Infographic
20/01/2023 10:17
Các nhiệm vụ và giải pháp của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2023

20/01/2023 10:17

Năm 2023 được đánh giá là một năm quan trọng, là năm diễn ra Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII. Chính vì vậy, nhiều nhiệm vụ và giải pháp đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề ra và đẩy mạnh việc thực hiện trong năm nay.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Xem phiên bản di động