các lựa chọn thay thế việc làm tốt bị hạn chế; phụ nữ phải đối mặt với gánh nặng gia tăng trong công việc, quan hệ gia đình; các vấn đề về tâm lý và sức khỏe tâm thần, bạo lực trên cơ sở giới… Một số nghiên cứu gần đây đã làm rõ hơn những tác động của đại dịch đến NLĐ ngành Dệt may và Da giày.

Hiểu về lương sản phẩm để thương lượng cải thiện lương cho NLĐ

Emagazine -

Hiểu về lương sản phẩm để thương lượng cải thiện lương cho NLĐ

Do thiếu thông tin về cách tính lương sản phẩm nên một bộ phận cán bộ công đoàn còn khó khăn trong thương lượng để cải thiện lương cho NLĐ.

Thúc đẩy cải thiện điều kiện, môi trường làm việc cho người lao động

Nghiên cứu -

Thúc đẩy cải thiện điều kiện, môi trường làm việc cho người lao động

Với sự chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn và các cấp công đoàn, sự tham gia hưởng ứng tích cực của người sử dụng lao động (NSDLĐ), công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), phong trào đã đạt được nhiều kết quả, góp phần tích cực vào việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động (NLĐ) và bảo vệ môi trường (BVMT).

Công nhân ngành Xây dựng: Cần quan tâm chương trình hành vi an toàn

Nghiên cứu -

Công nhân ngành Xây dựng: Cần quan tâm chương trình hành vi an toàn

Quá trình công nghiệp hóa ở nước ta đang diễn ra mạnh mẽ, lực lượng lao động chuyển dịch từ nông nghiệp sang công nghiệp đã mang theo tác phong làm việc chưa có tính kỷ luật cao; hành vi không tuân thủ hệ thống quản lý ATVSLĐ tại nơi làm việc thường xuyên xảy ra. Đây là một vấn đề lớn cần kiên trì quan tâm giải quyết.

3 nguyên nhân, 4 giải pháp cho công tác phòng cháy, chữa cháy tại các đô thị

Công đoàn -

3 nguyên nhân, 4 giải pháp cho công tác phòng cháy, chữa cháy tại các đô thị

Trong thời gian qua, tình hình cháy, nổ trên phạm vi cả nước nói chung và tại các đô thị, thành phố lớn nói riêng đang có chiều hướng gia tăng và diễn biến hết sức phức tạp. Bài viết sau đây chỉ ra một số nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại các đô thị, thành phố lớn ở nước ta.

Nội dung kiểm soát tài chính công đoàn tại CĐCS ở Việt Nam

Nghiên cứu -

Nội dung kiểm soát tài chính công đoàn tại CĐCS ở Việt Nam

Kiểm soát tài chính công đoàn là chức năng quan trọng của quản lý tài chính công đoàn với việc thiết lập tổ chức thực hiện trong các cấp công đoàn các cơ chế, chính sách, quy trình, quy định phù hợp, đảm bảo ngăn ngừa, phát hiện xử lý các rủi ro về tài chính nhằm mục tiêu quản lý tài chính công đoàn chặt chẽ, hiệu quả, đáp ứng tốt nhất các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

Cơ chế nâng cao tiếng nói của người lao động và công đoàn

Nghiên cứu -

Cơ chế nâng cao tiếng nói của người lao động và công đoàn

Nghiên cứu về đối thoại và thương lượng tập thể (ĐT&TLTT) ý có nghĩa lớn trong quan hệ lao động (QHLĐ) hiện nay - đặc biệt là trong khối doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp FDI - nhằm đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập. Bài viết dưới đây là một phần kết quả nghiên cứu của đề tài “Nâng cao hiệu quả ĐT&TLTT tại doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh” (2020-2022), phản ánh tiếng nói của công đoàn và người lao động (NLĐ) về vấn đề này từ đánh giá của người được khảo sát.

Việc làm của NLĐ do ảnh hưởng đại dịch: Những đề xuẩt và giải pháp

Việc làm -

Việc làm của NLĐ do ảnh hưởng đại dịch: Những đề xuẩt và giải pháp

Bài viết làm rõ thực trạng việc làm của người lao động (NLĐ) trước tác động của đại dịch Covid-19 tại Việt Nam và đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo công ăn việc làm cho NLĐ, từ đó tạo tiền đề để phục hồi và phát triển nền kinh tế trong thời gian tới.

Xem phiên bản di động