Đưa Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (CĐVN) diễn ra từ ngày 1-3/12/2023, tại thủ đô Hà Nội. Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, 1.095 đại biểu tham dự Đại hội đã phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, trách nhiệm cao thảo luận sâu sắc các văn kiện trình Đại hội, hoàn thành trọng trách trao gửi của hơn 11 triệu đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ) cả nước. Đại hội thành công tốt đẹp là tiền đề quan trọng để các cấp công đoàn (CCCĐ) sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống

Thảo luận văn kiện là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội. Quán triệt Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 17/01/2022, của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII CĐVN nhiệm kỳ 2023 - 2028, Ban Chấp hành (BCH) Tổng LĐLĐ Việt Nam đã chỉ đạo chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII với yêu cầu sâu sắc, toàn diện, bám sát thực tiễn, lấy ý kiến rộng rãi đoàn viên, NLĐ và các chuyên gia, nhà khoa học.

BCH Tổng Liên đoàn đã thảo luận, cho ý kiến nhiều lần đối với các văn kiện trình Đại hội. Bên cạnh chia tổ thảo luận và thảo luận tại hội trường, điểm mới của Đại hội lần này là tổ chức 10 diễn đàn thảo luận chuyên đề được tổ chức ngay trước phiên khai mạc nhằm lấy ý kiến của đông đảo cán bộ, đoàn viên tiêu biểu cả nước về các vấn đề lớn, nhiệm vụ trọng tâm đặt ra đối với CĐVN hiện nay.

Thông qua trao đổi, thảo luận sôi nổi, đã có nhiều đề xuất, sáng kiến nhằm tiếp tục đổi mới toàn diện hoạt động CĐVN để thích ứng với bối cảnh tình hình mới; góp phần xây dựng giai cấp công nhân (GCCN) hiện đại, lớn mạnh; đóng góp trực tiếp và nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. Qua đó, củng cố thêm về lý luận và thực tiễn, làm sâu sắc và hoàn thiện Báo cáo trình Đại hội.

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam vào cuộc sốngCác đại biểu thảo luận, góp ý vào văn kiện trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, chiều 1/12/2023.

Báo cáo chính trị trình Đại hội đã tổng kết 5 năm hoạt động công đoàn (HĐCĐ), đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng về xây dựng GCCN hiện đại, lớn mạnh và tổ chức Công đoàn vững mạnh trong tổ chức, HĐCĐ. Nghiêm túc nhìn nhận hạn chế, yếu kém và xác định rõ các nguyên nhân từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu.

Đặc biệt, báo cáo đi sâu phân tích bối cảnh quốc tế và trong nước, tình hình kinh tế, xã hội, xu hướng phát triển và những thay đổi lớn về lao động, việc làm, quan hệ lao động (QHLĐ) có ảnh hưởng trực tiếp đến NLĐ, làm thay đổi môi trường hoạt động, đối tượng tập hợp và phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn. Từ đó, dự báo những khó khăn, thách thức trong giai đoạn tới để đề ra các nhiệm vụ, giải pháp khả thi, phù hợp cho cả nhiệm kỳ.

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Đại hội thống nhất nhận định, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động CĐVN trong tình hình mới và các quy định của Bộ luật Lao động 2019 với nhiều nội dung định hướng cần phải được cụ thể hóa thành các quy định trong HĐCĐ, do đó Điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi, bổ sung là phù hợp với yêu cầu thực tiễn; cơ bản khắc phục được các hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn thi hành, đồng thời xác lập những quy định mới đáp ứng yêu cầu phát triển phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn.

Tại Đại hội, đồng chí Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo. Đồng chí Tổng Bí thư đã thay mặt BCH Trung ương Đảng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, thành tích, tiến bộ của phong trào công nhân và HĐCĐ cả nước trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng chí Tổng Bí thư gợi mở 5 vấn đề quan trọng để Đại hội thảo luận và tổ chức thực hiện trong thời gian tới. Đó là: Cần nhận thức sâu sắc và quán triệt đầy đủ, rằng CĐVN là một tổ chức chính trị - xã hội hoạt động trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý; vừa là tổ chức chính trị - xã hội, vừa là tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ. Làm sao để cho tổ chức Công đoàn các cấp thật sự là hạt nhân, tập hợp đoàn kết GCCN và NLĐ trong cả nước. Tiếp tục coi trọng và đổi mới hơn nữa nội dung, cách làm trong việc tuyên truyền, vận động, giáo dục, bồi dưỡng cán bộ, CNVCLĐ nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chính trị, giác ngộ giai cấp, lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, góp phần xây dựng GCCN Việt Nam ngày càng lớn mạnh, hiện đại. Các cấp công đoàn phải khẳng định được vai trò đại diện cho NLĐ, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa mô hình tổ chức, nội dung và phương thức HĐCĐ để phù hợp với cơ cấu lao động, loại hình doanh nghiệp, nhu cầu, nguyện vọng của công nhân, NLĐ và yêu cầu hội nhập quốc tế. Công đoàn phải phát huy vai trò và làm tốt hơn nữa chức năng tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Coi đây là trách nhiệm và quyền lợi chính trị của đoàn viên, CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn.

Với tinh thần trách nhiệm cao, tiếp thu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Đại hội đã thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII trình tại Đại hội XIII CĐVN; Báo cáo kiểm điểm BCH khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023; Điều lệ Công đoàn sửa đổi, bổ sung.

Với sự đồng thuận, nhất trí cao, Đại hội đã thống nhất 10 nhóm chỉ tiêu và 3 khâu đột phá, của nhiệm kỳ 2023-2028. Đó là: (1). Đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, ATVSLĐ; (2). Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ở các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; (3). Xây dựng đội ngũ chủ tịch CĐCS đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là chủ tịch công đoàn tại doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Mời độc giả xem thêm:

Tầm nhìn mới về sứ mệnh, vai trò của Công đoàn Việt Nam trong thời kỳ mới của đất nước Tầm nhìn mới về sứ mệnh, vai trò của Công đoàn Việt Nam trong thời kỳ mới của đất nước

Đại hội đại biểu Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII (từ ngày 01 đến 03/12/2023) diễn ra trong một thời điểm đặc biệt quan ...

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống

Toàn cảnh Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Mục tiêu nhiệm kỳ 2023-2028 được Đại hội xác định: "Đổi mới tổ chức và HĐCĐ, xây dựng CĐVN vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, trọng tâm là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ; tích cực, chủ động tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội. Hoàn thiện mô hình tổ chức, thu hút, tập hợp đông đảo NLĐ gia nhập công đoàn; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn (CBCĐ) có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và phương pháp công tác tốt. Đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, ý thức pháp luật của đoàn viên, NLĐ; xây dựng GCCN hiện đại, lớn mạnh, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đến cuối nhiệm kỳ, hướng đến kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập, CĐVN vững mạnh toàn diện, là chỗ dựa tin cậy của NLĐ, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước ta”.

Video: Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu bế mạc Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Học sâu, nghiên cứu kỹ, tổ chức thực hiện tốt

Nghị quyết Đại hội XIII CĐVN là kết tinh trí tuệ, thể hiện ý chí, nguyện vọng, quyết tâm của đội ngũ CBCĐ, đoàn viên, NLĐ cả nước xây dựng tổ chức CĐVN vững mạnh, xây dựng GCCN Việt Nam hiện đại, lớn mạnh; góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết là nhiệm vụ hết sức quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc, tác động trực tiếp, toàn diện đến nhận thức, tư tưởng, hành động của CBCĐ, đoàn viên, NLĐ về những vấn đề quan trọng của tổ chức Công đoàn trong bối cảnh hiện nay. Chỉ 20 ngày sau Đại hội, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số 02/HD-TLĐ ngày 22/12/2023 về nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết tới CCCĐ, đoàn viên và phổ biến tới NLĐ, nhằm giúp đội ngũ cán bộ chuyên trách và chủ chốt công đoàn các cấp nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi trong các văn kiện Đại hội XIII CĐVN. Để từ đó, tổ chức chỉ đạo, tham mưu, triển khai thực hiện sáng tạo, hiệu quả Nghị quyết vào thực tiễn phong trào công nhân, HĐCĐ.

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đã tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII CĐVN. Vào ngày 27/12/2023, 855 điểm cầu điểm cầu với hơn 40.800 đại biểu tham dự Hội nghị cho thấy tầm quan trọng và nhận thức nghiêm túc, đúng đắn của CCCĐ, thu hút sự quan tâm sâu sắc của dư luận.

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam vào cuộc sốngToàn cảnh Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết phải được tiến hành nghiêm túc, tập trung làm rõ, từ đó nắm vững nội dung, những điểm mới của Nghị quyết, trong các văn kiện Đại hội XIII CĐVN, mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu từng năm, chỉ tiêu trong toàn nhiệm kỳ và 3 khâu đột phá. Cùng với đó, phân tích, nhận thức rõ những chỉ đạo, 5 vấn đề gợi mở của đồng chí Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng tại Đại hội để làm sâu sắc hơn các nhiệm vụ, giải pháp HĐCĐ trong nhiệm kỳ tới. Nhận diện đầy đủ thời cơ, khó khăn, thách thức đối với tổ chức Công đoàn trong thời gian tới; liên hệ và vận dụng phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể của mỗi địa phương, ngành, mỗi cấp công đoàn để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong nhiệm kỳ 2023-2028.

Công tác phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII CĐVN cần được thực hiện thường xuyên, đồng bộ, sáng tạo, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống tuyên giáo công đoàn, các cơ quan báo chí, xuất bản, đội ngũ báo cáo viên… Trong quá trình phổ biến, tuyên truyền phải kịp thời lý giải các băn khoăn, thắc mắc của đoàn viên, NLĐ về các vấn đề mới đề ra trong Nghị quyết, tạo sự đồng thuận; thống nhất cao để đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Để việc học tập, quán triệt hiệu quả, cần phân loại đối tượng người học. Cần quán triệt tinh thần “học sâu, nghiên cứu kỹ, tổ chức thực hiện tốt”. Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan công đoàn các cấp trong việc chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết; kết hợp với uốn nắn nhận thức sai lệch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về công nhân, tổ chức Công đoàn.

Đối với CBCĐ chủ chốt và chuyên trách các cấp phải được học tập, quán triệt, thảo luận sâu; nghiên cứu nghiêm túc, thường xuyên, gắn với vị trí, trách nhiệm công tác để hiểu rõ Nghị quyết, từ đó đóng góp ý kiến xây dựng chương trình hành động, chương trình công tác của BCH thiết thực, sát hợp, hiệu quả. Trong quá trình học tập, nghiên cứu và triển khai Nghị quyết cần đề cao tinh thần trách nhiệm trước tổ chức Công đoàn, đoàn viên, NLĐ, tự giác nghiên cứu của CBCĐ. Từ đó làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, NLĐ, tạo sự đồng thuận cao.

Đối tượng CBCĐ còn lại phải được học tập, nghiên cứu những nội dung cơ bản của Nghị quyết, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Đối với đoàn viên, NLĐ, cùng với việc lựa chọn, cung cấp những nội dung cốt lõi của Nghị quyết cần tập trung làm rõ mục tiêu, chương trình hành động cụ thể của công đoàn cấp trên cơ sở, nội dung công tác của CĐCS trong thực hiện đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích và gia tăng phúc lợi cho NLĐ như thế nào. Không chỉ nội dung, hình thức truyền tải cũng cần phù hợp với điều kiện, thời gian làm việc, sinh hoạt của NLĐ. Chú trọng các sản phẩm tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, hấp dẫn như các video clip, đồ họa thông tin… để lưu hành trên nền tảng số. Quá trình học tập, quán triệt Nghị quyết cũng là quá trình công đoàn giúp NLĐ hiểu rõ công đoàn mang lại lợi ích gì cho họ. Biết rõ, hiểu đúng vai trò của tổ chức Công đoàn, NLĐ sẽ tự nguyện gia nhập tổ chức, tin tưởng và tích cực tham gia các hoạt động do CĐVN tổ chức.

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống

“Mỗi CBCĐ phải luôn luôn đặt ra cho mình câu hỏi và trả lời: NLĐ vào tổ chức Công đoàn để làm gì và có quyền lợi gì? Phải chăng đó là để họ được giáo dục, học tập, rèn luyện và trưởng thành; được gửi gắm tâm tư, tình cảm, nguyện vọng và quyền lợi của mình với công đoàn; tin tưởng công đoàn sẽ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho mình. Đằng sau câu hỏi đó phải là những nỗ lực của tổ chức Công đoàn, của CBCĐ để thực sự mang lại quyền lợi, niềm tin cho NLĐ”. Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội là sự định hướng, chỉ đạo CCCĐ nhanh chóng cụ thể hoá Nghị quyết thành các chương trình hành động thực hiện, các Nghị quyết chuyên đề, kế hoạch, chương trình công tác hàng năm. Đó là nhiệm vụ quan trọng của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam khoá XIII và BCH công đoàn các cấp.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, nêu gương, làm mẫu, chưa đầy 1 tháng sau Đại hội, Hội nghị lần thứ 2 BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII CĐVN để việc tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, tạo bước chuyển mạnh trong toàn hệ thống, nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu ngay từ những tháng đầu, năm đầu triển khai Nghị quyết.

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống

Đối với các LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương và tương đương, căn cứ Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của BCH Tổng Liên đoàn và nghị quyết đại hội công đoàn cấp mình cần chủ động, khẩn trương xây dựng chương trình hành động, bổ sung, cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết Đại hội XIII CĐVN vào chương trình làm việc toàn khóa, chương trình công tác hàng năm, các kế hoạch, đề án khả thi của ban thường vụ, BCH. Trong đó phải rõ nội dung, rõ người thực hiện, có tiến độ, thời gian, dự kiến kết quả thu được.

Đối với CBCĐ, nhất là CBCĐ tại cơ sở, cùng với việc tích cực nghiên cứu, cho ý kiến vào các chương trình công tác của cấp trên cần phải thấm sâu, lựa chọn những nội dung phù hợp để tổ chức triển khai các HĐCĐ sát với nhu cầu của đoàn viên, NLĐ, từ đó thúc đẩy phong trào công nhân, góp phần phát triển sản xuất, kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp, phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Trước yêu cầu mới, công việc ngày càng khó khăn, phức tạp, nhưng mỗi CBCĐ không vì ngại khó mà chùn bước, phải sáng tạo và nâng cao trách nhiệm trước đoàn viên, NLĐ. Đối với người đứng đầu, trong chỉ đạo thực hiện cần quyết liệt, đổi mới, sáng tạo, linh hoạt, đồng bộ. Song song đó, là đôn đốc, đánh giá chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII CĐVN và việc xây dựng, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của mỗi cấp công đoàn. Tăng cường kiểm tra, giám sát của cấp trên đối với cấp dưới. Tổng Liên đoàn sẽ tổ chức giao ban, khảo sát, trao đổi tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Với sự nghiêm túc và trách nhiệm của mỗi CBCĐ, chúng ta tin tưởng rằng Nghị quyết Đại hội XIII CĐVN sẽ sớm đi vào cuộc sống, là động lực quan trọng thúc đẩy toàn hệ thống hành động vì đoàn viên, NLĐ, vì sự lớn mạnh của tổ chức Công đoàn.

Bài viết: NGỌ DUY HIỂU - PHÓ CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐ VIỆT NAM

Ảnh: Hải Nguyễn

Đồ họa: An Nhiên